LEAB033 Професионална кореспонденция (на немски език)

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите:

• с думи, изрази и граматични явления, характерни за деловата сфера;

• с изискванията за оформяне на деловата кореспонденция

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са изискванията за оформяне на деловата кореспонденция

• какви са характерните особености на различните видове делови писма

2) могат:

• да водят на личен и делови разговор на немски език,

• да водят телефонен разговор на немски език;

• да съставят и оформят делови писма.


Предварителни изисквания:
Да владеят немски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Грозева, М., Кирацова, Л., Ламбова, А., Христолова, Л., Бизнескурс по немски език "Делови контакти", София, 1992

Грозева,М., Ламбова, А., "Zu Handen von...", София, 1992

Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Немско-български икономически речник, София, 1993

Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Българско-немски икономически речник, София, 1994

Стоянова, Д., Ц. Божилова, Търговска кореспонденция на немския език, София, 2001

100 Briefe Deutsch. Fur Export und Import, Langenscheidt, Berlin, 1990

Eismann, Volker, Erfolgreich in der geschaftlichen Korrespondenz. Cornelsen, Berlin, 2010

Sachs, R., Deutsche Handelskorrespondenz, Munchen, 4. Aufl., 1977

Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz, Neubearbeitung, Hueber, Munchen, 1991

Средства за оценяване:

Междинни тестове, писмени задания в електронната платформа "Мудъл", финален тест