Електронен каталог

д-р Стефан Ганчев

Академична длъжност:
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0889332251
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


- Роден на 04.06.1952г. в гр.Бургас

Образование и специализации

- завършил Немска езикова гимназия в гр.Бургас с отличен успех и златен медал;

- завършил Висшия Инженерно-Строителен Институт в София (сега Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия) през 1978г. с отличен успех, специалност “промишлено и гражданско строителство” – конструкции;

- 1985г. специализация в Московския инженерно-строителен институт;

- 1991г. защитита на дисертация на тема ”Сеизмичен риск на рамкови строителни конструкции” за научна степен ”кандидат на техническите науки” (по сегашната номенклатура ”доктор-инженер”);

- 1992г. специализации в Техническия университет във Виена (Австрия) и в Рурския университет в Бохум (Германия).

Ползва писмено и говоримо немски, английски и руски език.

Заемани позиции

- 1978г. инженер към Научно-изследователския и проектантски сектор на ВИСИ (сега УАСГ);

- 1979г. преназначен като ръководител сектор в Учебния изчислителен комплекс на УАСГ;

- 1978-1983 хонорован асистент към катедра “Строителна механика” на УАСГ, и към същата катедра на ВНВСУ;

- 1984г. след конкурсен изпит редовен асистент в катедра ”Техническа механика” на УАСГ, от 1988г. главен асистент, пенсиониран през м. май 2016г. като главен асистент;

- от 1992г. пет пъти за различно дълги периоди от време (общо около 5 години) технически ръководител и супервайзор на различни строителни обекти във Федерална република Германия;

- от 2004г. управител на собствена фирма за архитектурно-строително проектиране.

Членство в камари и лицензи

- лицензи и вписан като отговорен за строителните работи (бетон, стоманобетон и зидарски) в професионалните камари на Хановер, Щутгарт и Рейн-Майн, Федерална република Германия;

- съосновател и член на Българската камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);

- от 2002г. лицензиран за упражняване на технически контрол по част “конструктивна” на инвестиционните проекти;

- 2003г. член на експертната група по сеизмичен риск и противоземетръсно осигуряване на сгради и съоръжения към Държавна агенция ”Гражданска защита”.

Научна, преподавателска, проектантска и строителна дейност

- 25 публикации на български, английски и немски език - както дисертацията, така и повечето публикации са в областта на строителната механика и противоземетръсното изследване и осигуряване на стоманобетонни строителни конструкции на сгради и съоръжения;

- автор и съавтор на компютърни програми за изчисляване на сгради и съоръжения и елементите им на земетръсни и други натоварвания;

- участие с доклади в голям брой научни конференции у нас и в чужбина;

- от 2003г. до 2016г. чете лекции по Теоретична механика 1-ва и 2-ра част и по Съпротивление на материалите във всички инженерни факултети на УАСГ, като 8 години чете лекции по Съпротивление на материалите и две години по Теоретична механика и на немски език;

- ръководител на строителни обекти във ФРГ, между които: Макс-Планк институт във Франкфурт, хотел в Дитценбах, старчески дом в Ландесберген, апартаментни и административно-производствени сгради в Бремерхафен, Хановер и Ерланген;

- автор на голям брой конструктивни становища и експертизи;

- технически контрол на голям брой проекти за сгради със стоманобетонни и стоманени конструкции, както и на конструктивни становища;

- участие в проектирането на Народния дворец на културата, плувен басейн Левски-Спартак, телевизионна кула “Копитото”;

- от 2004г. проектиране конструкциите на голям брой сгради и съоръжения (със стоманобетонни, включително сглобяеми и предварително напрегнати и стоманени конструкции) – някои от тях: Централен диспенсиг на “Актавис”-Дупница, инсталационна кула на “Сушард”-Своге, склад за инфузионни разтвори на “Балканфарма”-Троян, жилищни блокове в гр.София, Студов център, товарен асансьор и пристройки на промишлени сгради на НЕСТЛЕ-София, логистичен център на фирма “ВЕРТА” в с.Казичане, два супермаркета със стоманена конструкция в София и в Перник, производствено-складова сграда на фирма “ИМОЦИОН” в Перник, склад за метали с магазин на фирма ”АНРИ” в Перник, склад за метални изделия на фирма “Даймънд туулс съплай” в София, две складови сгради на фирма “Снабстрой” в Перник, автосервиз в Перник, две подпорни стени в Перник.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: