MEDM205D Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които включват различни форми на учебна натовареност:

ь Теоретични ракурси по проблема - 15 часа

ь Работни семинари - 15 часа, които предполагат участие на студентите чрез самостоятелна предварителна подготовка по проблема, докладване или презентация по него, дискусия, рецензиране на справочни материали, преводи, Интернет разпечатки, обзор върху работата през семестъра и др

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· Да прилагат задълбочени знания, умения и компетенции за изследователска дейност, насочена към изучаване и по-добро задоволяване на здравните потребности на населението, прилагайки съвременната теория и практика на здравния маркетинг в условията на извършващата се реформа в здравеопазването и пазарна икономика в Република България.

2) могат:

- да познават същността на съвременната теория на маркетинга, съвременните маркетингови концепции и стратегии; технологиите за осъществяване на меркетингови проуччвания и подходите за разкриване на нови пазарни възможности през здравните заведения, като достатъчно самостоятелни икономически и пазарни субекти.

- да познавата подходите за разработване на адекватен маркетинг - микс и ефективното позициониране на лечебните заведения

- да подзнават процеса на маркетинговото планиране и контрола на маркетинговата дейност, да съчетават успешно основните управленски функции с мениджърската функция - "маркетинг"


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Потребности от маркетингова информация в процеса на управление дейността на лечебните заведения и НЗОК в условията н аздравна реформа
  2. Същност на съвременния здравен маркетинг. Особености и различия на пазара и маркетинга на здравни услуги по отношение класическия бизнес-маркетинг лекция
  3. Функционални нива на маркетинга в здравеопазването: реагиращ маркетинг, предвиждащ маркетинг, целеви маркетинг, потребителски маркетинг, подходи за избор дискусия
  4. Видове маркетинг съобразно мащабите на пазара в здравеопазването: масов маркетинг, целеви маркетинг, потребителски маркетинг, подходи за избор
  5. Пазарни позиции на здравните организации в условията на реформа и пазарна икономика, лечебните заведения като самостоятелни пазарни субекти; анализ, оценка и подходи за промяна пазарното търсене
  6. Стратегически маркетинг: проучване на пазара, сегментиране, избор и позициониране. Тактически маркетинг: маркетинг-микс; реализация и контрол;
  7. Маркетингови проучвания: технология и необходима информация, методи за събиране на информацията. Разработване на маркетинг-план - етапи и необходима информация, подходи за подобряване на маркетинговата ефективност.
  8. Пазарно проучване на макрообкръжението и на непосредствената външна среда на здравната организация: потребители, партньори, конкуренти. Проектиране от здравните мениджъри на адекватен за организацията маркетинг-микс лекция.
  9. Продукт (Product) - необходимост от диференциация на продуктите, маркетинг на услугите - характеристика и класификация. Цена (Price) - видове цени, регулиране на цените, мотивиране на потребителите, генериране на приходи, необходима информация. Пласмент (Place) - структура на пласментните канали, съвременни методи з апласмент /лизинг, франчайзинг/, интеграция на услугите и специфични особености на пласмента на здравни услуги лекция
  10. Промоция (Promotion) - комуникационна политика на организацията, основни средства за промоция, интегриране на маркетинг-комуникациите в здравеопазването

Литература по темите:

1. Борисов, В и Кирилов, К. Маркетинг в здравеопазването. [автор на книга] В Борисов. Въведение в здравния мениджмънт. София : Лукс, 1995.

2. Драмънд, М., и др., и др. Методи за икономическа оценка на здравни програми. София : Министерство на финансите, 2007.

3. Борисов В., Юрукова К.,Салчев П. Социална медицина. София : "Топ мениджмънт адвайзорс" ЕООД, 1999. 200

4. Борисов, В., Воденичаров, Ц. и сътр. Ново обществено здравеопазване. София : Акварикс, 1998.

5. Бачев, С. Икономика на здравеопазването. [автор на книга] В Борисов, Зл. Глутникова и Ц Воденичаров. Ново обществено здравеопазване. София : "Акваграфикс" ООД, 1998.

6. Здравна политика и мениджмънт. София : "График Консулт" ООД, 1998.

7. Давидов, Б и Грива, Хр. Метод "Среден разход на диагноза" - същност, резултати, възможности за приложение. София : Експрес принт, 2000.

8. Винарова Ж., П.Михова Монография „Здравната информация като социален регулатор”, , ISBN 978-954-09-0726-0, 2012, Издателство "Захарий Стоянов"

9. CD „Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител:П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/