Електронен каталог

Алеко Христов

Алеко Христов
Академична длъжност:
Департамент:
Дизайн
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1981-1984 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Hochschule fur Architektur und Bauwesen (HAB, сега: Bauhaus-Universitat), Weimar/гр. Ваймар, ФР Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения Теория, проектиране, заснемане на сгради и съоръжения-паметници на културата, семестриална практика като архитект в реалното проектиране (към WBK-Halle, сега Halle-Projekt GmbH); участие в проектни разработки на Университета като проектиращ студент / проекти: самостоятелно, в малък, средно голям и голям екип с изява като ръководител на група в преддипломния проект. Преддипломно профилиране в катедри ”Обществени и жилищни сгради” и “Архитектура и изкуство”. Дипломирал в катедра ”Обществени и жилищни сгради”.

• Наименование на придобитата квалификация Diplom Ingeneur със специалност Architektur.

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Признат от СВО в България като архитект.

Отговаря на степента дипломирал архитект, понастоящем магистър.

• Дати (от-до) 1977-1981 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Висш Институт по Архитектура и Строителство, (ВИАС/ сега: УАСГ), гр. София.

• Основни предмети/застъпени професионални умения Теория, проектиране и лятна практика в Община (в гр. Етрополе) / теория и самостоятелно проектиране, запознаване с работата в Техническа служба на Община; заснемане на сгради-паметници на архитектурата.

• Наименование на придобитата квалификация Завършен трети курс и част от четвърти (прекъснал).

• Дати (от-до) 1972-1977 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация 114-та Английска Езикова Гимназия (АЕГ / сега: Първа Английска Гимназия), гр. София.

• Основни предмети/застъпени професионални умения Обучение за придобиване на средно образование с интензивно изучаване на английски език и литература и на предмети на английски език; втори западен език – немски.

• Наименование на придобитата квалификация Свидетелство за средно гимназиално образование.

• Дати (от-до) 1965-1972 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация 93-то у-ще “Лазар Станев”, гр. София.

• Основни предмети/застъпени професионални умения Завършен седми клас на прогимназия.

• Наименование на придобитата квалификация Основно и прогимназиално образование.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

НЕМСКИ

• Четене отлично

• Писане отлично

• Разговор отлично

АНГЛИЙСКИ

• Четене много добро

• Писане много добро

• Разговор много добро

РУСКИ

• Четене добро

• Писане добро

• Разговор добро

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. Участия в по-крупни екипни проектни разработки – при задачи за студенти и колежани, конкурсни работи и реални обекти и в проктантската практика: устройствени проекти, пешеходни зони, квртални застроявания, конкурсни и поръчкови задачи.

Преподавателска дейност (хоноруван преподавател) в:

1) УАСГ, гр. София: катедра “Сградостроителство” по предметите „Сградостроителство” за специалност „Архитектура” 2. курс и инженерни специалности 1. курс и „Архитектурни конструкции” за „Архитектура” 3. курс и ССС 2. курс; от 2010 г. работа по преддипломни работи.

2) Гръцки колеж “Делта”, гр. София (до 2009 г.) по предметите: интериорен дизайн, архитектурно проектиране, история на съвременния дизайн, графика и графичен дизайн, надписи и шрифт, чертане, аксонометрия и перспектива; комисии за оценки на дипломни работи; с функция на класен ръководител.

3) ВСУ „Св. Климент Охридски”, гр. Варна, 2008-9 г. – за спец. „Архитектура” по предметите: „Сградостроителство”, 1. Курс / „Жилищни сгради”, 2. Курс / „Хотели”, 3. курс.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Екипна работа като водеща специалност.

Представяне и защити на проектни работи пред инвеститори, градски, общински и др институции и управи, банки и строители.

Управленска и организационна работа: (1) в АМА (Ателие на младия архитект) и САБ (Съюз на архитектите в България) от 1985 до 1990 г.: организиране на пленери и годишни изложби; ръководене работата по ТНТМ; представяне на България на международна изложба в Москва (1989 г.); (2) в КАБ (Камара на архитектите в България) от 1989 г.: делегат на Общи събания / курс по квалификация към ЕС за структурата и функциите на архитектурните камари в ЕС, Висбаден и Брюксел / семинар по признаване на дипломи в ЕС, гр. София / бивш член на Контролния Съвет / понастоящем: член на Групата по Професионална Дейност и на УС на РК на София-град.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Word, Excel, Corel draw, Autocad, интернет и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. Рисуване (специализирани курсове във ВИАС и HAB-Weimar).

Изобразяване в архитектурата (ВИАС и HAB-Weimar).

Архитектурата като изкуство (профилирано обучение като преддипломна квалификация в катедра “Архитектура и изкуство” в HAB-Weimar). Цялостно дизайнерско оформление. Публикации в професионални списания и вестници.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, неспоменати по-горе. Професионални и др. преводи/ Диплома от Herder Institut, гр. Лайпциг за специализирано владеене на немски език в областта на архитектурата и строителството. Преведена книга на археологическа тематика за сп. „Дипломатически форум”. Участие и частична организация в "Училище по демокрация" в България (провеждано по идея и при ръководството на г-н В. Броке, бивш директор на фондация "Конрад Аденауер" в България).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ? КОНКУРСИ И ИЗЛОЖБИ:

? Пет конкурса* в Германия / две І-ви и две ІІ-ри награди, две реализации/ 1983-5 г.;

? Международен пленер* на АМА/САБ / награда на сп. “Архитектура и общество” / 1985 г.;

? Три служебни конкурса* в ТПО-Сф / две І-ви награди от МСА () / 1985-9 г.;

? Международна архитектурна изложба в Москва - участник и представител на РБългария / 1989 г.;

? Изложба-преглед на САБ за София-Регион 1986 г. / І-ва награда;

? Изложба-конкурс на САБ 1995-6 г. / специална награда;

? Диплом за участие в Международното триенале на архитектурата 1997 г.;

? Пленер на САБ-Пловдив 2001 г. за ул. „Кап. Райчо”* / І-ва награда и устройствен проект.

? ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПЕЧАТ (от 1985 г.):

? списания: “Architektur der DDR”, “Архитектура”, АМС “Аспекти”, “Жилища”, “Хубавите къщи”, “Уют вкъщи”;

? вестници: “Арх и арт борса”, “Строителство градът”.

? КОНСУЛТАНТ в сп. “Q & Q, Алуминият и неговите хора в България” (до 2003 г.).

? организиране и журиране на изложби за награди на дипломанти и архитекти по линия на КАБ (от 2006 г.).

Забележка: * означава съвместна работа или работа в екип.

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОИСКВАНЕ:

1. Диплома за завършено висше архитектурно образование от HAB- Weimar, 1984 г.

2. Документ за признаването на немската диплома от СВО за България.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: