MEDM220D Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването

Анотация:

Настоящият курс включва основни проблеми на мениджмънта на качеството в теоретичен и приложен аспект . Студентите са занимават с целите и компонентите изграждащи качството на медицинското обслужване. Прави се преглед на видовете оценки на качеството чрез критерии и стандарти , както и видовете системи за събиране на информация за качеството в медицината и здравеопазването.

Подчертава се върху умението да се дефинират проктически проблеми свързани с осигуряване качеството и безопасността в лечебните заведения. Също така особено внимание се обръще върху извършването на поведенческа промяна , изграждане на модели за мениджмънт на качеството и поддържане на необходимото ниво на безопасност и ефективност в лечебното заведение.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

 Асен Пачеджиев  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните проблеми на мениджмънта на качеството в теоретичен и приложен аспект, целите и компонентите изграждащи качството и безопасността на медицинското обслужване, оценките на качеството чрез критерии и стандарти, системите за събиране на необходимата информация за осигуряване на качеството и безопасността.

2) могат:

Да дефинират проктически проблеми свързани с осигуряване качеството и безопасността в лечебните заведения, планиране и извършване на поведенческа промяна в процеса на осигурявене на качеството и безопасността, изграждане на модели за мениджмънт на качеството и поддържане на необходимото ниво на безопасност и ефективност.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Значение и цели на осигуряването на качеството
  2. Компоненти на качеството и безопасността в здравното обслужване
  3. Оценка на качеството на медицинската дейност
  4. Нормативна база и контролни органи за безопасността в здравеопазването
  5. Медицински стандарти, клинични ръководства и клинични пътеки
  6. Цикъл на мониторинг на качеството
  7. Поведенческа промяна в процеса на осигуряване на качеството и безопасността
  8. фективност на осигуряване на качеството и безопасността в здравните системи
  9. Тотален мениджмънт на качеството в здравната помощ
  10. рактически системи и модели за мениджмънт на качеството (ISO, EFQM, Baldridge)

Литература по темите:

Бетц Ч. Л.Иванов , Кр.Кушев, Р.Петрова Осигуряване качеството в първичната здравна помощ, София, 2000

2. Иванов Л. Подходи и методи за оценка на качеството на медицинското обслужване В "Здравната реформа в България т. I, Македония Прес , 1997

3. Маринов М. Качество и управление на качеството в здравните заведения В Здравната реформа в Б-я т. II, 1998

4. Херос Х. Реформата в здравеопазването в Европа, Здр.Реформа в Б-я т.II, Македония Прес 1998

5. Кръшков Д. Концептуален модел за измерване дейността на здравната система, сп Здр.мениджмънт , бр. 3,2002