BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация

Анотация:

Целта на учебния курс е да даде необходимите знания за управление на туристическата организация за изграждането и функционирането на конкретната туристическа система в съвременните динамични условия на националния и международен туристически пазар. С придобитите знания от аудиторните и извънаудиторните курсове в програмата студентите да изготвят реален бизнес план-проект на туристическа организация, който да функционира в избраната дестинация и да бъде приложим в туристическата практика .

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-съвременни трендове във фирменото управление;

-успешни тенденции и практики в развитието и управлението на международни

-туристически дестинации и туристическите организации в тях;

-обвързаността между фирмено управление, фирмена конкурентоспособност, и

-ролята на качеството, международното сертификациране и стандартизаране на ---туристическите фирмите като цяло и в частност на предлаганите от тях продукти и услуги;

-потребността и нуждата от обединяване усилията на конкуриращи се и/или

-коопериращи се фирми, организации и институции от региона, където е създадена и оперира фирмата под формата на регионален туристически бизнес клъстер с цел чрез

-повишаване на общата устойчивост и конкурентоспособност на туристическата дестинация

-да се повиши международната конкурентоспособност на всяка отделна фирма от регионалния туристически бизнес клъстер;

2) могат:

o да създадат проект- анализ на туристическа организация в дадена туристическа дестинация с пряко отношение и приложимост към непосредствената фирмена практика в туристическия бизнес

o да оформят и представят резултатите по проекта съгласно най-съвременните

изисквания и трендове в теорията и практиката на фирменото управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма………………………………………………………………………………..

" Знания за анализ на средата на функциониране и развитие на туристическата организация

" Знания за стратегически,тактически и оперативен мениджмънт

" Знания за изграждане и функциониране на избрана система за управление на туристическа организация в хотелиерството, ресторантьорството или туристическа фирма-туроператор и турагент.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Рибов Манол, Туризмът в ерата на качеството,Тракия-М, 2009

2. Рибов Манол и колектив, Конкурентни стратегии в туризма, Тракия,2009

3. Рибов Манол, Квалитология на стоките и услугите, Тракия,2010

4. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

5 Нешков Марин, Икономика на туристическата фирма, С., НБУ, 2007

6. Тончев Цв., Мениджмънт на туристическата фирма, С., НБУ 1998

7.Емилова Ирена, Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., Авангард прима, 2005

8. Михаилов Михаил, Стратегическо управление на туризма, С, НБУ,2006

9.Снежана Стоянова, Икономика на туристическото предприятие, София,Летера, 2009

10. Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, София, Изд. НБУ, 2011

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%