LEAB023 Немски език за администрацията

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво В2 (предпоставка за пълна автономна компетентност), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Основната цел на курса предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения на обучаваните, придобити в курс ОООК 421;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи по-автономно общуване на чужд език в ситуации от ежедневието, в личния живот, академичните занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в страната, където се говори съответния език;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език в различни ситуации при ежедневно или професионално/ академично общуване.

Ниво В2 завършва с положителна оценка от текущ контрол или с явяване на изпит за ниво В2

Минималната оценка от текущ контрол, освобождаваща от изпит, е 3.00.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/ владеят:

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да правят описания, да изразяват мнения и развиват аргументи, без видимо да търсят думи и като използват по-сложни изречения, изрази и форми;

• сравнително точно употребяват лексика с обем 1000-2000 думи, въпреки известни лексикални замени, които не пречат на комуникацията;

• основната граматика на езика.

2) могат/ умеят:

• при монологична реч да изложат мнението си по актуален въпрос, като развиват ясно аргументите си и подкрепят мнението си с подходящи примери и допълнителни пояснения или излагат предимствата и недостатъците на различните гледища/ възможности;

• при диалогична реч да се включат в и да поддържат разговор, да участват в спонтанни дискусии, без да създават затруднения на събеседниците си; в реална ситуация биха могли да общуват адекватно с носители на езика без неволно да ги дразнят;

• при писане да пишат официално или лично писмо (около 200 думи, 3-5 абзаца), в което ясно заявяват тезата/ мнението си, излагат аргументите си и подходящо структурират текста;

• при слушане и четене да извличат обща и специфична информация от текстове на професионална или академична тема.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• подходящ резултат от входен тест за определяне на ниво

или

• успешно издържан изпит от курс ОООК 421.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Lehrbuch und Arbeitsbuch ASPEKTE B2

Langenscheidt, 2008

Mittelpunkt B2

Ernst Klett Verlag 2006

EM Hauptkurs

DaF fur die Mittelstufe

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %

За студенти, непокрили изискванията за текущ контрол:

" Писмен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %

" Устен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %