MEDM653D Управление на екипи в медицински и здравни заведения

Анотация:

В настоящия курс се дискутират различни сценарии от практическа гледна точка за управлението на динамичните екипи в зравния сектър. В даден момент от кариерата на всеки лидер или мениджър в здравеопазването се налага да разработи стратегически план – пътна карта за бъдещето на съответния отдел, организация или услуга, която определя конкретните цели и описва, както план за действие за постигането им, така и как да се измери напредъка.

Курсът има за цел да обучи студентите как да разработват стабилен стратегически план, целящ оптимизиране и подобряване на неговата ефективност чрез усвояване на правилните инструменти и методи, както и правилното им прилагане в конкретната здравна/медицинска бизнес среда.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да тълкуват и разбират стратегическите позиции в екипа

• Как да формулират стратегия на база на наличната информация и ресурси,

• Как да осъществяват разработената стратегия – чрез практическите действия, които трябва да бъдат предприети, за да я изпълнят успешно

2) могат:

• да идентифицирате отличителната цел и фокуса на конкретната услуга в здравната/медицинска организация

• да разработват подробен анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите

• да стимулират екипите чрез базирани на данни и факти методолгии към усъвършенстване на дейността и предоставяните услуги


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт;

• Организационна култура;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Eкип и екипна работа. Екипна дейност в сферата на медицината и здравеопазването
 2. Видове екипи в управлението - същност и разграничения в сферата на медицината и здравеопазването
 3. Теоретична рамка на функционирането на екипи в реална и виртуална среда в сферата на медицината и здравеопазването
 4. Стратегическо лидерство в сферата на медицината и здравеопазването
 5. Екипна организация. Екипна организация в сферата на медицината и здравеопазването
 6. Ключови компетенции на здравния мениджър
 7. Седемте разлики между медика и мениджъра
 8. Изграждане на интердисциплинарни екипа в сферата на медицинските и здравни услуги – цели и перспективи
 9. Тест
 10. Управление на времето
 11. Качеството на медицинските услуги и здравните грижи като резултат от мениджърска компетентност
 12. Организиране на успеха
 13. Workshop с представяне на случаи от практиката

Литература по темите:

Основна литература:

1. Управление на виртуални екипи - Теория и методология Автор: Кристиян Хаджиев, ISBN 9786192331603, НБУ, 2021

2. „Психологични подходи в здравния мениджмънт”, П. Балканска, Булвест, 2000

3. Adair, J. How to Grow Leaders: The Seven Key Principles of Effective Leadership Development, Kogan Page. 2005.

4. Avolio B., Examining the ful range of leadership: Looking back to transform forward. In D. Day, St. Zaccaro, S. Halpin. Leader development for trans- forming organizations lawrence Erlbaum associates Inc., 2004, 71-98.

5. Boyatzis, R.E., Cowen, S.S., Kolb, D.A.Innovation in Professional Edu- cation, McBer &Company, 1998.

6. Cook J., Hepworth S., Wall T., Warr P., The experience of work: a com- pendium and review of 249 measures. London: Academic Press Inc., 2004.

7. Mack J., The 6 Timeless Attributes of Success: Winning Principles for Your Business & Personal Development, www.amazon.com/reader, 2009.

Допълнителна литература:

1. Baker DP, Gustafson S, Beaubien JM, et al. Medical Team Training Programs in Health Care. In: Henriksen K, Battles JB, Marks ES, et al., editors. Advances in Patient Safety: From Research to Implementation (Volume 4: Programs, Tools, and Products). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2005 Feb. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20580/

2. Weaver SJ, Dy SM, Rosen MATeam-training in healthcare: a narrative synthesis of the literatureBMJ Quality & Safety 2014;23:359-372.