BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част

Анотация:

Курсът запознава студентите с развитието и тенденциите в съвременното хотелиерство. Управлението на хотелските обекти във времето на глобалните промени в туристическата индустрия като цяло изискват нови познания и умения от хотелските мениджъри. Целта на курса е да се получат основни знания за хотелиерството като част от съвременния туристически бизнес и да се запознаят студентите със същността и значението на хотелиерството. Курсът представя накратко същността на хотелиерството (възникване, кратка история, развитие, тенденции и др.), изисквания към персонала в туризма, управление на персонала (процес, стилове на управление, оценка, мотивация и др.), стандарти за управление на качеството и др.

Заедно с анализиране на съвременните тенденции и проблеми в световния хотелиерски мениджмънт, се акцентира върху по-конкретните и важни за практиката теми, свързани с: основните позиции и задължения на заеманите административни и др. длъжности в съвременния туристически обект; дейността в основните блокове в съвременния хотелски комплекс; основните и допълнителните услуги в хотела; основните звена и дирекции в хотелския комплекс; правила за работа, обучение, квалификация и изисквания към видовете персонал; категоризиране на туристическите обекти, изисквания и стандарти и др.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните термини и понятия в хотелиерството и ресторантьорството

специфика на работата в хотелиерството и ресторантьорството

същността и значението на категоризацията в хотелиерството

същността на работата в приемния и др. блокове в хотела

да познават изискванията за работа с клиентите в хотела и ресторанта

2) могат:

да познават видовете средства за настаняване и тяхната специфика, изисквания и стандарти

да подготвят посрещане и изпращане на гостите в хотела

да се представят добре при изготвяне на оферта, меню, сценарий


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови познания по основи на туризма

Базови познания по икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии, учебници, книги:

1. Дъбева, Т., "Хотелиерство и ресторантьорство" - част първа "Хотелиерство"- изд. на ИУ, Варна, 1998 г.

2. Кадиева, Сн., "Технология на обслужването в хотела", изд. "Варна принт" , Варна, 2001 г.

3. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, с., Казанджиева, В., Въведение в туризма, УИ, Варна, 2001

4. Хаджиниколов, Хр., "Ресторантьорство и хотелиерство", УИ "Стопанство", С., 1997 г.

5. Рибов М. "Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт", УИ "Стопанство", С., 1997 г.

6. Атанасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд. Ирита, Казанлък, 2001

7. Доганов, Д., "Маркетинг в туризма", изд. "Принцепс", София, 2000 г.

8. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно."( том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, С., 2003 г.

9. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно."( том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, С., 2004 г.

10. Ракаджийска, Св., Маринов, Ст., "Туристически пазари", ИК "Стено", Варна, 2005 г.

11. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005

12. Рибов, М. и колектив, Организационни структури в туризма, Изд. "Нова звезда", С., 2005

13. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., "Грижа за клиента", изд. "Наука и икономика" - Икономически университет Варна, 2006 г.

14. Михайлов, М., "Стратегическо управление на туризма", изд. НБУ, София, 2006 г.

15. Маринов, Ст., "Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация", изд. "Славена" - Варна, 2006 г.

16. Сб. "Българският туризъм - управление и ефективност", изд. "Славена", Варна, 2005 г.

17. Сб. "Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа", изд. "Славена", Варна, 2006 г.

18. Сб. Българският туризъм - приоритети за развитие, изд. "Славена", Варна, 2007

19. Сб. "Основи на гостоприемството" (Хотелиерство. Ресторантьорство. Екскурзоводство), Изд. International University, С., 2007 г.

20. Кръстева, А., Петков, П., Банкети, приеми, кетъринг, изд. "Наука и икономика", Варна, 2007

21. Нешков, М., "Икономика на туристическата фирма", изд. НБУ, С., 2008 г.

22. Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, изд. "Тракия М", С., 2008

23. Тодориев, В., "Хотелиерски операции", изд."Матком", С., 2008

24. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

25. Сб. "Туризмът и устойчивото развитие на обществото", ИУ-Варна, Варна, 2009

26. Сб. "Предизвикателства през туризма през XXI век (том1 и том 2), изд. Авангард Прима, С., 2011

27. Сб. "Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза" изд., НБУ, София, 2011г.

Специализирани списания:

HoReMag (архив)

Happy Weekend (архив)

"Туризъм и отдих"(архив)

"Одисей" (архив)

"Черга"

"Хотели"

"Травел Мегазин"

Интернет източници:

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c240.html

www.wold-tourism.org

www.wttc.org

www.ih-ra.org

www.hotelsmag.com

www.bhra-bg.org

www.horemag.bg

http://thexperts.bg/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%