MBAM223D Seminar: VIP Marketing Experts Talk

Annotation:

Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят

В серия от работни семинари маркетинг експертите на най-големите компании в България ще представят предизвикателствата в своята работа. По време на тези работни семинари експерти и студенти ще работят по практически казуси, които са свързани с ежедневната работа на един маркетинг специалист.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. Prof. Stefaniya Temelkova, PhD
Asst. prof. Rositsa Nakova, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите ще получат на практика познания за реалното осъществяване на маркетинговите процеси.

Семинар: Маркетинг експертите на големите говорят

Маркетинг мениджмънт студентите ще са усъвършенствали своите умения свързани с аспектите на приложния маркетинг мениджмънт и ще приложат на практика своите изследователски умения.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Управление на маркетинга;

•Приложни характеристики на маркетинг мениджмънта.Types:
Distance

Types of Courses:
Seminar

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Запознаване с продуктите на компанията.
  2. Определяна на целева аудитория на продукта
  3. Изследване нагласите на потребителите към продукта.
  4. Канали за изграждане на корпоративна идентичност.
  5. Цел на рекламна кампания.
  6. Продължителност и бюджет на рекламни кампании.

Bibliography:

1.Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2.Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

3.Дибб, С. Практическоеруководство по сегментированиярынка. “Питер”, 2001.

4.Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5.Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6.Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

7.Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

8.Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

9.Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

10.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

11.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

12.Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

13.Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

14.Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

15.Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

16.Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

17.Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

18.Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.