Електронен каталог

доц. д-р Недялко Бончев

доц. д-р Недялко  Бончев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


НЕДЯЛКО ИВАНОВ БОНЧЕВ

ПРОФЕСОР ДОКТОР АРХИТЕКТ

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Година и място на раждане : 1948 година - град София.

Висше образование по специалността Архитектура : образователно-квалификационна степен „Магистър“ - завършено през 1972 година в Архитектурния факултет на Висшия инженерно-строителен институт ( сега Университет по архитектура, строителство и геодезия) в гр. София.

Проектантска дейност в ИПП “Софпроект” - през периода 1972 - 1976 година - реализирани разработки, свързани с градоустройствени решения на ж.к. “Гео Милев” и ж.к. “Изток” в София, разработена проектна документация за административни и жилищни сгради .

Преподавателска дейност : асистент и главен асистент през периода 1976 - 1989 г. ; доцент 1989 - 2013 г. ; професор от 2013 г. - в катедра “Жилищни сгради” при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София .

Защитена дисертация през 1986 година - на тема “ Структурни проблеми при формирането на жилищната среда в градските агломерации” - в научното направление „Архитектура и градоустройство“.

Основни лекционни курсове в УАСГ:

Бончев,Н. Жилищни сгради - Специализиран курс в профил „Жилищни сгради и комплекси“ - (2007 - 2011)

Бончев,Н. Основни понятия и методологически подход при програмирането на компактното жилищно застрояване. Териториални и типологични аспекти - (2003 - 2007)

Основни лекционни курсове в НБУ :

Бончев,Н. Жилищни сгради и комплекси - І част - ARCM019 -( 2011 - 2018 )

Бончев,Н. Жилищни сгради и комплекси -ІІ част- ARCM219-( 2011 - 2018 )

Ръководство на курсово и дипломно проектиране на жилищни сгради за постоянно и временно обитаване в основния курс и в специализираното направление в специалността “Архитектура” в Архитектурния факултет - “Архитектура на жилищните сгради и комплекси” - УАСГ , ръководство на докторанти, ръководство на курсово проектиране на жилищни сгради в НБУ.

Административен академичен опит в управлението на висшето образование

Академичен опит в управлението на висшето образование и в разработката на акредитационни процедури в областта на висшето образование :

през периода 1994 -1999 г. - ръководител на катедра “Жилищни сгради” при Архитектурния факултет на УАСГ – София ; през мандатните периоди 1990 - 1994 г. и 2000 - 2004 г. - заместник - декан на Архитектурния факултет по учебната дейност ; през мандатните периоди 2003 - 2007 г. и 2007 - 2011 - Декан на Архитектурния факултет ; през мандатния период 2011 - 2015 г. - Заместник Ректор на УАСГ по учебната дейност .

Членство в творчески и професионални организации : САБ ( Съюз на архитектите в България ) , КАБ ( Камара на архитектите в България). член на международно жури за VIZAR 2005 , VIZAR 2007 - Европейски архитектурни награди за българска архитектура , Cobaty и др.

Проведени научни специализации - с получени съответни сертификати - Франция (1970-1971), Франция (1980-1981), Германия (1992).

Основни области на научни изследвания и творчески разработки :

Архитектура на сградите, на сградните комплекси и на тяхната среда ; Жилищно планиране и програмиране; Устройствено планиране и градско планиране ; Структура на жилищната среда ; Морфология на градското жилищно застрояване .

Оперативна методика за структурен анализ на градската жилищна сред - урбанистичен контекст, морфологичен контекст .

Интериор и дизайн за архитектурата .

Структурни анализи при програмиране на жилищните сгради и формации за постоянно колективно и индивидуално обитаване - в урбанизиран контекст .

Приложение на типо-морфологичните анализи - локализационни равнища и характерни урбанистични сектори на въздействие.

Формации за обитаване в урбанизиран контекст.

Участие в международни проекти , срещи и конференции :

Влияние на технологиите при енергийното поведение на сградите : 1995-1998 Tempus S-JEP 09481-95 (София-Глазгоу), Енергийно обследване на сгради по метода ENSI - Норвегия - 2003 год. ; Пилотен проект по Договор № LdV I-04-B-F-PP-154105 (Създаване и прилагане на общи методологии за реципрочно признаване на професионалните квалификации в строителния сектор в рамките на процеса на Модуларизация на постоянно обучение) - SWAP - с партньори от УАСГ, Германия, Малта и Италия ; програма Leonardo da Vinci, 2004-2006 - Регионална академична среща по проблемите на градското развитие в Югоизточна Европа, май, УАСГ, София - Архитектурен факултет в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, 2007; ERASMUS - 2006-2010 - международна мобилност

По-важни проектни разработки и реализации през периода 1976 - 2018 година :

Индивидуални жилищни сгради - Драгалевци, Петрич, Лозен, Бистрица ; Устройствени проучвания за гр. Ловеч, гр. Банско, гр. Елена, гр. Вършец, гр. Попово (1976-1986) ; Жилищно застрояване с индивидуални и групирани жилищни сгради - гр. Ловеч , гр. Банско, гр. Попово, Зона Б-3 - Б-4 в София ; Градоустройствена концепция и проект за жилищна група за социални потребности - гр. Хамбург, Германия; Реконструкция на кв. 432-А в София ; Реконструкция и модернизация на информационен център в Берлин, Германия; Реконструкция и модернизация на централната сграда на БНБ - клон Бургас ; Преустройство и интериор на дилинг-офис в БНБ - София ; Концепция за устройство на територията на гр.София и Столична община - Етап “Ескиз” - І вариант (2002); Преустройство и реконструкция на хотел “София “ - София ; Общ устройствен план на София и Столична община - “Система Труд” (2003-2004) ; административна сграда ва ТБ “Юнионбанк” АД ; административна сграда ва ТБ ДСК (2005); Жилищна сграда с жилища и ателиета, магазини, подземни гаражи, сладкарница и офис – София (2006); комплекс в Ахтопол (2007) ; Административно-обслужващи сгради в София (2006-2008) ; Хотелски и ваканционни комплекси - Костенец, Бургас (2007-2008), Жилищни сгради и търговски комплекс в Елин Пелин, Управление на проекта - селище и селищно образувание с. Твърдица (Бургас) ; Устройствено планиране на квартали в Бургас ( кв. „Славейков“, кв. „Изгрев“) ; Хотелски сгради и комплекси (по Европейски програми) в Места, Троян, Марикостиново ; ОУП на гр. Плевен ; ОУП на Община Бургас (2009-2011); Реконструкция и модернизация на рибарско селище „Сарафово” - гр. Бургас (2012) ; Разработване на етапи от Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - Велинград, Смолян, Велико Търново (2012-2014) ; проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград” по обособени позиции ; ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.10.1004 по КККР, гр.Бургас, местност „Рибарско селище“ /„Ченгене скеле”/, землище Крайморие, с цел реконструкция и модернизация на рибарско пристанище и предварителни проучвания (2014-2015) ; изготвяне на технически паспорти по проект "Създаване на готовност за следващият програмен период", община Шумен (2014-2015); "Ваканционно-развлекателен комплекс Света София" (2015 - 2016) ; Създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград (2015 - 2016) ; Комплекс от вилни сгради - гр. Царево; Многофункционален комплекс - София (2016 - 2017) ; Интериорни проекти за апартаментни жилища (2016 - 2017); Комплекс от жилищни сгради - ж.к. Обеля - София (2016 - 2018) ; Многофамилни жилищни сгради в урбанизиран контекст - София (2016 - 2018) ; Изготвяне на технически паспорти по проекти „Създаване на готовност за следващ програмен период“ (2016 - 2018) и др.

София , 2018 година


Публикации:


Основни области на научни изследвания и творчески разработки :

Архитектура на сградите, на сградните комплекси и на тяхната среда ; Жилищно планиране и програмиране; Устройствено планиране и градско планиране ; Структура на жилищната среда ; Морфология на градското жилищно застрояване .

Оперативна методика за структурен анализ на градската жилищна сред - урбанистичен контекст, морфологичен контекст .

Интериор и дизайн за архитектурата .

Структурни анализи при програмиране на жилищните сгради и формации за постоянно колективно и индивидуално обитаване - в урбанизиран контекст .

Приложение на типо-морфологичните анализи - локализационни равнища и характерни урбанистични сектори на въздействие.

Формации за обитаване в урбанизиран контекст.

Публикувани повече от 50 научни разработки от областта на градоустройството, жилищната политика, архитектурата на жилищните сгради и интериора на жилищните и обществените пространства , по-важни от които са :

Проблеми на съвременния жилищен интериор и програма от нови елементи за обзавеждане ;

Архитектурни проблеми при организацията на средата за отдих на учениците ;

Стратегия за устройство, комплексно изграждане и използване на жилищната среда - урбанистични модели;

Определяне на основните изисквания към жилищните сгради и жилищата за нуждите на социалното жилищно строителство.

Минимален жилищен стандарт;

Жилищни потребности и жилищно програмиране - Хамбург, Германия ;

Тенденции на промяна и насоки за развитие на образованието по Архитектура;

Индивидуални жилищни сгради, (© КРИМЕА, 1999) ;

Планиране и програмиране при жилищното застрояване;

Образователната структура на Архитектурния факултет в Европейския контекст;

Морфология на градското жилищно застрояване, (© УАСГ, 2012), ISBN 978-954-724-075-9.

Курсове от текущия семестър: