Електронен каталог

доц. д-р Теодора Ризова

доц. д-р Теодора Ризова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:30 офис 207 2 корпус II Корпус
Вторник 9:30-11:30 офис 207 2 корпус II Корпус

Професионална автобиография:


Доцент доктор Теодора Ризова е щатен преподавател в Департамент" Администрация и управление" в направление 3.9 Туризъм (Стратегическо управление)

д-р по администрация и управление

Образование: висше магистърско образование “ Международен туризъм” на Нов български университет

Програмен консултант на ФДЕНО на НБУ

Ръководител на Учебно-тренировъчна фирма „Глобър Тур Транс“ на НБУ.

Основни изследователски интереси в областта на:

Управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм,

Интегрирано управление на туристическите комплекси в България.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Международна стандартизация на туристическите услуги;

Регионално развитие на туризма и интегрирани туристически продукти в индустрията на гостоприемството.

Възможности за експертиза в областта на:

- Управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм

- Хотелиерски мениджмънт;

- Международни стандарти на туристическите услуги

- Информационните системи за резервации и настаняване в хотелиерството на Clock и Fidelio

Преподавателски интереси в областта на:

- Балнеология и СПА туризъм, Международни стандарти в туризма,

- Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството

- Организация и управление на хотелиерството; Гастрономия и кетеринг

- Технология на хотелиерското обслужване и др.

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

- Член на Българската асоциация на експертите в туризма

- Член на Варненската туристическа камара.

- Член на Научната редакционна колегия на Куявско Поморски Университет в Бидгошч(Полша).

- Член на Научния комитет на Международния конгрес „Един свят- много култури“ на KPSW(Полша) http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/komitet-naukowy

Участие в национални и международни проекти:

- Участие в проект “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието” на Европейски социален фонд, Министерство на образованието и науката,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като ръководител на УТФ-Мениджмънт на НБУ, 2014-2015

-Участие в национален проект „Студентски практики“,финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“- съфинансиран от Европейския Социален Фонд като академичен наставник на студенти от Бакалавърска програма „Туризъм“, 2018/19

- Участие в разработването и като ръководител на група от България в европейски проект “ PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-историческия туризъм“ на European Foundation for Education (EFE),Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union и Българската Стопанска камара, 2019/20

-Участие на гл.ас д-р Теодора Ризова като обучител по национален проект по ОП „Човешки ресурси“ на Министрество на труда и социалната политика в ЗХР: „Устойчива заетост, чрез инвестиции в човешкия капитал“ - провеждане на обучения, януари 2020

Национални награди на гл.ас д-р Теодора Ризова

Златен приз на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за висок професионализъм за обучение на кадрите в туризма за 2012 и за 2013 години.

Научни монографии на гл.ас д-р Теодора Ризова:

1. Ризова, Т, Организация и управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм, 2013, изд. Аскони

2. Ризова,Т,Туристически клъстери и регионално развитие, 2014, изд. Аскони

3. Ризова Т, Специализирани видове туризъм(балнеоложки туризъм), 2017, изд. Нов български университет

4. Ризова, Т, Интегрирано управление на туристическите комплекси, 2021,изд. Нов български университет


Публикации:


Монография

1.Ризова, Т., Организация и управление на минералните водни ресурси на България за здравен туризъм, издателство “ Аскони”,ISBN 978-954-383-071-8,2013г

Студия

2. Ризова, Т., Методологически въпроси на минералните водни ресурси за туризъм, издателство”Аскони”, , ISBN 978-954-383-063-3,София, 2012,

Статии

3. Ризова, Т., Дестинации за здравен туризъм в България, сборник на Икономическия университет Варна и Варненската Туристическа камара,ISBN 978-954-579-945-7,159-172 стр., 2012г

4. Ризова Т, СПА технологии в лечебном туризме, Журналь из ВАК “ЕстественньIe науки”,издательство Спутник+, Москва;2012

5.Ризова Т, Территориальное распределение бальнеологических ресурсов в Болгарии, НаучньI журнал “ВопросьI економических наук” Москва,ISBN 978-5-9973-2086-7 издательство Спутник+,2012г, 62-73стр.

6.Захаринов Б.,Ризова Т, СПА индустрията се нуждае от уникалност, Сборник на НБУ-Туризмът-предизвикателства в условията на икономическа криз ;ISBN 978-954-535-642-12011г, София,211-224стр

7. Ризова Т, Аспекти на здравния туризъм в България, Списание“ Туризъм и отдих” –година 11(2012) брой 4-5; раздел Балнеология, издателство ДАКЕР;

8. Ризова, Т, Поморие-дестинация для проведения отдьIха и СПА туризма,списание”Туризм и отдьIх”Болгария,номер 3,MITT, МосквьI, издателство Дакер, 2013г.

9.Rizova T.,In Bulgaria the Balneological resorts are open all over the year,Tourism&Recreation,еdition 6,World Travel Market,London, 2012

Курсове от текущия семестър: