MEDM102D Икономика на здравеопазването

Анотация:

Цел на курса по Икономика на здравеопазването е да изгради базата от основни познания за същността, задачите, категориите, инструментите и методите на общата икономическа наука и нейното приложение в здравеопазването. В структурата на пропидаваната дисциплина се обособяват два раздела: обща икономическа теория ( въведение, микро- и макроикономика) и икономика на здравеопазването. Тяхното последователно изучаване е необходимо за придобиване на по-високо ниво на икономическите знания и умения в професионалната характеристика на стециалиста с висше образования по здравни грижи.

В раздела по обща икономическа теория се провежда адаптиране на студентите към категорийния апарат на неокласическата микро и макроикономическа теория и прилагането й в условията на пазарно стопанство. Акцентира се върху ролята на държавата в стопанската и социалната дейност.

Разделът по икономика на здравеопазването се базира върху конкретното приложение и особеностите на основните икономически категории и методи - ресурси и производствени фактори на здравеопазването, пазар и регулиране в здравния сектор, цени и такси, начини на финансиране и бюджетиране, понятия и методи за оценка на икономическата ефективност, форми и системи на заплащане на труда в здравеопазването, задачи и показатели за икономически анализ в здравното заведение и т.н.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
 Емил Райнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основната терминология на икономическата наука;

- специфика на икономическата наука в здравеопазването и медицината

2) могат:

- да правят икономически анализ; SWOT анализ;Порт фолио анализ;

- да разработват стратегически работен план;

- да правят бизнес план


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основно системата на здравеопазване

• Базисни понятия по икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: