APLM108D Мит, ритуал, религия

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните за антропологичните и културологичните изследвания понятия за мит, ритуал и религия, както и със свързаната с тях терминология.

Разглеждат се основни автори и публикации, свързани с антропологичното изучаване на мита, ритуала и религията.

Трите категории се разглеждат както в тяхната специфика, така и във взаимовръзките помежду им, както и чрез ролята им в социалния живот.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• що е мит, ритуал, религия, какви са основните им специфики и разновидности и как се изучават те в контекста на социалния живот на една общност

• базисни текстове и концепции върху изучаването на мита, ритуала и религията

• каква е ролята на мита, ритуала и религията за поддържането на социалната структура и в живота на различните общности.

2) могат:

• да анализират научно безпристрастно митове, ритуали и религиозни феномени, както принадлежащи към далечни култури, така и от непосредствената им социална действителност

• да използват съответния терминологичен апарат, научна литература и методи за анализ при изпълнението на самостоятелни задачи

• да разработят самостоятелно реферат и есе на определена тема

• да участват в научна дискусия
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Препоръчва се за студенти, които не са слушали никакъв уводен курс по антропология.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б.Мит и литература (1). С., Отворено общество, 1998

Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, С., ИК Критика и хуманизъм, 1992

Елиаде, М. Митът за вечното завръщане. С., 1995

АВС на етнологията. I и II част. С., 1992 и 2000

Допълнителна литература:

Вернан, Жан-Пиер, Мит и религия у древните гърци, С., 2000

Голан, А. Миф и символ, Йерусалим-Москва, 1994

Григориев, В. Религиите по света. С., 1997

Гуревич, А. Проблеми на средновековната народна култура. С., 1985

Елиаде, М. История на религиозните вярвания и идеи. С., 1997

Елиаде М. Трактат по история на религиите. С., 1995

Елиаде, М. Мит и действителност, С., 1998

Елиаде, М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, С., 1996

Живков, Т.Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Идеи в културологията. Т. 1 и 2. С., 1990 и 1993

Касирер, Е. Есе за човека. С., 1996

Касирер, Е. Философия на символичните форми, Т.2. Митът, С., 1998

Корбен, А. История на ислямската философия. С., 2000

Кръстева, А. (ред.). Общности и идентичности в България. С., 1998

Леви-Строс, К. Структура на мита, С., 1995

Леви-Строс, К. Структурална антропология II, С., 1995

Лотман, Ю. Поетика.Типология на културата, С., 1990

Маразов, И. Митология на златото, С., 1994

Мелетински, Е. Поетика на мита. С., 1995

Пеев, Й. История и философия на една религия. С., 1986

Петров, Д. Световни религии. Ч.1. Будизъм.С., 1996

Радклиф-Браун, А. Структура и функция в примитивното общество. С., 1997

Уилкинс, У.Д. Митология на Древна Индия, С., 1993

Търнър, В. Ритуалният процес, С., 2001

Тэрнер, В. Символ и ритуал, М., 1983

Тайлър, Е. Първобитната култура, С., 1995

Фрай, Н. Великият код: Библията и литературата. С., 1993

Фрейзър, Д. Златната клонка. С., 1984

Фрейзър, Д. Фолклорът в Стария Завет. С., 1989

Фройд, З. Тотем и табу. С., 1991

Армстронг, К. Историята на Бог, С., 2013

Армстронг, К., Кратка история на мита, С., 2006

Бочков, Пл., Леков, Т. Митология и религия, С., НБУ, 2016

Средства за оценяване:

1. Реферативно представяне на избрана религия – основни концепти, символи, свещени текстове, ритуали

2. Академично есе (аргументативен текст) по избор от пет предоставени теми