Електронен каталог

доц. д-р Светла Янева

доц. д-р Светла Янева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
8110276
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:15 206 II Корпус
Сряда 16:15-18:00 206 II Корпус

Професионална автобиография:


Светла Славова Янева

Образование и квалификация:

Висше – История, СУ “Св.Кл.Охридски”, София

1997 Докторска дисертация: „L’artisanat et les corporations de metier dans la partie centrale des Balkans pendant la premiere moitie du XIXe siecle” („Занаятчийството и занаятчийските сдружения в централната част на Балканите през първата половина на XIX век”). Доктор по история и цивилизации на Европейския университетски институт.

Декември 1997 присъдената образователна и научна степен доктор е утвърдена от ВАК при МС на РБ.

Научни степени и звания:

Доцент, доктор

Преподавателска дейност:

2009-2020 НБУ, лекционни курсове „Новото време и балканските нации”, „Османската империя и Европа”, „Българите през 15–18 в.”, „Българското Възраждане”, „Исторически извори”, „Кризи и реформи в Османската империя XVIII-XIX в.”, „Европа и българското национално Възраждане”, „Самодостатъчността на имперската икономика и нейните модификации”, „История на социалните и икономически идеи”, „Османската империя и Балканите”, „Османска цивилизация”, „Институциите на Османската империя”, „Историческа демография на Османската империя”, „Изграждането на обединена Европа”, „Що е история”, "Ислямът на Балканите", "Power and Society - the Ottoman Model", "Europe and Islam", "To Live and to Die in South-East Europe, 15th – 19th century", "Tolerance and Intolerance: Muslims, Christians and Jews in South-Eastern Europe", "Family and Gender in South-Eastern Europe".


Публикации:


По-важни публикации

Ianeva, Svetla. L'artisanat et les corporations de métier dans la partie centrale des Balkans pendant la première moitié du XIXe siècle. Florence, European University Institute, 1996.

URI: http://hdl.handle.net/1814/5841

Ianeva, S. (2004) Chapter 2. Samоkov: An Ottoman Balkan City in the Age of Reforms, 47–76 – in Hayashi Kayoko and Mahir Aydın (eds.) The Ottoman State and Societies in Change: A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers. London, New York, Bahrein: Kegan Paul

Янева, С. (2004) Глава 4. Стопански живот и социална структура на българите през Възраждането, 415–500 – В: Марков, Г. (ред) История на българите. Т. 2. София: Труд – Знание.

Янева, С. (2011) Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. София: Издателство на Нов Български Университет

Kate Fleet and Svetla Ianeva. (2014) Ottoman economic practices in periods of transformation: the cases of Crete and Bulgaria (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 310 p. Svetla Ianeva. Chapters 5, 6, 7, 8 (pp. 113-262).

Ianeva, S. (2016) Capter 3: Female actors, producers and money makers in Ottoman public space: the case of the late Ottoman Balkans, 48-90 – in Fleet, K., E. Boyar (eds) Ottoman women in public space. Leiden-Boston: BRILL

Ianeva, Svetla. Produzioni protoindustriali nella parte centrale dei Balcani durante la prima meta del 19 secolo. – In: Le vie dell'industrializzazione europea. Sistemi а confronto, Bologna (Il Mulino), 1997, 439–464.

Ianeva, Svetla. Statut économique et social des gens de métier du Sud-Est européen sous la domination ottomane dans les années 40 du 19e siècle (le cas de Samokov). – Bulgarian Historical Review, 1997, 2–3, 28–43.

Ianeva, Svetla. L'artisanat dans la région centrale des Balkans : les dynamiques du 19e siècle. – In: Proceedings of the XIIth Congress of CIEPO 1996, Archiv Orientalni, Supplementa VIII, Praha, 1998, 165–172.

Янева, Светла. Регулация на занаятчийското производство в българските земи през първата половина на 19 век. – Исторически преглед, 1998, 3–4, 3–36.

Ianeva, Svetla. XIX. Yüzyılın ilk yarısında Balkanların orta kısmında zanaatlar ve zanaatkârlar.– In: G. Eren (ed.) Osmanlı, 3 cilt Iktisat, Ankara, 1999, 533–538.

Янева, Светла. Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи 18 – 19 в. – Исторически преглед, 2000, 5–6, 99–119.

Ianeva, Svetla. Crafts and craftsmen in the central part of the Balkans in the first half of the 19th century. – In: Çiçek, K. (ed.) The great Ottoman-Turkish Civilization. 2. Economy and Society. Part I. Economy, Ankara, 2000, 148–155.

Ianeva, Svetla. Die Handwerker, die Zünfte und der ottomanische Staat auf dem Balkan zu Beginn des 19. Jahrhunderts. – In: Heinz-Gerhard Haupt (ed.) Das Ende der Zünfte. Ein europaischer Vergleich, Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, band 151, Göttingen, 2002, 271–283.

Янева, Светла. Стопански практики през Възраждането – търговският тефтер на х. Христо Рачков, опит за микроанализ. – Исторически преглед, 2003, 3–4, 30–67.

Янева, Светла. Фискални практики и откупуване на данъци в Търновско през 40-те – 50-те години на 19 век. (Из тефтерите на хаджи Минчо хаджи Цачев). – Исторически преглед, 2004, 5–6, 166–178.

Янева, Светла. Нови данни за откупваческата дейност на Чалъкови. – Bulgarian Historical Review, 2006, 1–2, 596–606.

Ianeva, Svetla. Тhe commercial practices and protoindustrial activities of Haci Hristo Rachkov, a Bulgarian trader at the end of the eighteenth to the beginning of the nineteenth century. – Oriente Moderno, XXV (LXXXVI), 1, 2006, 77–92.

Янева, Светла. Откупваческата дейност на братята Хаджитошеви през втората половина на XIX век. – Исторически преглед, 2007, 3–4, 54–63.

Янева, Светла. Към практическото функциониране на системата за откупуване на данъци в края на 60-те и началото на 70-те години на XIX век – „търгуването” на десятъка на каза Кюстендил. – Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев, С., ИК Гутенберг, 2007, 411–423.

Янева, Светла. Професионална култура и практики на български търговци – откупвачи на данъци през 19 в. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, д.н. С., Нов Български Университет, 2009, 58–69.

Ianeva, Svetla. Financing the state? Tax-farming as a source of individual wealth in the nineteenth century. – Oriens, 37 (2009), 209–224.

Янева, Светла. Нови данни за стопански и фискални практики в българските земи и на Балканите през 30-те години на 19 век от архивите на Салчо Чомаков и Георги Стоянович Чалъков. – В: Sine ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, 455–467.

Янева, Светла. Формална и неформална власт: българите – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя и в българското общество през XIX в. – Годишник на Департамент „История”. T. III. С., НБУ, 2011, 96–111.

Янева, Светла. Началото на инкорпорацията на централнобалканските провинции на Османската империя в световната икономическа система (края на XVIII–XIX в.) – В: Константинова, Ю. (ред) Балканите – модернизация, идентичности, идеи. С., ИБ, 2011, 35-

48.

Ianeva, Svetla Main characteristics of and changes in industrial activity in the Central Balkans during “the long 19th century” – In: E.Eldem, S.Petmezas (eds.) The economic development of Southeastern Europe in the 19th century. Athens, Apha Bank Historical Archives, 2011, 197-224.

Ianeva, Svetla. The non-Muslim tax-farmers in the fiscal and economic system of the Ottoman Empire in the 19th century. – In: Jørgen S. Nielsen (ed.) Religion, ethnicity and contested nationhood in the former Ottoman space. Leiden–Boston, BRILL, 2012, 47–62.

Ianeva, Svetla. The contacts between the Balkans and MENA in Ottoman times. Socio-economic and demographic aspects. http://studies.aljazeera.net/en/events/2012/12/2012121091040455835.htm

Ianeva, Svetla. Des activités professionnelles et réseaux commerciaux de quelques marchands bulgares pendant la période initiale de l’incorporation des Balkans ottomans dans l’économie- monde (fin du 18e–début du 19e siècle) – Etudes balkaniques XLVII, 2011, 4, pp. 74–95.

Янева, Светла Нике от Самотраки и френската политика на османските Балкани в дейността на Шарл Шампоазо – В: Генов, Р., Цв. Чолова, С. Янева (ред) Интелектуалците и/в политиката“ Юбилеен сборник посветен на 65-годишнината на проф. д-р Румен Генов с материали от научна конференция с международно участие, http://ebox.nbu.bg/profesorgenov

Ianeva, Svetla. Hygiene in nineteenth century Bulgaria. – Turkish Historical Review, 5 (2014), 1, 16-31.

Ianeva, S. (2014) The Rumelian provincial elites in the Ottoman tax-farming system of the nineteenth century M. Sariyannis ed., New Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the 20th CIEPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July, Rethymno, University of Crete – Department of History and Archaeology Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, 2014, 196-206 http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl

Σβέτλα Γιάνεβα Η έναρξη της ενσωμάτωσης των κεντρικών βαλκανικών επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.), ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, (επιμ.) ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΙΔΕΕΣ. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), Ηракᴧеίо, 2014, 3-18.

Янева, С. (2016) Историята на XV–XIX в. в творчеството и дейността на проф. Петър Мутафчиев. – В: Историкът като изследовател, гражданин и човек. Сборник с материали от конференция, посветена на 130-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883–1943). София: Издателство на НБУ, 149-167.

Ianeva S. (2018) ‘Free’ Labour, Proto-industries and Guilds in the Central Balkans, Eighteenth – Beginning of the Nineteenth Century – In: Mocarelli, L., Caracausi, A., & Davies, M. (editors) Between Regulation and Freedom: Work and Manufactures in European Cities, 14th-18th Centuries, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018, 131-146.

Янева, С. (2018) Стопанската активност на румелийските жени през XVIII и XIX в. – В: Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент „История“, София: Издателство на НБУ, 225-236.

Курсове от текущия семестър: