MBAM292D Пазари и конкуренция: Фирмени стратегии

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“, дистанционно обучение, на департамент „Икономика”. Включва теми, запознаващи студентите в детайли с методи за оценка и анализ функционирането на даден пазар/отрасъл; стратегическото поведение и вземането на решения на фирмено ниво по отношение на цени, реклама, иновационна политика и сливания и придобивания. Курсът е структуриран така, че поетапно се засягат следните въпроси: 1) Структура на пазара/отрасъла; 2) Стратегическо поведение на фирмата предвид пазарната среда, в която оперира; 3) Ефекти от фирменото поведение и оценка ефективността. Анализира се възможността поведението на фирмите или държавната намеса и политика на различните пазари да променят отрасловата структура и възможностите пред фирмите за разрастване и развитие.

Курсът предоставя знания и умения за определяне на пазарната структура (равнището на концентрация и конкуренция) и потенциала за печалба, да се анализира стратегическото поведение на фирмата като функция от конкурентната среда и на тази основа да се определят възможностите за изграждане на конкурентни предимства при отчитане на бъдещите промени и перспективи за развитие на пазара.

Целите на курса са следните:

• Да представи съвременното развитие на теориите за анализ на конкуренцията и фирменото поведение;

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и "правилата на играта";

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването и на други стратегически аспекти на фирмената стратегия предвид външната среда.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат знания и/или умения по принципи на микроикономикатаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Маричкова, А. Пазарни структури и анализи. Лекционен курс в Мудъл, НБУ.

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Williamson, Oliver E. Industrial organization, 1996

• Lipczynski, J., J. Wilson and J. Goddard. 2005. Industrial organization. Competition, strategy, policy. Second Ed., FT Prentice Hall.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. 1997. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill.

• Williamson, Oliver E. 1996. Industrial organization.

• Church J. and R.Ware. 2000. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill.

• Greer D.F.1992. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition, Macmillan, 1992

Средства за оценяване:

• Текущо оценяване – тест (50%) и практически казус (50%)

• Финално оценяване – тест (50%) и практически казус (50%)

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.