MBAM799D Organisational Culture and Team Management

Annotation:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Състои се от 30 часа, от които 12 консултационни /лекционни/ и 18 часа семинарни занятия. Разработва се курсов проект. Фокусът е върху проектното и организационно структурното осигуряване на управленския процес и философията на екипите. Изследват се теоретичните основи на самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ) и съвременните модели за проектиране на ефективни СУРЕ.

Целта на курса е да:

• даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на екипите в управлението, концепциите за екип и група, нивата на екипа и участниците в него;

• да развие умения за изграждане и проектиране на екипи и нагласи за работа в екип на консултантска основа;

• да анализира критериите за оценка ефективността на екипа в проектна среда;

• да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

• да разкрие спецификата на мотивационните модели и новите измерения на лидерството в екипна среда;

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Kristian Hadjiev, PhD
Asst. Violeta Doneva-Yankulova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• факторите за устойчивост на управленския процес;

• спецификата на проектното осигуряване на управленския процес;

• философията на екипа;

• новите лидерски концепции и теории;

• критериите за оценка ефективността на екипа.

2) могат:

• Да управляват устойчивостта на управленския процес и неговото проектно осигуряване

• Да проектират, изграждат и управляват проектни екипи;

• Да анализират спецификата на мотивационните модели и лидерството в екипна среда;

• Да работят в екип на консултантска основа;


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стопанско (социално) управлениеTypes:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес. лекция
  2. Организационна култура-същност, разграничения
  3. Потребност, същност, обхват и организация на проектите. Структурен подход за управление на проекти. Подбор и селекция на проектите. Организационни структури на проекти функционална, матрична и чисто проектна йерархия.
  4. Философия на екипа през призмата на пирамидата на Катзенбах и Смит. Потребност от екипи. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Фази и нива на екипа. Крива на екипните резултати. Ефективност на екипите. Критерии за оценка на ефективността на екипите.
  5. Специфика на мотивацията в СУРЕ – среда, през призмата на съдържателните и процесуални мотивационни теории. Мотивация и поведение (Закон за ефекта на Торндайк). Мотивация и парично
  6. Лидери и екипи. Формулиране на екипните цели - основни изисквания. Големина и състав на екипа. Лидерство и функции на ръководителя на екипа – специфика на лидерството в СУРЕ среда. Ротационен принцип на лидерство в СУРЕ. Роли и отговорности на лидера на екипа. Функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Ситуационни лидерски модели – модел на Хърси-Бланчард, Фидлер, подходът път-цел и др. Лидерство и екипна ефективност.
  7. Текуща проверка - тест върху теми 1-6. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 50%.

Bibliography:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, изд. Стопански свят, 2010

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова, Управленският процес и екипната дейност. София, НБУ, 2005

Допълнителна литература:

3. Колинс, Джим, Пътят към величието, София, Класика и стил, 2003

4. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, екипи, лидери, С., Люрен, 2001

5. Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението, С., Люрен, 2000

6. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

7. Илиева С., “Организационно развитие”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1998

8. Kazenbach, J. and Smith, D. (1993) The wisdom of team. Creating the High Performance Organization, HBS, Boston, Mass.

9. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, 2000

10. Hirshhorn, L., Managing in the new team environment. Addison – Wesley, 1999

11. Карабельова, С. Управление и развитие на човешкия потенциал. Класика и Стил, С., 2004

12. Turner, J. R., The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992