MEDM101D Медицинско право - въведение

Анотация:

Курсът е насочен към запознаване на студентите с теорията на общата и специална правна регламентация в здравеопазването. Той преследва следните цели:

- да се обсъдят действащото здравно законодателство и актуалната съдебна практика, свързана с правното регламентиране на здравеопазването;

- да се дискутират актуални проблеми и начини за решаването им с цел провокиране на мисленето и взаимовръзката между отделните правни норми и изглаждане на цялостна представа за правната рамка към момента;

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р
 Надежда Славчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичната основа на общата правна уредба на здравеопазването, както в България, така и в други държави и в ЕС;

- да имат сравнителноправни познания в теорията на медицинското право;

- да се ориентират в правата, задълженията и правните принципи на дейност на основните субекти в сферата на медицината, здравеопазването и социалната сфера;

- да познават и владеят основна правна терминология, която да не ги затруднява при изчитане и общо тълкуване на нормативната база.

2) могат:

- да прилагат познанията в практиката си;

- да имат професионално поведение, адекватно на законовите изисквания;

- да познават медицинската конфликтология и дадените от действащото българско законодателство разрешения.


Предварителни изисквания:
• няма

• ……………………………………………………………..Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебници:

Зиновиева, Д. Лицензионни административни актове, Сиела, 2016.

Вълканова, М. Медицинско право.Стено, 2014.

Друга литература:

Асенов, А., Д. Карадимов. Анестезиологично-правни проблеми при отнемане на съзнанието. С., 2007.

Асенова, А. Репродуктивната свобода на жените. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 499.

Бакърджиев, П. Актуални практически въпроси при вписване на обстоятелства в търговския регистър по партидите на лечебни заведения – търговци. – сп. Медицинско право, 2008, № 3.

Бояджиев, Б., С. Томова. Лекарят, пациентът, обществото. С., Фондация “Невронауки и поведение”, 1994.

Брънков, Д. Сравнително проучване за нагласите за донорство на населението в САЩ, Испания и България. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Гевренова Н., Д. Зиновиева. Правно изследване на Националния Рамков Договор като източник на осигурителното право, сп. Административно правосъдие, 2004, № 1.

Георгиев, Ив. Наказателна отговорност за противоправно прекъсване на бременността (криминален аборт). – сп. Медицинско право, 2008, № 3.

Георгиев, Ив. Принудителните медицински мерки в системата на българското наказателно право – сп. Юридически свят, 2011, № 2.

Дончев П. и колектив. Медицинско право и деонтология. С., изд. Медицина и физкултура, 1992.

Зиновиева, Д. Правни проблеми при трансплантация и органодонорство. – В: Научни трудове, том І, кн. 7, 2000, ПУ „П. Хилендарски”.

Зиновиева, Д. Прани и етични проблеми на донорството и трансплантацията. С., Сиела, 2003.

Зиновиева, Д. Развитие на медицинското право у нас и по света. – сп. “Медицинско право”, 2008, № 1.

Илиев, Св. Права на медицинските специалисти според българското законодателство. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Колев, В. Концепцията за смъртта в съвременните медицински технологии. – Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С. Издателство ЛИК, 2000.

Къндева, Е. Публична администрация. С. Сиела, 1997.

Лазаров К., Д. Костов. Административно право на НРБ, Свищов, 1988.

Лазаров К., П. Дончев, Ф. Лазаров. Принудително лекуване на болни от алкохолизъм, Правни изследвания на БАН, С., 1992;

Лисаев П. Медицинска деонтология и медицинско право. С., ИК Сиби, 1996.

Лисаев, П. Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика (за медицински сестри, акушерки и асоциирани специалисти по здравни грижи). С., ИК “Фотон и АЯ”, 2008.

Лисаев, П., Г. Горчев. Съдебно акушерство и гинекология. С., Издателство “Карат”, 2000.

Любе, В. Преднатална и предимплантационна селекция след генен тест като проблем на дискриминацията. – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 243;

Миков, И. За развитието на етическите кодекси в медицината. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 426.

Николова, В. Законодателни основи на българското здравеопазване 1878-2000. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Ницкевич, К., Д. Коларова. Медицинска психология. С., 1977, 164 с.

Павлова, М. Гражданско право – обща част. С., ИК Софи-Р, 2002.

Пазванска, Ев. „Отказ от съживителни мероприятия” – липсата на политика не е добра политика. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 371.

Панайотова, Ю., И. Тодорова. Асистирани репродуктивни технологии в България. Конструиране на равнопоставеността от позицията на лекари и специалисти. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 113.

Паскалева, А. Чие е това тяло все пак? Съгласието за донорство – етически основания и политически контекст. – Етика в българското здравеопазване. С., 2007, с. 481.

Попвасилев, Ив., Ст. Раданов. Съдебна медицина. Учебник за студенти по медицина. С., Медицина и физкултура, 1980.

Раданов, Ст. Медицинска деонтология. С., Сиела, 2004.

Средкова Кр. Здравно осигуряване. С., Сиби, 1999.

Средкова Кр. Осигурително право. С., Сиби, 2008.

Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. С., ИК Сиби, 2008.

Ставру, Ст. Вещно правно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението. С., Сиби, 2008

Ставру, Ст. Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство – сп. Теза, кн. 1, 2011, стр. 94-104.

Ставру, Ст. Произход на дете при асистирана репродукция, сп. Общество и право, кн. 7, 2010, стр. 36-47.

Ставру, Ст. Тази новост – сурогатното майчинство. При заместващо майчинство не може да има заместен баща – сп. Правен свят, кн. 9, 2011, стр. 49-57.

Тодоров, Хр. Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай – сп. Социологически проблеми, 2006, бр. 1-2, с. 229-242;

Тодоров, Цв. Евтаназията – право на достойна смърт. – Юридически сборник, Юридически факултет, Бургаски свободен университет, 1997, т. VІІ.

Кръстевa Й. Комисиите по етика в здравеопазването – проучване за България и сравнителен анализ с други държави. – сп. Медицинско право, 2008, № 2.

Ценков, Л. Правни и етични въпроси на генетичните изследвания. – сп. Медицинско право, 2008, № 1.

Янков, Я. Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта. С., “Янус”, 2007.

Он лайн ресурси:

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

http://challengingthelaw.com/