MBAM798D Tools for Tourism Business Financing and Developing

Annotation:

Магистърският курс "Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес" акцентира върху съвременните инструменти за финансиране и развитие на туристическия дбизнес. Ударението е поставено върху лизинга и франчайзинга.Изясняват се теоретичните и практическите аспекти на франчайзинга като съвременен модел за управление на туристическия бизнес. Представят се примери за успешно разработени франчайзингови системи в туризма, най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Отделено е място и на договорите за управление и таймшеърът в хотелиерството.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Reneta Dimitrova, PhD
Asst. Prof. Margarita Misheva, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата и възможностите, които преодоставят различните инструменти за развитие на туристическия бизнес;

• Видовете лизинг и неговото икономическо значение за развитието на стопанските единици, работещи в областта на туризма.

• Същността и особеностите на франчайзинговия модел за управление на туристически фирми – места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически агенции и др.

• Предимствата, които предлага франчайзинговият модел.

2) могат да:

• разграничават етапите на лизинговите операции.

• разработват франчайзинога система, приложима в сферата на туристическия бизнес.

• да сключват франчайзингови договори.
Prerequisites:
Знания по финанси.

Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Въведение в тематиката – външни и вътрешни източници за развитие и финансиране на туристическия бизнес. Същност и особености на лизинга. Видове лизинг. Икономическо значение на лизинга. Предимства и недостатъци на лизинга. Основни участници на лизинговите пазари. Етапи на лизинговите операции. Правна характеристика и правно регулиране на лизинга. Примери за приложение на лизинга в туризма.
  2. Същност на франчайзинга. Видове франчайзинг. Икономическо значение и предимства на франчайзинга за туристическия бизнес Франчайзинговият договор в туризма. Разработване на франчайзингова система. Франчайзингът в ресторантьорството. Франчайзинг в хотелиерството. Примери.

Bibliography:

• Димитрова, Р., Мишева, М., Лекционен курс по „Специфични източници за развитие на туристическия бизнес”

• Пиперкова, Л. Франчайзинг, лизинг, факторинг, Делова седмица, София, 1995

• Дъбева, Т., Луканова, Г., Франчайзинг в хителиерството и ресторантьорството, Наука и икономика, Варна, 2014

• Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес): Научно-?практическа конференция, НБУ, С., 2016

• Бизнесът – позитивната сила на обществото. Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция. НБУ,С., 2014

• Костова, А., Икономика за мениджъри, НБУ, С., 2005

• Ракарова, С., Икономика за мениджъри, НБУ, С., 2008

• Ракарова, С., Еленкова, А., Пътеводител по икономика за мениджъри, НБУ, С., 2013

• Нешков, М., Казанджиева, В., Икономика на туристическата фирма, НБУ, С., 2007

• Касърова, В., Финансови решения: изследвания и практики. Сборник., НБУ, София, 2009.

• Билярски, С., Франчайзинг бизнес, Франчайзинг БГ, София, 2010

• Минкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото, Варна, 2001

• Нешков, М. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация., 1998

• Тодоров, К. Франчайзингът, бизнес обречен на успех, София, 1998.

• Conrad Lashley, Alison Morrison, Franchising Hospitality Services, 2000

• Nelson, E., Migdal, Hotel Law, Transactions, Management and Franchising, 2015