Електронен каталог

доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Мария Нейкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 8:00-9:30 309 II Корпус
Вторник 14:30-15:00 309 II Корпус
Сряда 8:00-10:00 309 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография:

Доц. д-р Мария Нейкова е редовен преподавател в Нов български университет, департамент „Антропология”, ИЦ „Kомпютърна и приложна лингвистика“. Завършва специалност Английска филология в Софийския университет през 1991 г. Докторската й дисертация, защитена през 2010 г., е на тема „Развиване на стратегии за четене на научен текст”. През 2020 г. е избрана за доцент. Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по английски език. Основните й научни публикации са посветени на въпроси, свързани с развиване на стратегии за четене на научен текст, развиване на стратегии за учене и електронно обучение по чужд език.

Assoc. Prof. Maria Neikova, PhD, is a full-time lecturer at New Bulgarian University, Department of Anthropology, Center for Computational and Applied Linguistics. She graduated from Sofia University with a degree in English Philology in 1991. The topic of her doctoral dissertation, defended in 2010, is “Developing Strategies for Reading Scientific Texts”. In 2020, she was elected an associate professor. Her research interests are in the field of English language teaching methodology. Her main research publications are devoted to issues related to developing strategies for reading scientific texts, developing learning strategies and e-learning in foreign language teaching.

Ausserordentliche Professorin Maria Neikova, PhD, ist Vollzeitdozentin an der Neuen Bulgarischen Universitaet, Abteilung fuer Anthropologie, Zentrum fuer Computer- und Angewandte Linguistik. Sie schloss 1991 ihr Studium der englischen Philologie an der Sofia-Universitaet “St. Kliment Ohridski” ab. Das Thema ihrer 2010 verteidigten Doktorarbeit lautet „Entwicklung von Strategien zum Lesen wissenschaftlicher Texte“. Im Jahr 2020 wurde sie zur ausserordentlichen Professorin gewaehlt. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Methodik des Englischunterrichts. Ihre wichtigsten Forschungspublikationen widmen sich Fragestellungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Lesestrategien fuer wissenschaftliche Texte, der Entwicklung von Lernstrategien und E-Learning im Fremdsprachenunterricht.

Административна ангажираност:

- от м. октомври 2019 г. до м. септември 2021 г. - директор на програмен съвет към Изследователски център "Компютърна и приложна лингвистика";

- от м. май 2018 г. до м. септември 2019 г. - програмен консултант към департамент "Антропология";

- от м. април 2016 г. до м. март 2018 г. - програмен консултант към департамент "Англицистика" и към департамент "Романистика и германистика";

- от м. декември 2001 г. до м. април 2004 г. - директор на базова програма „Приложна лингвистика” към департамент "Приложна лингвистика".

Членство в професионални и научни организации:

Българска асоциация на преподавателите по английски език

Съюз на учените в България

IATEFL


Публикации:


По-важни публикации:

Монография:

Нейкова, Мария. Дейностно-ориентиран подход към изучаването на чужд език в контекста на електронното обучение от смесен тип. София, Издателство Фараго. 2015. ISBN 978-619-206-020-6

Статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация:

Нейкова, Мария. Активно учене чрез прилагане на дейностно-ориентиран подход в университетското обучение по чужд език. София, сп. Педагогика, кн. 1. 2020. ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print)

Нейкова, Мария. Обучението от смесен тип (Blended Learning) – предизвикателства и перспективи. София, сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн. 5. 2019. ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

Нейкова, Мария. Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език. София, сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 2. 2019. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Нейкова, Мария. Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език. София, сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 2. 2017. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Нейкова, Мария. Драматургичните текстове в обучението по английски език. София, сп. Чуждоезиково обучение, кн.5. 2017. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print)

Курсове от текущия семестър: