Електронен каталог

доц. д-р Кирил Радев

доц. д-р Кирил Радев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:30 412 II Корпус
Вторник 8:00-10:00 412 II Корпус

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев

e-mail: KGRADEV@nbu.bg

Образование:

1. Висше: Магистър електроинженер ("Електроснабдяване и електрообзавеждане на минната промишленост"), Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1997 г.

2. Висше: Стопанско управление (Стопански ръководител – мениджър), Университет за национално и световно стопанство, 1994 г.

3. Висше: Магистър машинен инженер (Технология на машиностроенето и металорежещите машини), Висш машинно-електротехнически институт, 1990 г.

Образователна и научна степен:

Доктор по “Икономика и управление”, шифър 02.05.18.

Защитена докторска дисертация на тема: Управление на приватизационните процеси и структурната реформа (на примера на въгледобива) - Университет за национално и световно стопанство- София. Диплома № 29779 от 10.06.2005 г, издадено от .Висша атестационна комисия (ВАК), Научна комисия 16, Протокол №7 от 29.03.2005 г.

Доцент по Икономика и управление (Предприемачески мениджмънт) , шифър 02.05.18.

Професионално направление 3.7 - Администрация и управление, по научната специалност “Икономика и управление” - Свидетелство за научно звание № 25624 от 01.06.2009 г., издадено от Висша атестационна комисия (ВАК), Научна комисия 16, Протокол №6 от 31.03.2009 г.

Академична длъжност:

Доцент

Заемани длъжности:

2010 г. и в момента: НБУ, доцент

2011г. и в момента: Директор на магистърска програма „Бизнес администрация” – РО

2011г. и в момента: Директор на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма”

2010 г. и в момента: Хоноруван доцент, Университет за национално и световно стопанство, София

2011 г. и в момента: Хонориван преподавател ВТУ „Тодор Каблешков“, София

2009 — 2011 г.: Хоноруван преподавател МГУ «Св. Иван Рилски», София

2009 г. - 2010 г.: Доцент, Университет за национално и световно стопанство, София

2008 г. - 2009 г.: Началник отдел „Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и стандарти”, Министерство на транспорта, ИА „Железопътна администрация”

2007 г. - 2008 г.: Ръководител сектор “Стандарти”, НК "Железопътна инфраструктура" – Централно управление, София

1999 г. – 2009 г.: Хоноруван преподавател към катедра "Управление", Университет за национално и световно стопанство, София

2006 г. - 2009 г.: Хоноруван преподавател към катедра "Икономика и управление", Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София

2005 г. - 2010 г.: Хоноруван преподавател към Бакалавърски факултет, департамент “Икономика и бизнес администрация”, Нов български университет, София

2007 г.: Главен специалист сектор “Стандарти, регистър и архив”, НК "Железопътна инфраструктура" - Централно управление, София

2004 г. - 2007 г.: Главен специалист дирекция "Управление и изпълнение на инфраструктурни проекти", НК "Железопътна инфраструктура" – Централно управление, София

2000 г. - 2001 г.: Изпълнителен директор, Мини "Бобов дол" ЕАД

2000 г.: Икономически директор, Мини "Бобов дол" ЕАД

1999 г. - 2000 г.: Главен специалист ремонтна дейност, Мини "Бобов дол" ЕАД - Централно управление

1992 г. - 1999 г.: Началник конструктивно-технологичен отдел, Мини "Бобов дол" ЕАД

1991 г. - 1992 г.: Началник цех "Резервни части", Мини "Бобов дол" ЕАД - Централна ремонтна база

1990 г. - 1991 г.: Организатор производство, Мини "Бобов дол" ЕАД - Централна ремонтна база

Преподавателска дейност:

1. Нов български университет – София

Аудиторни лекционни курсове (и извънаудиторни курсове) пред бакалаври и магистри, редовно и дистанционно обучение по:

Стратегически мениджмънт;

Бизнес анализ;

Стратегически маркетинг;

Управление на иновационните процеси;

Организационна култура;

Стратегии за управление на качеството;

Управленско консултиране;

Управление на качеството;

Международен транспорт;

Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта;

Политики за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор;

Управление на транспортни проекти, финансирани от фондовете на ЕС;

Теория на организацията;

Проектиране на управленски системи;

Учебно-тренировъчна фирма;

Психология на бизнеса;

Управление на организационното поведение;

Стратегически финансов мениджмънт;

Организационно развитие и проектиране на човешкия фактор;

Управление на бизнес процеси;

Диагностика на организацията чрез самооценка;

Управление на енергийните ресурси и устойчиво развитие;

Мениджмънт на качеството в здравните системи;

Бизнес среда и иновации;

Политики за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор;

Организационна култура и предприемачество;

Предприемачество, иновации и регулаторни механизми за устойчиво развитие на енергетиката;

Стратегии за управление на качеството в медицината и здравеопазването;

Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи

Ръководство и рецензиране на бакалавърски, магистърски и докторски тези

2. Университет за национално и световно стопанство – София

Водене на лекции и семинарни на студенти – бакалаври и магистри по дисциплините:

Иновации;

Управление на иновациите;

Управление на качеството;

Корпоративно предприемачество;

Управление на предприятието;

Организационно поведение;

Финансов анализ;

Основи на управлението;

Икономика и управление на предприятието;

Икономика на предприятието;

Стратегическо управление;

Ръководство и рецензиране на бакалавърски и магистръски тези

3. Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» - София

Водене на лекции и семинарни пред бакалаври и магистри по курсове:

Основи на управлението;

Теория и практика на мениджмънта;

Индустриален мениджмънт.

4. Висше училище по транспорт «Тодор Каблешков» - София

Водене на лекции и семинарни пред бакалаври и магистри по курсове:

Стопанско управление.

Област на научни интереси:

Теория и практика на мениджмънта; Управление на публичния сектор; Управленско консултиране; Управление на кризи; Управление на националната икономика; Управление на транспортния, енергийния, химическия и машиностроителни сектори в Република България и страните от ЕС; Управление на малки и средни фирми; Управление на структурните реформи в националната икономика и страните от ЦИЕ и ЕС; Корпоративни и публични финанси; Социално управление; Планиране; Маркетинг; Стратегическо управление; Екология; Устойчиво развитие; Иновации и предприемачество; Управление на качеството и стандартизация; Организационно развитие; Организационно поведение; Психология; Организационна култура; Системи за безопасност в миннодобивната промишленост; Системи и съоръжения за електроснабдяване и елекрообзавеждане в индустрията и транспорта; Механизация, електрификация и автоматизация на мините; Обогатяване и рециклиране на суровини; Добивни технологии; Системи за автоматизиране на машиностроителното производство; Технология на машиностроенето и др..

Участие в проекти:

2012 г. Актуализиране на нотифициран План за внедряване на ТСОС „Експлоатация и управление на движението”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2010 г. и в момента: Проект: Учебно-практическо и изследователско звено: Учебно-тренировъчна фирма, Нов български университет

2010 г. – 2011 г.: Проект: “Изготвяне на национална стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост в трансевропейската конвенционална железопътна мрежа на ЕС в железопътната система на Република България”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Оперативна програма “Транспорт”, Договор № Д9/24.03.2010 г.

2010 г.: Проект: „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2010 г.: Проект: „Разработване на национална стратегия за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост „Лица с намалена подвижност - ЛНП” на трансевропейската конвенционална железопътна мрежа на ЕС в условията на железопътната система на Република България”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2010 г.: Проект: „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп линия Варна-Русе, Министерство на транспорта на Република България

2004 г. – 2010 г.: Проект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”, финансиран по ИСПА

2009 г.: Проект: “Разработване на условия за внедряване на GSM –R в железопътната система на Република България, съгласно правилата на ЕС”, Министерство на транспорта на Република България.

2008 г. – 2009 г.: Проект: „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”.

2005 г. – 2007 г.: Проект: “Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта: икономически и социални последици”, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”, УНСС – София, Договор НИД 21.03-5/2005

1984 г. – 1990 г.: Ръководител на студентски радио- и стрелкови клубове.

Умения и компетенции:

Работа с програмни продукти: MS Windows, MS Office – Word, Excel, Power point, AutoCAD;

Управление и проектиране на електрически мрежи и съоръжения ниско, средно и високо напрежение;

Проектиране и разработване на конструктивно-технологична документация на машини, технологична екипировка, изделия и резервни части за транспортната, енергийната, химическата и машиностроителната промишлености, в т.ч в нормално и взривозащитено изпълнение;

Програмиране на машини с ЦПУ;

Разработване на стратегии и планове за развитие на транспортния, енергийния, химическия и машиностроителен сектори;

Управление на национални и международни инфраструктурни проекти, в т.ч. финансирани със средства на ЕС, както и проекти за развитие и усъвършенстване на оборудването и стратегическото развитие на обекти и структури от транспортната, енергийната, химическата и машиностроителната промишлености и др.;

Разработване на системи за управление на качеството на публични и стопански институции и организации;

Управление на риска и анализ на управлението на стопански организации и публични институции, работещи в областта на транспортната, енергийната, химическата и машиностроителната промишлености;

Управленско консултиране на публични институции и стопански организации, работещи в областта на транспортната, енергийната, химическата и машиностроителната промишлености;

Вътрешен одит на системи за управление на качеството и на лаборатории съгласно с БДС EN ISO 19011:2011.

По-съществени публикации в периода 2006 г. – 2017 г.:

Бизнесът през 21 век — възможности, регулации и бариери, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Свободата вчера, свободата днес, свободата утре — на върха на копието ли е?», Русе, 2017

Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна система с железопътната система на ЕС, монография, Годишник на департамент «Администрация и управление», НБУ, 2016

Визия за устойчиво бъдеще — глобална виртуалност /интерактивност, управленски парадигми и културни феномени/, Научно-практическа конференция «Стратегически визи: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации — институции — бизнес), НБУ, 2016

Управление на качеството, учебник, НБУ, 2016

Иновационни управленски подходи и инструменти за устойчивост и екологичност на логистичните системи, Сборник с доклади от десета международна научна конференция «логистиката в променящия се свят», УНСС, 2016;

Анагардни управленски подходи за организационно развитие, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Лидерство и организационно развитие», СУ, 2016;

Роли и бариери пред лидерството в съвременното управление, Сборник с доклади от национална научна конференция «перспективи и предизвикателства пред съвременното управление», УНСС, 2016;

Съвременни антикризисни инструменти за устойчиво развитие, Международна научна конференция «Посткризисно управление в бизнеса», ХТМУ, 2016;

ЛИДЕРСТВОТО ПРЕЗ 21 ВЕК – РОЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И БАРИЕРИ, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Лидерството -  време е за промени", НБУ, 2015.

Човешкият капитал – съвременни практики и подходи за управление и развитие, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Човешкият капитал: методология, измерения и практики, НБУ, 2015;

Управление на човешките ресурси, учебник, глава 7 „Организационно развитие и оптимизиране ва човешкия фактор (техники и стратегии за влияние), стр. 365 – 409, НБУ, 2014;

Иновации и конкурентноспособност на икономиките в криза, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Икономика и управление в турболентна бизнес среда», ХТМУ, 2014;

Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна мрежа с железопътната система на Европейския съюз, Сборник с доклади от Юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът – позитивната сила на обществото“, НБУ, 2013;;

Стратегическо планиране, енергийни политики и устойчиво развитие на България, Сборник с доклади от научна конференция, «Стратегическо планиране и програмиране», Издателски комплекс УНСС, 2014;

Стратегическото управление на енергийната сигурност и независимост — инструмент за устойчиво развитие на страните от ЕС, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция «Устойчиво развитие и управленски практики: България — Бавария», НБУ, 2013;

Управление на структурните реформи в енергийния сектор на България, Сборник с доклади от «Международна научна сесия», МГУ, 2012;

Екологични аспекти и взаимовръзки на структурните реформи в енергетиката на Република България, Сборник с доклади от «Международна научна сесия», МГУ, 2012;

Енергийни политики и устойчиво развитие на България, Сборник с доклади от международна научна конференция «Sustainable Development”, УНСС, 2011;

Социалната отговорност в естествените монополи, инструмент за устойчиво развитие на националната икономика, Електронен сборник с доклади от Юбилейна конференция 20 г. Катедра «Управление», УНСС, 2011;

Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза, Сборник с доклади от научна конференция «Инвестиции в бъдещето, 2011», НТС Варна, 2011;

Корпоративно предприемачество в енергийния сектор на Република България, Сборник с доклади от Международна научна сесия, МГУ, 2011;

Екология и устойчиво развитие на минната промишленост в Република България, Сборник с доклади от Международна научна сесия, МГУ, 2011;

Цикъл лекции «Бизнес анализ», Moodle,НБУ, 2011

Цикъл лекции «Управление на иновационните процеси», Moodle,НБУ, 2011

Цикъл лекции «Проектиране на организаците», Moodle,НБУ, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика А-Н, Кантийон (Cantillion), Ришар (1680-1734), УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемаческа мрежа / Entrepreneurial Network, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески екип / Entrepreneurial Тeam, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески мениджмънт / Entrepreneurial Мanagement, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески подход / Entrepreneurial Аpproach, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески процеси / Entrepreneurial Рrocess, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Рисков капитал / Venture Сapital, УНСС, 2011

Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Социален предприемач / Social Еntrepreneur, УНСС, 2011

За практиката учим, Списание “Човешки ресурси”, Брой 9/209, София, 2011

Цикъл лекции «Управление на качеството», Moodle,НБУ, 2010

Цикъл лекции “Управленско консултиране”, Moodle,НБУ, 2010

“Управление на търговската дейност в малките и средните праедприятия”, авторски учебник, Фатум ООД, София, 2008 г.;

“Развитие и преструктуриране на въгледобивната промишленост в националната икономика. Приватизация и социални последици”, монография”, УИ “Стопанство”, София, 2008;

Социално-икономически аспекти на Бобовдолския промишлено-енергиен район – структурни реформи и развитие”, монография, УИ “Стопанство”, София, 2008;

“Необходим е нов подход в управлението на икономическите сектори”, в-к “Икономически живот”, бр. 13 от 2 април, София, 2008;

Ролята на енергийните ресурси за устойчивото развитие на националната икономика”, Сборник с доклади на международна конференция ”Икономическа политика за устойчиво развитие”, УИ “Стопанство”, София, 2008;

“Стратегически подходи при управлението на малките и средните предприятия в Република България”, Сборник с доклади “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация”, изд. Икономически университет – Варна, 2008;

Организационно поведение, Раздел трети, Трета тема – “Организационно развитие”, Авангард Прима, София, 2007, стр. 253 – стр. 274;

“Организационно поведение”, Раздел трети, Пета тема – “Управление на качеството като задача на управлението на организационното поведение”, Авангард Прима, София, 2007, стр. 295 – стр. 328.

“Управление на структурните промени в моноиндустриалните райони (на примера на общините Перник и Бобов дол)”, Преструктуриране на икономиката и социални последици. Перспективите на България в европейското икономическо пространство, ИК “Шанс” АД, София, 2007, стр. 82 – стр. 98.

“Структурната реформа в енергетиката – инструмент за устойчиво развитие на националната икономика”, Сборник с доклади “Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, УИ “Стопанство”, София, 2007;

“Моделиране на приватизационните процеси и структурната реформа (по примера на въгледобива)”, Сборник доклади “Европейската интеграция на България – уроци и предизвикателства”, УИ “Стопанство”, София, 2006;

“Генеричната среда на бизнес организациите – анализи и прогнози”, “Известия на съюза на учените – Сливен”, том 11, кн. 3, 2006;

“Ролята на заместителите-енергоносители и електрогенериращите инсталации, в процесите на на преструктуриране на въгледобивните промишлености в страните – кандидатки за членство в структурите на ЕС”, Сборник с доклади “Съвременни управленски практики”, УИ “Стопанство”, 2006.

Владеене на езици:

английски; руски

Член на «Съвет по иновации» към БТПП

Член на Българската федерация на радиолюбителите


Публикации:


- Дигитализация и стратегическо развитие на транспорта и енергетиката в Р България – институционални инструменти и управленски подходи, Сборник с доклади от Международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, НБУ, София, 2018

- Кросс-культурные элементы, управленческие и методологические инструменты для обеспечения интероперабельности железнодорожной системы в европейском союзе, Сборник с доклади от Международен конгрес «Один мир — многие културы», University in Bydgoszcz, Полша, 2018

- Индустрия 4.0 – предизвикателства за устойчиво развитие на националната икономика, Сборник с доклади от Научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, Том 2, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2018

- Четвъртата индустриална революция – предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса, Юбилейна научно-практическа конференция „10години от създаването на катедра Недвижима собственост“, Сборник с научни трудове на Университета за национално и световно стопанство, София, 2018

- Индустрия 4.0 – визия за бъдещето и революция в бизнеса, управленските парадигми и модели, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“, НБУ, София, 2018

- Бизнесът през 21 век — възможности, регулации и бариери, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Свободата вчера, свободата днес, свободата утре — на върха на копието ли е?», Русе, 2017

- Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна система с железопътната система на ЕС, монография, Годишник на департамент «Администрация и управление», НБУ, 2016

- Визия за устойчиво бъдеще — глобална виртуалност /интерактивност, управленски парадигми и културни феномени/, Научно-практическа конференция «Стратегически визи: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации — институции — бизнес), НБУ, 2016

- Управление на качеството, учебник, НБУ, 2016

- Иновационни управленски подходи и инструменти за устойчивост и екологичност на логистичните системи, Сборник с доклади от десета международна научна конференция «логистиката в променящия се свят», УНСС, 2016;

- Анагардни управленски подходи за организационно развитие, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Лидерство и организационно развитие», СУ, 2016;

- Роли и бариери пред лидерството в съвременното управление, Сборник с доклади от национална научна конференция «перспективи и предизвикателства пред съвременното управление», УНСС, 2016;

- Съвременни антикризисни инструменти за устойчиво развитие, Международна научна конференция «Посткризисно управление в бизнеса», ХТМУ, 2016;

- ЛИДЕРСТВОТО ПРЕЗ 21 ВЕК – РОЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И БАРИЕРИ, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция "Лидерството -  време е за промени", НБУ, 2015.

- Човешкият капитал – съвременни практики и подходи за управление и развитие, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Човешкият капитал: методология, измерения и практики, НБУ, 2015;

- Управление на човешките ресурси, учебник, глава 7 „Организационно развитие и оптимизиране ва човешкия фактор (техники и стратегии за влияние), стр. 365 – 409, НБУ, 2014;

- Иновации и конкурентноспособност на икономиките в криза, Сборник с доклади от Международна научна конференция «Икономика и управление в турболентна бизнес среда», ХТМУ, 2014;

- Управленски подход и методология за оценка и мониторинг на процесите на хармонизиране на националната железопътна мрежа с железопътната система на Европейския съюз, Сборник с доклади от Юбилейна международна научно-практическа конференция „Бизнесът – позитивната сила на обществото“, НБУ, 2013;

- Стратегическо планиране, енергийни политики и устойчиво развитие на България, Сборник с доклади от научна конференция, «Стратегическо планиране и програмиране», Издателски комплекс УНСС, 2014;

- Стратегическото управление на енергийната сигурност и независимост — инструмент за устойчиво развитие на страните от ЕС, Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция «Устойчиво развитие и управленски практики: България — Бавария», НБУ, 2013;

- Управление на структурните реформи в енергийния сектор на България, Сборник с доклади от «Международна научна сесия», МГУ, 2012;

Екологични аспекти и взаимовръзки на структурните реформи в енергетиката на Република България, Сборник с доклади от «Международна научна сесия», МГУ, 2012;

- Енергийни политики и устойчиво развитие на България, Сборник с доклади от международна научна конференция «Sustainable Development”, УНСС, 2011;

- Социалната отговорност в естествените монополи, инструмент за устойчиво развитие на националната икономика, Електронен сборник с доклади от Юбилейна конференция 20 г. Катедра «Управление», УНСС, 2011;

- Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза, Сборник с доклади от научна конференция «Инвестиции в бъдещето, 2011», НТС Варна, 2011;

- Корпоративно предприемачество в енергийния сектор на Република България, Сборник с доклади от Международна научна сесия, МГУ, 2011;

- Екология и устойчиво развитие на минната промишленост в Република България, Сборник с доклади от Международна научна сесия, МГУ, 2011;

- Цикъл лекции «Бизнес анализ», Moodle,НБУ, 2011

- Цикъл лекции «Управление на иновационните процеси», Moodle,НБУ, 2011

- Цикъл лекции «Проектиране на организаците», Moodle,НБУ, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика А-Н, Кантийон (Cantillion), Ришар (1680-1734), УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, -Предприемаческа мрежа / Entrepreneurial Network, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески екип / Entrepreneurial Тeam, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески мениджмънт / Entrepreneurial Мanagement, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески подход / Entrepreneurial Аpproach, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Предприемачески процеси / Entrepreneurial Рrocess, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Рисков капитал / Venture Сapital, УНСС, 2011

- Основни термини използвани в учебния процес, Том I Икономика О-Я, Социален предприемач / Social Еntrepreneur, УНСС, 2011

За практиката учим, Списание “Човешки ресурси”, Брой 9/209, София, 2011

- Цикъл лекции «Управление на качеството», Moodle,НБУ, 2010

- Цикъл лекции “Управленско консултиране”, Moodle,НБУ, 2010

- Управление на търговската дейност в малките и средните предприятия, авторски учебник, Фатум ООД, София, 2008 г.;

- Развитие и преструктуриране на въгледобивната промишленост в националната икономика. Приватизация и социални последици”, монография”, УИ “Стопанство”, София, 2008;

- Социално-икономически аспекти на Бобовдолския промишлено-енергиен район – структурни реформи и развитие”, монография, УИ “Стопанство”, София, 2008;

- Необходим е нов подход в управлението на икономическите сектори, в-к “Икономически живот”, бр. 13 от 2 април, София, 2008;

- Ролята на енергийните ресурси за устойчивото развитие на националната икономика”, Сборник с доклади на международна конференция ”Икономическа политика за устойчиво развитие”, УИ “Стопанство”, София, 2008;

- Стратегически подходи при управлението на малките и средните предприятия в Република Българи”, Сборник с доклади “Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация”, изд. Икономически университет – Варна, 2008;

- Организационно поведение, Раздел трети, Трета тема – “Организационно развитие”, Авангард Прима, София, 2007, стр. 253 – стр. 274;

- Организационно поведение, Раздел трети, Пета тема – “Управление на качеството като задача на управлението на организационното поведение”, Авангард Прима, София, 2007, стр. 295 – стр. 328.

- Управление на структурните промени в моноиндустриалните райони (на примера на общините Перник и Бобов дол), Преструктуриране на икономиката и социални последици. Перспективите на България в европейското икономическо пространство, ИК “Шанс” АД, София, 2007, стр. 82 – стр. 98.

- Структурната реформа в енергетиката – инструмент за устойчиво развитие на националната икономика, Сборник с доклади “Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, УИ “Стопанство”, София, 2007;

- Моделиране на приватизационните процеси и структурната реформа (по примера на въгледобива), Сборник доклади “Европейската интеграция на България – уроци и предизвикателства”, УИ “Стопанство”, София, 2006;

- Генеричната среда на бизнес организациите – анализи и прогнози, “Известия на съюза на учените – Сливен”, том 11, кн. 3, 2006;

- Ролята на заместителите-енергоносители и електрогенериращите инсталации, в процесите на на преструктуриране на въгледобивните промишлености в страните – кандидатки за членство в структурите на ЕС, Сборник с доклади “Съвременни управленски практики”, УИ “Стопанство”, 2006.

Курсове от текущия семестър: