SEMD125 Теоретични основи на семиотиката І част

Анотация:

Разглеждат се теориите на почти всички по-значителни семиотици, школи и доктрини. Основната задача на курса е да представи кратка, но максимално изчерпателна картина на философията на Пърс като безкраен процес на знакопораждане. Системното изучаване на тази философия ще задълбочи способностите за проникване в почти всички територии на хуманитаристиката. Новата семиотична компетентност може най-добре да отговори на предизвикателствата на съвременното информационно общество и да прехвърли мост към основите на високите технологии. По-общата задача на курса се състои в покана за преосмисляне на отношенията между кутурни/социални теории и логиката на науката, както Пърс е разбирал семиотиката. С всичко това, курсът предлага “трениране” на мисленето като пред-степен на познанието.

прочети още
Семиотика

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни постановки от общата семиотика

2) могат: успешно да моделират проблеми от света на познанието и от всекидневието, като се ориентират значително по-добре във всички възможни ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Books

Банков, Кристиан

2001, Семиотични тетрадки част I: Уводни лекции по семиотика, Нов български университет, София.

2004, Семиотични тетрадки част II: Семиотика, памет, идентичност, Нов български университет, София.

2008, (съставителство) Семиотиката в действие: Лекции и доклади по семиотика 2007, изд. на Нов български университет, 2008 г.

2011, (съставителство) Семиотиката в действие: Лекции и доклади по семиотика 2011, изд. на Нов български университет, 2011 г.

Барт, Ролан

1991, Въображението на знака, съставителство и предговор – Ивайло Знеполски; Народна култура, София.

Добрев, Д., Добрева, Е.

1992, Справочник на семиотичните термини, Глаукус, Шумен.

Еко, Умберто

1997 [1992] Интерпретация и свръхинтерпретация, Наука и изкуство, София.

Колапиетро, Винсент

2000 [1993], Речник по семиотика, превод - Иван Младенов, Издателство

"Хейзъл", София.

Лотман, Юрий

1990, Поетика. Типология на културата, превод – Татяна Р. Танчева, Наука и изкуство, София.

Проп, Владимир

1995, Морфология на приказката, София.

Сосюр, Фердинад дьо

1992 [1916] Курс по обща лингвистика, Наука и изкуство, София.

Тодоров, Цветан

2000, Семиотика. Реторика. Стилистика (статии), : Сема РШ, София.

Богданов, Богдан (2005) Отделно и заедно, и-во ПланетаЗ, София.

Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vols. 1-6 edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931-1935. Vols. 7-8 edited by Arthur Burks. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958

Deely, John, Basics of Semiotics, IU-Press, 1990

Mladenov, Ivan (2006) Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, Routledge, London & New York, Taylor and Francis Group, 2006, 198pp. ISBN 0-415-36047-1

Mounce, H.O. (1997) The Two Pragmatisms, From Peirce to Rorty, Routledge, London and New York.

Putnam, Hilary, (1995) Pragmatism, Blackwell Publishers Inc.

Russel, Bertrand (1978) The Problems of Philosophy, Oxford University Press, London, ISBN 0 19 888 018 9.

Savan, David (1976). An Introduction to C. S. Peirce's Semiotics. Part I.

Toronto Semiotic Circle; Toronto: Victoria University

Sebeok, Thomas A. (1991). A sign is just a sign Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Readers and Dictionaries

Against Theory, Literary Studies and the New Pragmatism, ed. by W.J. Mitchell, The U-ty of Chicago Press, 1982.

Critical Dictionary of Postmodern Thought, ed. Stuart Sim, Routledge, New York, 1999

Vincent M. Colapietro, Glossary of Semiotics, Paragon House, New York, 1993

Средства за оценяване:

постоянна - текуща, написване на есе в средата и в края на семестъра.