MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за социалното осигуряване и по-точно за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и доброволно осигуряване. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване. Прави се кратък исторически преглед на развитието на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год. и се дава кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Курсът интегрира теорията с реалната практика.

o Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

o Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

o Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

o Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване - лицензиране на осигурителни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми - пенсии, обезщетения и др.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o Признаците за разграничаване на социалното осигуряване от застраховането, социалното подпомагане и др.

o Да открояват различните социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности, вноски и плащания.;

o Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

o Характеристиките на реформата на социалноосигурителната реформа в България във взаимна връзка с историческото му развитие и в контекста на прехода към пазарно стопанство и присъединяване към Европейския съюз;

o Кои са фондовете за държавно обществено осигуряване, видовете помощи при краткосрочното осигуряване и пенсиите;

2) могат:

o Да дискутират и анализират ролята на пенсионноосигурителни и здравноосигурителните дружества при организацията и управлението на осигурителни фондове;.

o Да анализират организацията и управлението на професионалните и универсални пенсионни фондове;

o Да анализират спецификата на доброволното пенсионно и доброволното здравно осигуряване;

o Да дискутират формите на контрол и особеностите на регулацията и надзора от страна на надзорните институции.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретични въпроси на социалното осигуряване. Развитие на социалното осигуряване в нашата страна.
  2. Публично социално осигуряване.
  3. Дружества за допълнително социално осигуряване. Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  4. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
  5. Инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове
  6. Контрол върху социалното осигуряване.

Литература по темите:

Данева Ив. Осигуряване и осигуршителен пазар, НБУ, С., 2018

2. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. “Ценов”, Свищов, 2004.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

5. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

6. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

7. Христосков, Социално осигуряване. ИК “Труд и право”, С., 2013.

Нормативна уредба

8. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2024 г.)

9. Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., посл.изм.2024 г. )