Електронен каталог

гл. ас. д-р Радостина Антонова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
+359 888 77 02 81
Приемно време:

Професионална автобиография:


Радостина Антонова е професионалист с дългогодишен опит в работа с труднодостъпни групи, индивидуално и групово консултиране, научни изследвания. Има докторска степен по социология и магистърска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като изследовател и координатор на проекти в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца на Нов български университет и като хоноруван преподавател в магистърска програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства” в катедра „Здравеопазване и социална работа” на НБУ. Тя има повече от 25 години професионален опит в разработването, прилагането и оценката на различни методи за превенция и интервенция и терапевтична работа сред уязвими групи. Има над 20 научни публикации в български и международни научни списания, включително British Medical Journal. Областите на нейните изследвания са етнически малцинства, детски и младежки активизъм, детски и човешки права.

ОБРАЗОВАНИЕ

◾Доктор по социология в СУ "Св. Климент Охридски"

◾Магистър по Психология на развитието, култура и образование; "Клинична и консултативна психология" и "Социална психология" в СУ "Св. Климент Охридски"

Допълнително професионално обучение:

◾AMBIT обучител и супервизор, Център Ана Фройд, Лодон, Великобритания (2020-2022);

◾Консултант по семейство и брак, Институт по фамилна терапия България, (2014 - 2017);

◾Квалификация за „Протагонист центрирана психодрама, социометрия и групова психотерапия - асистент", Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“ (1995 - 2008);

◾Квалификация "Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно развитие"; Датски колеж по икономика и управление - София (1996 - 1998).

◾Участие в обучения за повишаване на квалификацията за работа с: труднодостъпни групи (ромска общност, проституиращи жени и мъже, мъже, които правят секс с мъже, употребяващи психоактивни вещества и др.) и с хора с интелектуални затруднения; овладяване на методи за работа с труднодостъпни групи и личности (мотивационно интервюиране, драматерапия, намаляване на вредите и др.); изследователски подходи и методи.

Владее български, руски, английски и немски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН И НАУЧЕН ОПИТ

◾ Координатор проекти, изследовател и обучител към Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ/ Хоноруван преподавател към Магистърска програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“, департамент „Здравеопазване и социална работа“ (2017 – по настоящем)

◾Психолог в Дневен център за хора с интелектуални затруднения; Фондация Светът на Мария (2013 - 2016)

◾Краткосрочен консултант по компонент 5 и 9 на Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването на Република България (2009 - 2014)

Методист и координатор на проекти за работа с труднодостъпни групи, Фондация "Здраве и социално развитие" (1999 - 2013),

◾Педагогически съветник, 81 ОУ "Виктор Юго" - София, (1999)

◾Педагогически съветник , 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" - София (1998 - 1999)


Публикации:


Статии в научни издания:

- Антонова, Р. (2001). Специфични характеристики на аз-образа при представители на малцинства. Психологични изследвания, 4(2), 97-102.

- Антонова, Р. (2002). Законите на гетото. Психологични изследвания, 5(2), 99-114.

- Kelly, J. A., Amirkhanian, Y. A., Kabakchieva, E., Csepe, P., Seal, D. W., Antonova, R., ... & Gyukits, G. (2004). Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and women in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study. AIDS care, 16(2), 231-245.

- Kabakchieva, E., Vassileva, S., Kelly, J. A., Amirkhanian, Y. A., DiFranceisco, W. J., McAuliffe, T. L., Antonova, R., ... & Petrova, E. (2006). HIV risk behavior patterns, predictors, and sexually transmitted disease prevalence in the social networks of young Roma (Gypsy) men in Sofia, Bulgaria. Sexually transmitted diseases, 33(8), 485-490.

http://journals.lww.com/stdjournal/Fulltext/2006/08000/HIV_Risk_Behavior_Patterns,_Predictors,_and.5.aspx

- Kelly, J. A., Amirkhanian, Y. A., Kabakchieva, E., Vassileva, S., Vassilev, B., McAuliffe, T. L., Antonova, R., ... & Dimitrov, B. (2006). Prevention of HIV and sexually transmitted diseases in high risk social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria: randomised controlled trial. Bmj, 333(7578), 1098. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661707/

- Антонова Р., Михайлова М., Василев Б. (2007). Иновационни подходи при превенцията на ХИВ/СПИН сред маргинални общности. Българско списание по психология, бр.1, 51-74.

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2011). Проблемно и/или рисково поведение в юношеска възраст. Клинична и консултативна психология, 7(1), 32-37.

- Антонова, Р., Маркова, Г., Кабакчиева, Е. и ко. (2011). Оценка на ефективността на алтернативна образователна програма за предучилищна подготовка за деца от ромски произход. Клинична и консултативна психология, 3(9), 35-45.

- Антонова, Р. (2011). Жизнени перспективи при представители от ромски произход. Клинична и консултативна психология, 3(9), 25-33.

- Papazova, E., & Antonova, R. (2012). Problem behavior in different social environments among adolescents of Bulgarian and Roma origin. Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior, 16(1), 89-105.

http://www.questia.com/library/journal/1P3-2631162811/problem-behavior-in-different-social-environments; http://connection.ebscohost.com/c/articles/74016906/problem-behavior-different-social-environments-among-adolescents-bulgarian-roma-origin

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2012). Статуси на психосоциална зрялост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Списание на БАН, 125(4), 16-22.

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2012). Проблемно поведение и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, кн. 2, 9-24.

- Amirkhanian, Y. A., Kelly, J. A., Kabakchieva, E., Antonova, R., Vassileva, S., DiFranceisco, W. J., ... & Khoursine, R. A. (2013). High-risk sexual behavior, HIV/STD prevalence, and risk predictors in the social networks of young Roma (Gypsy) men in Bulgaria. Journal of immigrant and minority health, 15(1), 172-181.

- Papazova, E., & Antonova, R. (2013). Psychosocial maturity statuses and social environment in adolescence. Cognition, Brain, Behavior, 17(3), 201-214.

http://www.scribd.com/doc/172079472/PSYCHOSOCIAL-MATURITY-STATUSES-AND-SOCIAL-ENVIRONMENT-IN-ADOLESCENCE

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2013). Субективна възраст през юношеството. Списание на Българската Академия на науките, кн. 5, 45-54.

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2013). Стадии на психосоциална зрелост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, 1, 75-82.

- Папазова, Е., Антонова, Р. (2014). Афективен баланс и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Психологични изследвания, 16(1), 27-35.

- Папазова, Е., Антонова, Р., Насева, Е., Стоянчов, Б. и Цинцарски, П. (2014). Тенденци вличностния профил на мъже, които правят секс с мъже. Клинична и консултативна психология, брой 3(21), 45-55.

- Antonova, R., Stoeva, T., Dimova, K., & Kumovski, R. (2015). Personality Characteristics and Informal Leadership Among Young People With Mild and Moderate Degree of Intellectual Disability. Psychological Thought, 8(1), 94-104. doi:http://dx.doi.org/10.5964/psyct.v8i1.134

- Antonova, R. B., Mineva, K., & Dimitrov, S. K. (2017). Level of Loneliness and Separation-Individuation Process Among People With Intellectual Disabilities and Mental Disorders. Psychological Thought, 10(1), 190-205. doi:http://dx.doi.org/10.5964/psyct.v10i1.206

- Антонова, Р. (2019). Влиянието на образованието върху преживяването за стигматизираност и жизнените перспективи при младежи от ромска етническа общност. Социологически проблеми, 51(2), 609-633.

- Колчева, Н., Стайкова, С., Антонова, Р., Андонова, Е. & Атанасов, Д. (2021). Проучване на практиката за психологична оценка на развитието при деца от 0 до 7 години и използваните за тази цел инструменти от специалистите в България (втори етап). Българско списание по психология, 2(4), 193-206.

https://www.researchgate.net/publication/372140301_Proucvane_na_praktikata_za_psihologicna_ocenka_na_razvitieto_pri_deca_ot_0_do_7_g_i_izpolzvanite_za_tazi_cel_instrumenti_ot_specialistite_v_Blgaria_vtori_etap_Second_Survey_of_the_Psychological_Instru#fullTextFileContent

- Антонова, Р. (2022). Традиционни ценности, фатализъм и опит от между-и вътрегрупови взаимодействия при български и ромски младежи. В: Социологията като граждански ангажимент. Съст.: Грекова, М., Минева, М., Вайсова,. Л., Благоев, Д. (331-346). София, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5418-5

- Антонова, Р. и Андонова, Ж. (2022). Преживяването на множество стигми при деца в резидентна грижа, чиито биологични майки страдат от психично разстройство. В: Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства. Съст.: Димитрова, В., Мартинова, М., Наков, Вл. (52-72). София, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5522-9

- Ненова, Г. и Антонова, Р. (2022). Между автономността и традициите - променящите се ценностни нагласи към семейството и авторитета на възрастните в ромските градски общности. Социологически проблеми, 54(2), 496-520.

- Nenova, G. and Antonova, R. (2023). Children’s rights in Bulgaria between theory and practice: The case of the deinstitutionalization reform. Intersections. EEJSP, 9(2): 54–71. DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i2.1126

- Антонова, Р. (2023). Среда, бедност и бъдеще. Критика и хуманизъм, 59(2), 109-128.

- Антонова, Р. (2024). Младежки наративи за интимността – резултати от теренно изследване сред юноши в ромска общност. Критика и хуманизъм, 60(1).(под печат)

Книги:

- Петрова Л., Антонова Р., Пенчева Т.(2004). Просто начин на живот. изд. „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”, към проект “Ромското семейство – норми на социализация и жизнени стратегии”, София.

- Антонова, Р. (2024). Променящите се ромски общности. УИ „Св. Климент Охридски“, София. ISBN 978-954-07-5900-5

Доклади (избрано):

- Marcu, O. Marani, P, Antonova, R & co. (2012). Understanding drug addiction in Roma communities – research report, http://srap-project.eu/2013/08/14/understanding-drug-addiction-in-roma-and-sinti-communities/

- Antonova, R., Marani, P., Archambault, M. & co. (2013). New approaches to early drug prevention among Roma and Sinti communities is Europe (report). ISBN:978-954-92459-4-3.

Методически ръководства (избрано):

- Цинцарски, П., Антонова, Р и ко. (2011). Превенция на ХИВ/СПИН и промоция на здраве сред МСМ общност. Методически насоки за работа. Министерство на здравеопазването. Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, София.

- Antonova, R., Lex, S., Vassileva, S., Salman, R., Kalikov, J., Blumberg, S., Gangarova, T., von Unger, H., Dreezens-Fuhrke, J. (2012). Crossing borders, Building bridges – from culturally sensitive to community-based: A practical manual on effective models of participatory community-based HIV/STI prevention in migrants/ethnic minorities. ISBN: 978-954-92459-3-6.

- Маркова, Г., Антонова,Р., Симеонова, В. (2017). Методика за оценка на индивидуалните потребности на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ/СПИ. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на Образованието и Науката. https://mon.bg/bg/100381

- Маркова, Г., Антонова,Р., Симеонова, В. (2017). Методически указания за изготвяне на индивидуален план за подкрепа на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, настанен във ВУИ/СПИ. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на Образованието и Науката. https://mon.bg/bg/100381

- Антонова, Р., Цинцарски, П., Малинова, И. (2018). Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите (лишени от родителска грижа и мигранти), напускащи държавната грижа в процеса на създаване на личен проект за развитие и неговото изпълнение на практика. Проект "FID: To fulfil the impossible dreams", финансиран от програма REC-AG REC Action Grant, Европейска комисия – Брюксел. (под печат)

- Маркова, Г., Антонова, Р., Матеева, А. (2018). Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите (лишени от родителска грижа и мигранти), напускащи държавната грижа. Проект "FID: To fulfil the impossible dreams", финансиран от програма REC-AG REC Action Grant, Европейска комисия – Брюксел. (под печат)

Курсове от текущия семестър: