MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за социалното осигуряване и по-точно за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и доброволно осигуряване. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване. Прави се кратък исторически преглед на развитието на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год. и се дава кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Курсът интегрира теорията с реалната практика.

o Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

o Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

o Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

o Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване - лицензиране на осигурителни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми - пенсии, обезщетения и др.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o Признаците за разграничаване на социалното осигуряване от застраховането, социалното подпомагане и др.

o Да открояват различните социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности, вноски и плащания.;

o Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

o Характеристиките на реформата на социалноосигурителната реформа в България във взаимна връзка с историческото му развитие и в контекста на прехода към пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз;

o Кои са фондовете за държавно обществено осигуряване, видовете помощи при краткосрочното осигуряване и пенсиите;

2) могат:

o Да дискутират и анализират ролята на пенсионноосигурителни и здравноосигурителните дружества при организацията и управлението на осигурителни фондове;.

o Да анализират организацията и управлението на професионалните и универсални пенсионни фондове;

o Да анализират спецификата на доброволното пенсионно и доброволното здравно осигуряване;

o Да дискутират формите на контрол и особеностите на регулацията и надзора от страна на надзорните институции.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

o Данева Ив. Електронен учебник - 2010, публикуван в информационната система за електронно обучение MOODLE - НБУ .

o Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. "Ценов", Свищов, 2004.

o Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

o Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

o Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове - проблеми и решения.Свищов, 2009.

o Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

o Дулевски, Л., Л.Стефанов, Осигурителни системи и фондове в България, С.,1999 год.

o Христосков, Социално осигуряване. ИК "Труд и право", С., 2010.

Нормативна уредба

o Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

o Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg

Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества, на здравноосигурителните дружества, на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%