POLB101 Избори и изборни практики

Анотация:

Цели на курса:

да даде познания по:

- основните видове изборни системи;

- основни характеристики на политически избори на различни нива (с демонстираране и анализ на избори в национални случаи и на европейско ниво);

- основни характеристики на изборната система и изборния процес в Р България,

- основни характеристики на политическите процеси и актьори при реформиране на изборното законодателство

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършили курса студенти:

могат да:

провеждат анализ на политическите и изборни цикли през призмата на влиянието на изборната система;

познават:

- основните методи на пропорционалните системи;

- характеристики на мажоритарните системи;

- характеристики на смесените системи;


Предварителни изисквания:
знания в областта на политически партии и партийни ситеми; политически режими

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Michael Gallagher, Paul Mitchell, The Politics of Electoral Systems, Oxford University Press, 2008

Andrew Reynolds, Ben Reilly, Andrew Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005

David M. Farrell, Electoral Systems: A Comparative Introduction, Palgrave Macmillan, 2011

Петя Георгиева, „Реформи в избирателните системи: тенденции, фактори, актьори“, сп. Политически изследвания 2009/ брой 1-2

Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. Анна Кръстева, Антоний Тодоров. НБУ, София, 2011.

Средства за оценяване:

2 контролни работи - 75%

презентация - 25%