BATB515D Разработване на проект I

Анотация:

В рамките на извънаудиторния курс студентите избират тема по която да развият авторската си позиция. В рамките на текущия семестър студените избират от набор теми, които представят актуални икономически въпроси/теми в съотвествие с актуалната икономическа обстановка в национален и световен план.

Учебният курс представя актуални практически задачи, които студентите подготвят индивидуално в консултативен режим с преподавателите формулирали конкретните задания.

Всеки студент избира темата по която да развие авторската си позиция.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

Практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър;

Анализират се различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси.

Студентите да изразяват авторска и аргументирана позиция по актуални икономически теми.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

как в писмена форма да развият авторска позиция, която аргументирано да защитят.

2) Могат:

да използват възможностите на различните теоретични поставки при решението на практически казуси,

да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации,

да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Всяко задание задължително е обезпечено с набор от основна и допълнителна литература, която да подпомогне студентите при разработването на материала.