MBAM222D Project: Marketing Strategies

Annotation:

Предназначението на дисциплината е да даде системни знания за същността и съдържанието на маркетинговите стратегии и тяхното приложение в управлението на всяка една бизнес единица. Целта на обучението на студентите по дисциплината “Маркетингови стратегии” да придобият базови знания за стратегиите в маркетинга, както и да се изградят специфични умения за избор на стратегически маркетингови решения като акцентът се поставя върху теоретичните и методическите основи на практическия маркетинг. На основата на съвременните теоретични постановки за корпоративна бизнес стратегия курсът представя мястото и ролята на маркетинговата стратегия и нейната роля по отношение на устойчиво развитие и ефективно проявление на конкурентните предимства на бизнес единицата; предоставя необходимия теоретичен инструментариум за разработване и оценка на маркетингова бизнес стратегия; формира компетенции и практически умения за разработване на маркетингова стратегия на различни нива, както и в различни етапи от жизнения цикъл на една бизнес единица; представя различни концепции и видове маркетингови стратегии, като по този начин полога теоретичните основи у всеки студент, на чиято база всеки студент ще може да реализира на практика своя индивидуален подход за разработване, реализиране и оценка на маркетингова стратегия. Дисциплината дава системни знания последователно за основните характеристики на маркетинговата обкръжаваща среда и влиянието им върху маркетинговата концепция, както и за формирането на конкретна маркетингова стратегия. Детайлно представя стратегическия маркетингов подход и процеса на формулиране и изпълнение на маркетинговите стратегии. Специално внимание е обърнато на адаптацията на маркетинговите стратегии, в зависимост от фазите на жизнения цикъл на продуктите, както и на стратегиите за навлизане на нови пазари.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Diana Kopeva, PhD
Prof. Ivan Boevski, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават условията на модерния маркетинг мениджмънт, стандарти, стратегии и практика в маркетинга.

• познават динамиката на международната маркетингова среда, потребителските очаквания и потребности;

2) могат:

• - могат да анализират последиците от маркетинговата политика в организациите в условията на глобална търговия, както за отделна компании, така и на макроикономическо ниво

• могат да създават стратегически маркетингови стратегии, бранд стратегии, както и да управляват цялостния процес


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на управлението

• Стратегическо управление

• Основи на маркетингаTypes:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Копева, Д. Стратегическо управление. С. Изд. „Стопанство“, 2002 г.

• Копева Д. Маркетингови стратегии. С. Изд. „Ракурс“, 2003 г.

• Кръстева, Н.; Петрова, И. Стратегически маркетинг. Маркетингови стратегии. С. Аванград-Прима, 2007 г.

• Балева, В. Продуктът – маркетингови стратегии и политики. УНиверситетско издателство „Стопанство“

• Ferell, O.C.; Hartline, M.D. Marketing Strategy. Fifth Edition. Cengage Learning.2011

Assessment:

• Текущ контрол – разработване на проект

• Финално оценяване – разработване на проект