Електронен каталог

гл. ас. д-р Мариана Димитрова

гл. ас. д-р Мариана Димитрова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0887284722
Приемно време:
Понеделник 16:15-17:45 207 II Корпус
Вторник 14:30-17:00 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Главен асистент д-р Мариана Димитрова е завършила е специалност „Икономика и организация на труда” бакалавърска и магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство, гр. София. През 2008 г. защитава дисертационен труд на тема „Гъвкавата заетост на населението на възраст от 50 до 64 години (на примера на България)”. Работила е като експерт 7 години в дирекция „Човешки ресурси” на Министерство на финансите. Работила е по финансирани от Европейския съюз проекти в областта на човешките ресурси в държавната администрация като „Подкрепа за разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси на Министерство на финансите за периода 2007-2011”, „Подкрепа за усъвършенстване на дейността на дирекция „Човешки ресурси” в Министерството на финансите ”, „Оценка на трудовото изпълнение, заплащане и израстване в кариерата в държавната администрация - България” и др. От 2009 година е щатен преподавател в департамент „Публична администрация“, настоящ департамент „Администрация и управление“. Била е директор на базова програма към Факултета за базово образование и на програма към Бакалавърски факултет. Научните й интереси са в областта на управлението на човешките ресурси, пазара на труда, гъвкавите форми на заетост, европейските политики по заетост. Преподава курсове в областите кариерно развитие в публичния сектор, управление на човешките ресурси, обучение и развитие, европейски политики по заетост, етика и корпоративна социална отговорност и др.


Публикации:


1. Владимирова, К., Атанасова, М., Цанов, В., Томев, Л., Дечев, Т. и др. (2009) сб. „Гъвкавост и управление на човешките ресурси при кризи”, Димитрова, М. глава пета “Мерки за преодоляване на негативните ефекти на икономическата криза върху пазара на труда в избрани страни” (стр.164-172), изд. Сиела. С.

2. Владимирова, К., Атанасова, М., Цанов, В., Христов,Ч., Дечев, Т., Димитрова, Е., и др. (2008) сб. „Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България”, Димитрова, М. Подходи за гъвкаво задържане на човешките ресурси от най-високата възрастова група в организациите (стр.179-194), изд. къща „Шанс” АД. С.

3. Димитрова, М., (2009) книжка „Гъвкавата заетост на хората на възраст от 50 до 64 години”, библиотека „Човешки ресурси”, сп. „Човешки ресурси”, изд. „Персонал консулт”, София.

4. Димитрова, М. (2009). Предизвикателства пред стратегическото управление на човешките ресурси в българската държавна администрация, Научна конференция: “Социални последствия от процесите на преструктуриране и технологични промени в организациите”. УНСС. София.

5. Владимирова, К., Михайлов, М., Димитрова, М. (2014) гл. 2 „Стратегии, модели, технологии и изисквания за концептуално и оперативно управление в организацията” - В: сборник „Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация, Панайотов, Д., състав. и науч. ред., “,(стр. 140-166). НБУ. София

6. Димитрова, М.(2008) Повишаване на капацитета на местната администрация чрез гъвкави форми на заетост, Международна конференция Европейският град, Политики за устойчиво развитие 14-16.09.2008, сб. доклади „Европейският град, Политики за устойчиво развитие”. София

7. Dimitrova, M. (2009). Changes in health and safety levels within organizations due to the workplace flexibility of older women in Bulgaria, сп. Икономика и управление, ЮЗУ „Неофит Рилски”, бр. 2 год. V/, Благоевград

8. Dimitrova, M. (2010). Human resource policy in public administration in the period of crisis: the case of Bulgaria, Paper for the NISPAcee Conference. Civil Service Group.Poland

9.Димитрова, М. 2011. Изграждане и развитие на системата за оценка на изпълнението на държавните служители в българската публична администрация. Сборник на Центъра по публична администрация.НБУ.София

10.Dimitrova, M.(2011). Implementation of the performance appraisal system in the Bulgarian public administration, Paper for the NISPAcee Conference. Civil Service Group. Bulgaria

Dimitrova, M.2011. Problems of Health and Safety Management in the Bulgarian Public Administration. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ISSN:1925 – 4423 Volume :1, Issue:3, Year:2011, pp.165-187

11. Димитрова. М. 2012. Съвременни практики за развитие на иновационната активност на човешките ресурси. Институт за икономически изследвания. БАН. списание „Икономически изследвания“. 2012, БР. 21. стр. 116-189.

12. Димитрова, М. 2016. Стратегии в развитите дължави за намаляване на негативните демографски тенденции в публичната администрация. Сборник от конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“. Департамент „Администрация и управление“.НБУ.гр. София, стр. 155-168

13. Димитрова, М. 2016. Датският модел за пазар на труда – чудо или резултат от добре проведени реформи. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Том I. НБУ. София

14. Владимирова, К., Михайлов, М., Димитрова, М. (2014) гл. 2 „Стратегии, модели, технологии и изисквания за концептуално и оперативно управление в организацията” - В: сборник „Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация, Панайотов, Д., състав. и науч. ред. НБУ. София. стр. 140-166

15. Студия на тема „Проблеми на политиката за младежка заетост и безработица в България“, публикувана в Годишник на департамент „Администрация и управление“, бр. 2, 2017г.;

16. Доклад „Преодоляване на пречките пред интегрирането на младите хора на пазара на труда в България“, сборник на департамент „Администрация и управление“

17. Доклад на тема „Опитът в прилагането на система за оценка на изпълнението в публичната администрация в България“, сборник от конференцията „Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове“, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет.

Курсове от текущия семестър: