MBAM698D Digital Marketing in Tourism

Annotation:

Целта на курса „Дигитален маркетинг в туризма ” е да запознае студентите с основните постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга, като философия на бизнеса, стратегия, политика и практика за поведението на туристическата фирма на пазара в условията на конкурентната дигитална икономика.

прочети още
Tourism Business Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Milena Karailieva, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление и дигиталния маркетинг

• да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

2) могат:

• да разработват методологията на оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии

• да формират умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем


Prerequisites:
Базови познания за теорията на маркетинга.

Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. 1 Дигитален маркетинг. Интернет маркетинг - същност, характеристики и съставни части. Измерване и оптимизиране на ефективността в дигиталния маркетинг. 2 Маркетинг среда. Микромаркетинг среда. Макромаркетинг среда. Поведение на туристическата фирма към директен маркетинг. 3 Маркетинг - анализ, диагноза и цели. Анализ на отрасъла и конкурентите. Маркетинг анализ. Маркетинг диагноза. Маркетинг цели. Маркетинг - маркетинг, стратегия, политика и план. Маркетинг бюджет и контрол. 4 Предефиниране на маркетинговия микс и включване на клиентите в разработването на продукта. Маркетинг елементи и инструментариум. Маркетинг микс. Комуникация микс. 5 Избор на целеви пазари. Международен маркетинг и защита на потребителите. Международни маркетингови изследвания. Международният маркетинг и бъдещето. 6 Виртуални и хибридни събития - ключов инструмент в маркетинг трансформацията. 7 Интернет реклама.
  2. 9 Комуникационни инструменти на директния дигитален маркетинг. 10 Социални медии. Маркетинг в социалните мрежи. 11 Дигитална кампания. 12 Инфлуенсър маркетинг. 13 E-mail маркетинг. 14 Мобилен маркетинг. 15 Блог маркетинг.
  3. Проект: Виртуални и хибридни събития - ключов инструмент в маркетинг трансформацията.

Bibliography:

• Маринова, Н. „Международен маркетинг“, НБУ, 2017

• Рибов, М. „Новите технологии. Следващото поколение“, УНСС, 2021

• Тотева, М. „Ефективни инструменти за дигиталния маркетинг в „изнес към бизнес“ организации, УИ, СУ „Св. Климент Охридски", 2022Котлър, Ф. Х. Картаджиян, И. Сетиуан, „Маркетинг 4.0: От традиционното към дигиталното“, Изд. “LOCUS“, 2019

Assessment:

МУЛТИМЕДИЯ