Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Накова

гл. ас. д-р Росица Накова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Петък 10:30-11:15 604 II Корпус
Петък 13:00-14:30 604 II Корпус
Вторник 13:00-14:30 имейл:rnakova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Росица Накова завършва през 2002г. Стопански Факултет на ТУ- София.

Същата година става и редовен докторант в Стопански Факултет на ТУ-София, къде успешно защитава дисертация на тема "Повишаване на маркетинговата конкурентоспособност чрез маркетингови иновации". През 2007 г. постъпва като редовен асистент в катедра „ИИИМ” на ТУ-София до 2020г. От 2020г става главен асистент в НБУ департамент "Икономика".

Автор и съавтор на общо 23 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участва в 6 научни проекта. Научните и професионалните интереси са свързани с маркетинг, управление на маркетинговата конкурентоспособност и иновации.


Публикации:


1.CUSTOMER SATISFACTION IN BULGARIAN RETAIL MARKET,II International Scientific Conference Regional development and cross-border cooperation, Pirot, 2019г. Macedonia, pp 81-86, ISBN 978-86-900497-1-4.

2.Основни похвати при мърчандайзинга като средство за увеличаване на продажбите, IX Международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“ Варна 2018г, стр.271-275, ISBN 978-619-7026-28-33.

3.Влиянието на организационната иновация върху конкурентноспособността на българските предприятия. Петата научна конференция, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2009г, SBN 978-86-900497-1-4.

4.Влиянието на организационната иновация върху конкурентноспособността на българските предприятия. Петата научна конференция за курсанти и студенти, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2009,SBN 978-86-1867-14-42.

5.Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетингови иновации.Годишник на ТУ-София, Мениджърски решения за глобален и местен пазар в условия на криза 2009, стр 34-40, SBN 978-76-9497-6-8.

Курсове от текущия семестър: