Електронен каталог

доц. д-р Ирена Николова

доц. д-р Ирена Николова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
+ 359 2 8110 277
Приемно време:
Понеделник 11:15-12:15 207 II Корпус
Вторник 9:00-12:00 207 II Корпус
inikolova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Академична длъжност в Нов български университет

от м. октомври 2020 г. досега

доцент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения", Международни финанси и международна търговия

от м. май 2013 г. до м. септември 2020 г.

главен асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

от м. октомври 2010 г. до м. май 2013 г.

асистент, направление 3.8 Икономика, специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Научни интереси: международни финанси, международна търговия, валутен риск, дигитални валути и финтех, икономика на прехода, икономика на Европейския съюз

Преподавател по курсове в редовна и дистанционна форма на обучение от 2007 г.:

Управление на валутния риск, Финансиране на международната търговия, Международен финансов мениджмънт, Управление на международните търговски сделки, Икономика на Европейския съюз, Политики на Европейския съюз, Стопанска история на България в частта за международната търговия от 1878 г. досега, Международна икономика, Външнотърговска политика, Международна търговия, Основи на международните финанси, Глобални финанси, Европейски паричен съюз

Икономика на глобализацията към съвместна програма с Университета в Урбино, Италия

Европейски съюз към съвместна програма с Университета на Йорк /Университета на Шефийлд, Великобритания

Административна дейност в Нов български университет

от м. октомври 2019 г. досега

тютор на студенти в съвместната програма на Нов български университет и Университета на Йорк /Университета на Шефийлд

от м. октомври 2018 г. досега

тютор на студенти в Нов български университет

от м. декември 2020 г. до м. април 2023 г.

директор на докторска програма по икономика "Световно стопанство и международни икономически отношения"

от м. октомври 2014 г. до м. септември 2017 г.

програмен консултант

- бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение "Финанси" и "Счетоводство и одит"

от м. февруари 2012 г. до м. септември 2014 г.

програмен директор:

– бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение „Финанси”, „Бизнес администрация” (м. ноември 2012 г. - м. септември 2014 г.) и „Маркетинг“ (м. февруари – м. октомври 2013 г.)

– магистърски програми „Международен бизнес” (от м. февруари – м. октомври 2012 г.) и „Управление на туризма” редовна и дистанционна форма на обучение (м. февруари – м. юли 2012 г.)

от м. юли 2009 до м. февруари 2012 г.

директор на магистърска програма „Международен бизнес”

от м. декември 2007 г. до м. юли 2012 г.

Департаментен координатор по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот / Еразъм”, департамент "Икономика и бизнес администрация" за направления 3.7 Администрация и управление (Бизнес администрация), 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм

Участия в проекти на Нов български университет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013:

Проект BG051PO001-4.3.04-0037 - C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015, на длъжност "Ръководител на работна група" за изготвяне на Стандарт за мултимедиен електронен учебник на НБУ и приложения към него;

Проект BG051PO001-3.1.07-0039 “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, департамент „Икономика“ НБУ, 2013-2015, на длъжност „Експерт за магистърска програма „Международен бизнес“

По програмата на Европейския съюз „Еразъм +“:

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на страната на баските (University of the Basque Country) в гр. Билбао, Испания, м. март 2018 г.

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на Лисабон – ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, Португалия, м. март 2017 г.

Сертификати от обучения и семинари

Advanced Seminar on International Chamber of Commerce Model Contracts, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, April 2017.

Seminar on Trade Finance Operations, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, December 2015.

Course “Evaluating Impact: Turning Promises to Evidence”, organized by the Human Development Network and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2007.

Course “Small and Medium-Sized Enterprise Policies in Japan”, organized by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Tokyo, September 2004.

Чужди езици:

владеене на английски, немски и руски езици;

ползване на испански, френски и италиански езици.


Публикации:


Монографии

Николова, И. (2018). Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, Нов български университет, ISBN: 978-619-233-028-6, 379 с.

Колективна монография (2021). Устойчиво градско развитие – поуки за София, Нов български университет, издание в екип, ISBN 978-619-233-176-4 (печатно издание), ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание), с.83-106.

Учебници

Николова, И. (2015). Финансиране на международната търговия, Нов български университет, ISBN: 978-954-535-889-0, 264 с.

Николова, И. (2014). Финансиране на международната търговия, мултимедиен електронен учебник, Мудъл НБУ.

Колектив (2019). Въведение във финансите, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-619-233-052-1, с. 244-250 и с. 264-268.

Колектив (2011). Глобални пари и финанси, Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-954-535-676-6, с. 231-278.

По-важни студии след 2013 г.

Николова, И. (2021). Трансформирането на икономиката на България: предпоставки и фактори, В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 5 (2020), Нов български университет, ISSN 2603-297X, с. 158-179.

Николова, И. (2020). Икономиката на България през последните 30 години: преструктуриране и външна търговия, Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с.41-57.

Николова, И. (2016). Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз, рецензирана, Научен електронен архив на Нов български университет, 2015, 32 с. и В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 1313-4760, с. 1-27.

Николова, И. (2014). Усвояване и контрол на средствата от европейските фондове. – В: Годишник на департамент „Публична администрация“, Нов български университет, ISSN 1313-476, с. 1-43.

По-важни статии и доклади на български език след 2013 г.

Николова, И. (2023). Бъдещето на висшето образование след дигиталната трансформация, В: Сборник от Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, посветена на 30-годишнината на Нов български университет, рамките на научния форум „НБУ – университет на промяната“ и организирана от департаментите „Администрация и управление“ и „Икономика“, 27 юни 2022 г., ISBN 978-619-233-268-6 и ISSN 2603-4905, с. 175-188.

Николова, И.(2023). Икономическите съюзи и търговията: външната търговия на България след присъединяването към Европейския съюз, Сборник с доклади от 21-ва научна конференция "Членството на България в Европейския съюз: петнадесет години по-късно", посветена на 70-годишния юбилей на кадера "МИО и бизнес", Университет за национално и световно стопанство, 6-7 октомври 2022 г.

Николова, И. (2023). Рискове в международната търговия и трансформацията на глобалните пазари, Сборник с доклади от Пета юбилейна международна научна конференция на тема „Ремаркетинг на реалността“, по повод 25 години катедра „Маркетинг“, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-1134-4, с. 605-613.

Николова, И. (2022). Валутнокурсовите режими в България след 1990 г.: плаващ и фиксиран (паричен съвет), Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651

Николова, И. (2022). Иновации във формите за плащане в международната търговия, В: Сборник от Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“, посветена на 50-годишния юбилей на Шуменски университет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 35-41, ISBN 978-619-201-649-4

Николова, И. (2022). Ограничения и регулации в търговията на Европейския съюз: уроци от пандемията, В: Сборник с доклади от Годишната конференция на Българската асоциация за европейски изследвания, "ЕС след Ковид-19: ефекти, поуки, перспективи", проведена на 25 март 2022 г., ISBN 978-619-90953-2-4, с. 147-158.

Николова, И. (2021). Дигиталните валути и валутният риск: настоящо състояние и бъдеще, Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 33- 41.

Николова, И. (2021). Дигитални подходи при преподаването по международен бизнес, В: Сборник от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Бизнес комуникации, език, литература и култура“, организирана от департамент „Нова българистика“, департамент „Администрация и управление“, Нов български университет и Съюза на учените в България, с. 536-543, ISBN 978-619-233-209-9 (печатно издание), ISBN 978-619-233-210-5 (електронно издание).

Николова, И. (2021). Външната търговия на ЕС след пандемията, В: Сборник от Международна научно-практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“, 9-11 юли 2021 г., организирана от Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет (Скопие), Университет УНИОН „Никола Тесла“ (Сърбия), Университет „Ян Кохановски“ (Келце, Полша), Аскони, София, ISBN 978-954-383-140-1, с. 228-234.

Николова, И. (2020). Фискална устойчивост и икономически растеж: тенденции и възможности, - В: Сборник с доклади от Шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", 19 ноември 2020 г., Издателски комплекс - УНСС, ISBN 978-619-232-466-7, с. 27-35.

Николова, И. (2020). Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия, - В: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет- Варна "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", 11-12 май 2020 г., ISBN 978-954-21-1038-5, Том 2, с. 171-179.

Николова, И. (2020). Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности, - В: Сборник с доклади от Национална научна конференция "Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията" на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), 2-3 ноември 2019 г., ISBN 978-619-90953-1-7, с. 130-139.

Николова, И. (2020). Възможности и предизвикателства за експортноориентираните сектори на България в световната икономика, - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи”, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при Българска академия на науките, 21-22 ноември 2019 г., ISBN 978-619-245-039-7, с. 233-240.

Николова, И. (2019). Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз, В: Списание "Социологически проблеми" на Института за изследване на обществата и знанието – Българска академия на науките, Print ISSN – 0324-1572, Online ISSN – 2603-4131, с. 786-804.

Николова, И. (2019) Международните валутни резерви и прилагането на икономическата политика, Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 148-154.

Николова, И. (2019). Правни аспекти при прилагане на документарния акредитив в международната търговия, – В: "За ценностите и правото", сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет, 15 май 2019 г., организирана от департамент "Право" и департамент "Философия и социология", Нов български университет, ISBN 978–619–233–118–4 (електронно издание), с. 234-246.

Николова, И. (2018). Глобалните икономически рискове - мит или реалност? - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-9651, с. 68-74.

Николова, И. (2016). Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 17-18 юни 2016 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISSN 1313-8758, с. 299-306.

Николова, И. (2015). Развитие на външната търговия на България след 1989 година, – В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“, издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1), Том 1, с.69-75.

Николова, И. (2015). Икономиката на България през последните 25 години: преструктуриране и приватизация, Увод, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php, м. май 2015.

Николова, И. (2014). Преструктурирането на българската икономика и приватизацията в последните 25 години, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=119, м. ноември 2014 г.

Николова, И. (2014). Държавното устройство и икономиката, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=113, м. август 2014 г.

Статии на чужди езици

Nikolova, I. (2021). Impact of Covid Pandemic on Foreign Exchange Reserves, In Conference Proceedings XV. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, May 29-30, 2021, Plovdiv, Bulgaria, pp. 1436-1442, ISBN: 978-619-203-308-8.

Popchev, I., Radeva,I., Nikolova, I. (2021). Aspects of the Evolution from Risk Management to Enterprise Global Risk Management, Engineering Sciences, Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 1/2021, ISSN 1312-5702, pp. 16-30.

Nikolova, I. (2020). Opportunities for EU Foreign Trade with Asian Countries: Case of Bulgaria, Czech Republic and Slovak Republic with China, India, and Japan, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 14, pp. 26-34.

Nikolova, I. (2019). External Debt and Debt Crises in European Economies, In: International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy”, 10 December 2018, Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, ISBN (print) 978-954-9313-14-7 and ISBN (pdf) 978-954-9313-15-4, pp.153-158.

Nikolova, I. (2016). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Case of Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 10, pp.347-359

Nikolova, I. (2014) Instruments of EU Cohesion Policy for Bulgaria, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business ISSN 1313-2555, Volume 8, pp. 671-682.

Публикациите са достъпни на:

http://eprints.nbu.bg/view/people/

https://www.researchgate.net/profile/Irena_Nikolova2

Курсове от текущия семестър: