COMB598  Проект:"Модели в българската практика : Продуктово позициониране"

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да развие практически умения за интегриране на рекламни послания в аудиовизуални съдържания.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Новите начини за интегриране на рекламни послания в програмния поток.

• Законовите и етичните норми за продуктово позициониране.

2) могат:

• Да идентефицират продуктовото позициониране в аудивизуални материали

• Да разработят и предложат мотивиран проект за продуктово позициониране


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Медийно право: Речник на основните понятия, Радомир Чолаков, Труд, 2005

2. Думите на медийния преход, Борислав Градинаров, Евгения Николова, Ели Герганова, Маргарита Пешева, Мария Попова, Милко Петров, Силвия Николова-Казандзи, Христо Кафтанджиев, 2010

3. Закон за радиото и телевизията

Средства за оценяване:

Проектът се представя в писмена форма.