MALM201 Съвременни езиковедски теории

Анотация:

Разглеждат се някои основни идеи в езикознанието на ХХ век. Посочват се основните понятия за реализирането на идеите в влингвистични теории. Обхващат се различни езикови обекти - лексикално, синтактично, текстово равнище.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Ще знаят за съществуването на някои от съвременните методи и теории в лингвистиката.

Ще могат, по свое усмотрение, да ги използват в преподавателската си дейност.
Предварителни изисквания:
Студентите на имат завършена бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. Езикознание. Наука и изкуство, 1966, София.

Живко Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Карина М. София, 1997. 131-148.

Живко Бояджиев. Увод в общото езикознание. Парадигма. София, 2000.

Мони Алмалех, Живко. Бояджиев, Моско Москов. Помагало по Увод в езикознанието. ИК “Труд”, 2000.

Стефана Димитрова. Подлог, сказуемо допълнение. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2004,

Тодор Бояджиев. Българска лексикология. Анубис, 2002.

Фердинанд де Сосюр. Курс по обща лингвистика. Превод Ж. Бояджиев и П. Асенова. Наука и изкуство. София, 1992.

Петя Осенова, Кирил Симов. Опорно-фразова граматика за български език

Хайнц Фатер. Увод в езикознанието. КК Труд, София, 2000.

David Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language

The Encyclopedia of Language. Ed. N.E.Collinge

The Linguistics Encyclopedia, Ed. K. Malmakjaer.

Средства за оценяване:

курсова работа - 40 %

есе - 40 %

тестове - 60%