MBAM052D Brand Strategies

Annotation:

С този курс се цели запознаването на студентите с особеностите на професията на маркетолога като цяло и тази на бранд мениджмънта в частност, като обширно и в детайли се описват и анализират концепциите и инструментите, с които се борави в този сектор и на свързаните с него позиции. Основна задача на материала, подготвен за курса е изграждането на богата база знания относно работата на маркетинговия специалист, управляващ търговска марка, нейните елементите и комуникация. В курса преобладават лекции и практически казуси описващи търговската марка и нейното управление от различни гледни точки, за да имат възможност студентите да обогатят общите си знания по темата и да оттренират умения, които ще бъдат полезни за бъдещето им реализиране в професията. В тази връзка по време на курса е предвидено да се работи в малки екипи по предварително зададен курсов проект, свързан с изграждането и управлението на бранда.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Kristian Bankov, DSc
Asst. prof. Dimitar Trendafilov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са основните понятия в бранд мениджмънта;

- кои са отговорностите и задачите на бранд мениджъра;

- кои са и при какви условия се прилагат стратегиите в управлението на търговската марка;

- какви са най-емблематичните позитивни и негативни примери за решения в бранд мениджмънта

2) могат:

-да прилагат модели и стратегии по отношение на развитието на търговската марка;

-да изграждат и управляват бранд във времето и на различни пазари;

-да взимат успешни решения в мениджмънта на бранда


Prerequisites:
Базови знания по маркетинг, интегрирани маркетингови комуникации и управление на търговска марка.

Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Strategic Brand Management. A European Perspective (2nd ed.), K. Keller, T. Aperia, M. Georgson (2012), Harlow, England: Pearson Education Ltd.;

" Complete Idiot's Guide to Brand Management, P. F. Nikolino (2000), Indianapolis: Alpha Books;

" Marketing Communications Management: Concepts and Theories, Cases and Practices, P. Copley (2004), GB: Elsevier Butterworth-Heinemann;

" Pro Logo. Brands as a Factor of Progress, M. Chevalier, G. Mazzalovo (2004), UK: Palgrave Macmillan;

" The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, J.-N. Kapferer (2008), London/Philadelphia: Kogan Page Ltd.

" Продуктът. Маркетингови стратегии и политики, В. Балева (2007), София: Университетско издателство "Стопанство".

" Комуникационни характеристики на търговската марка, Д. Трендафилов (2013), сп. "Диалог" (онлайн изд. на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов), № 1 (март), стр. 93-107.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Управление на търговските марки, Р. Брестничка (2004), София: УИ "Стопанство";

" Без лого: Прицелване в брендовите тирани, Н. Клайн (2005), София: Елементи;

" Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, С. Зийман (2005), София: Locus;

" Търговска марка - Бренд, Р. Абаджимаринова (2006), София: Сиела.

" Пазарен успех чрез отличителност (І част), С. Желев (2002а), сп. "Мениджър", (08(46)), МИТ Прес ООД, с. 48 - 50;

" Пазарен успех чрез отличителност (ІІ част), С. Желев (2002b), сп. "Мениджър", (9(47)), МИТ Прес ООД, с. 48 - 51;

" Излъчване на позиционни идеи чрез изследване на безсъзнателното посредством генериране и анализ на метафори; С. Желев (2008)

" Dimensions of Brand Personality, J. Aaker (1997), "The Journal of Marketing Research", Vol.34, №3 (Aug.), American Marketing Association, pp. 347-356;

Assessment:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

Тест 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%