MBAM292D Markets and Competition: Firm Strategies

Annotation:

Курсът е предназначен за студентите в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“, дистанционно обучение, на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с методи за оценка и анализ функционирането на даден пазар/отрасъл; стратегическото поведение и вземането на решения на фирмено ниво по отношение на цени, реклама, иновационна политика и сливания и придобивания. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на различните пазари да променят отрасловата структура и възможностите пред фирмите за разрастване и развитие.

Курсът предоставя знания и умения за определяне на пазарната структура (равнището на концентрация и конкуренция) и потенциала за печалба, да се анализира стратегическото поведение на фирмата като функция от конкурентната среда и на тази основа да се определят възможностите за изграждане на конкурентни предимства при отчитане на бъдещите промени и перспективи за развитие на пазара.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теориите за анализ на конкуренцията и фирменото поведение;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването и на други стратегически аспекти на фирмената стратегия предвид външната среда.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. Prof. Elena Spasova, PhD
Assoc. Prof. Eduard Marinov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Класическите и съвременните концепции за анализ на индустриалната организация и стратегическото поведение на фирмите.

• Фирмените измерения и секторните последствия от нивото на конкурентен натиск на даден пазар и степента на пазарна концентрация

• Подходите и инструментите за анализ на ефективността на корпоративните политики и на пазарите като цяло

2) могат:

• да извършват анализ и оценка на конкурентността на пазара и да аргументират собствени оценки и разбирания за фирменото поведение и стратегия на даден пазар.

• да трансформират теоретичните знания в практически умения за анализ и изработване на собствена позиция относно ефективността на пазарите и фирмените стратегии за пазарно позициониране.

• да прилагат на подхода “Пазарна структура - Стратегическо поведение – Конкурентни предимства” за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл, с цел реализиране на предимства.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат знания и/или умения по принципи на микроикономикатаTypes:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. 1. Въведение в анализа на индустриалната организация и фирменото стратегическо поведение. Базов модел „структура-поведение-резултативност“. Държавна намеса в икономиката и оценка на ефективността
  2. 2. Икономическа основа на индустриалната организация. Пазарна структура и равнище на конкурентност. Видове пазарни структури. Определяне на конкуренцията на даден пазар. Концепция за работеща конкуренция.
  3. 3. Теории за фирмата и фирменото поведение. Модели на фирменото поведение. Граници на фирмата. Модел „принципал-агент“. Теории за организация на фирмената дейност и процеса на вземане на решения.
  4. 4. Концентрация в отрасъла и пазарна мощ. Измерване на пазарната концентрация. Източници и измерители на пазарната сила. Сливания и поглъщания като стратегия за получаване на пазарно влияние. Мотиви за сливания и поглъщания. Видове сливания.
  5. 5. Олигополни пазарни структури и стратегии за действие в условия на пазарен олигопол. Особености на олигополните пазарни структури. Модели на олигополни структури при несъгласувани и съгласувани действия. Фирмени стратегии при олигопол и теория на игрите.
  6. 6. Ценообразуване в зависимост от пазарната среда. Ценова политика и практики при ценообразуването на несъвършени пазари. Ценообразуване при: продукти с взаимосвързано търсене; въвеждане на нови продукти; взаимосвързани продукти. Трансферно ценообразуване. Хищническо ценообразуване и дъмпинг.
  7. 7. Диференциация на продукта и реклама. Показатели и условия за диференциация. Хоризонтална и вертикална диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Рекламна интензивност.
  8. 8. Иновационна политика – източници и причини. Защита на интелектуалната собственост. Микро- и макроефекти от иновациите. Фирмени инвестиции в научно-развойна дейност.
  9. 9. Стратегическо планиране и стартиране на международна дейност на компанията. Бизнес интернационализация. Фактори за интернационализация.
  10. 10. Държавна намеса на несъвършените пазари. Антитръстова политика и държавна регулация – необходимост и оценка.

Bibliography:

Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

Cabral, Luis M. B., 2020. "Introduction to Industrial Organization," MIT Press Books, The MIT Press, edition 2.

Waldman, D.E., & Jensen, E.J. (2019). Industrial Organization: Theory and Practice (5th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315157405

Williamson, Oliver E. Industrial organization, 1996

Lipczynski, J., J. Wilson and J. Goddard. 2005. Industrial organization. Competition, strategy, policy. Second Ed., FT Prentice Hall.

Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. 1997. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill.

Williamson, Oliver E. 1996. Industrial organization.

Church J. and R.Ware. 2000. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill.

Greer D.F.1992. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition, Macmillan, 1992

Assessment:

• Текущо оценяване – тест (50%) и практически казус (50%)

• Финално оценяване – тест (50%) и практически казус (50%)

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.