Електронен каталог

проф. д-р Асен Писарски

проф. д-р Асен Писарски
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0889770555
Приемно време:

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на:

Съвременните направления в развитието на промишлените сгради и тяхната архитектура:

- Отражение на съвременната революция на информационните технологии върху развитието на промишлените сгради и техния облик. Производствени предприятия, свързани с научно-техническия прогрес и информационната революция;

- Приложение на съвременните изисквания за създаване на устойчива архитектура върху промишлените сгради – проекти и реализации;

- Нови типове промишлени сгради, еволюция на традиционните производствени сгради;

- Реконструкция и ревитализация на промишлени територии и комплекси.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Приложение на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради (BIM технологии), съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура

Възможности за експертиза в областта на:

Архитектура на промишлените сгради и територии

Приложение на информационните технологии в архитектурното проектиране

Преподавателски интереси в областта на:

Архитектура на промишлените сгради

Архитектура на инженерните съоръжения

Информационни технологии в архитектурното проектиране

Образование:

06-07.1998 Сертификат за завършено обучение по „Информационни системи за околната среда” в East London University, Лондон,

1981-1985 МИСИ, Москва, дисертация на тема „Архитектурно-художественные проблемы инженерных сооружений (на примере некоторых высотных и протяженных сооружений)”

1980-1981 Следдипломна квалификация - „Архитектура на промишлените сгради и комплекси”, ВИАС

1974-1979 Висш институт по архитектура и строителство (след 1995 г. - УАСГ)

1972 г. 9-та Френска езикова гимназия

Членство в организации:

Член на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България

Участие в национални и международни проекти:

Международни проекти, срещи и конференции: Tempus:

1993 – Ecole d’Architecture a Bordeaux

1995 – De Monforth University, Leichester, Великобритания

2005 – Конференция на REA (Организация на франкофонските училища по архитектура) в МархИ, Москва

По-важни публикации:

МОНОГРАФИИ

1. А.Писарски, Съвременни явления в промишлената архитектура, УАСГ, София, 2012 г., 117 с., ISBN 978-954-724-051-3; www.uacg.bg, http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

2. А.Писарски, Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани. Теория, методика, проктика. УАСГ, София, 2012 г., 109 с.,ISBN 978-954-724-050-6, http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

КНИГИ

1. Шубин И.Л., Цукерников И.Е., Николов Н., Писарски А. Основы проектирования транспортных шумазащитных экранов. Учебное пособие для вузов. - М.: «ИД «БАСТЕТ», 2014г. - 208 стр., ил. ISBN 978-5-903178-38-4

2. ArchiCAD 8 и 8.1. Пълно ръководство. 824 с., СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-313-5

3. Компютърни технологии за архитекти, ArchiCAD 6.0 – Стъпка по стъпка, 446 с., Graphisoft Център - България, София, 2000, ISBN 954-90751-1-7

СТАТИИ

1. Съвременни направления в промишлената архитектура, сп."Инженерни науки",БАН, кн. 2, 2013, с. 15 – 38

2. А.Писарски, Н.Николов. Транспортни шумозащитни екрани в обкръжаващата среда. Инженерни науки, БАН, год. XLVІІІ, 2011,№1, стр.14-25, ISSN 1312-5702

3. А.Писарски, К.Ефтимиу. Архитектурно-естетически проблеми на пречиствателните станции. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София, 2010

4. Компютърните технологии и архитектурното творчество. Инженерни науки, БАН, год. XLIV,2007,№1, стр.60-70, ISSN 1312-5702

5. Avramova,A., A.Pisarski. Methodology for Utilization of Existing Industrial Sites. Nordic journal of architectural research. Goteborg, 1996

M.Pisarski. A.Avramova, A.Pisarski. Contemporary Industrial Architecture in Bulgaria. Nordic journal of architectural research. Goteborg, 1996

6. Архитектурно-эстетические проблемы инженерных сооружений, Сборник НИИПромзданий, Москва, 1984

Творчески изяви:

Преустройство и промяна на предназначението на офис 4 в зъботехническа лаборатория, гр. София, ЖК "Младост 1, бл. 3 А, УПИ ІІІ-2796, кв. 10, 2010 г.

Транспортни шумозащитни екрани по булевард „Брюксел” в София, арх. част, 2010 г.

В Архитектурна агенция „Модус”:

• Проект за бизнес център на Устра холдинг в Кърджали, 2008 г.

• Жилищна сграда в Кърджали, 2008 г.

• Проект за църква „Св.Петка” в Сливен, 2008 г.

В колектив с арх. Й. Христов:

Търговско-административни и складови сгради:

• Складово - административна сграда - "ЗАПАД" НПЗ "Искър-Север", гр. – София 2006 г..

• Складово - административна сграда в "Люлин - Сливница" - гр.София; - 2005 г.;

• Техномаркет “Запад”, местност “Република – 2”, София - 2001г.;

• Търговско-административна сграда в п-л.1, кв. 12, местност “Люлин – Център”, гр. София – 2000-2001 г.;

Проекти на промишлени предприятия:

• Ремонтна работилница и автомивка за товарни автомобили с дължина до 19,00 м, гр. Елин Пелин; 2003-2004 г.;

• Малко предприятие за метален обков-РПК “Искър”, (рък. колектив) София, 1989-1990г ;

Проекти за естетизация на работната среда:

• Медодобивен комбинат Асарел-Медет (в колектив) – 1995 г;

• Завод за електроди, гр. Ихтиман (в колектив) – 1987г.;

Проекти за обемно-градоустройствени решения (Машпроект, София):

• Цех за възли и детайли, Поликраище - 1987 г.

• Завод за ходови механизми, Плачковци - 1987 г.;

• Завод за телферни електродвигатели, В. Търново - 1986 г.;

Обществена дейност:

• от 2013 - член на Експертния съвет по наука, технологии и иновации при кмета на София;

• Председател на международно жури в конкурс за студентски дипломни проекти към XII

и ХIII Световно триенале на архитектурата, София, 2012 и 2015;

• 05.2012 Член на жури на конкурс за избор на главен архитект на Благоевград;

• 2004 – 2008 Член на Специализирания научен съвет по архитектура към ВАК


Публикации:


МОНОГРАФИИ

1. А.Писарски, Съвременни явления в промишлената архитектура, УАСГ, София,

2012 г., 117 с., ISBN 978-954-724-051-3; www.uacg.bg

http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

2. А.Писарски, Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани.

Теория, методика, проктика. УАСГ, София, 2012 г., 109 с.,

ISBN 978-954-724-050-6, www.uacg.bg http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=53&f=1&dp=15

КНИГИ

1. Шубин И.Л., Цукерников И.Е., Николов Н., Писарски А. Основы проектирования транспортных шумазащитных экранов. Учебное пособие для вузов. - М.: «ИД «БАСТЕТ», 2014г. - 208 стр., ил. ISBN 978-5-903178-38-4

2. ArchiCAD 8 и 8.1. Пълно ръководство. 824 с., СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-

313-5

3. Компютърни технологии за архитекти, ArchiCAD 6.0 – Стъпка по стъпка, 446 с., Graphisoft Център - България, София, 2000,

ISBN 954-90751-1-7

СТАТИИ

1. Асен Писарски, Данаил Недялков, Стефан Аспарухов. Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране. VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство - съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Сборник с доклади, с.130-139, ISSN 2367-7252

2. А.Писарски. "Съвременни направления в промишлената архитектура", сп."Инженерни науки",БАН, кн. 2, 2013, с. 15 – 38

3. А.Писарски, Д.Недялков. Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура. Годишник на УАСГ, Свитък IX-A Научни изследвания – I, 2013-2014, София, 2014, ISSN 1310-814X, с.33-39

4. Писарски А., Скрижовска С. Архитектурното решение на винопроизводствените комплекси в световната практика – създаване на рекламен образ. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.115-127

5. А.Писарски, Цветово решение на транспортните шумозащитни екрани. Сборник с материали от Национална научна конференция с международно участие “ЦВЯТ И СВЕТЛИНА В АРХИТЕКТУРАТА - ІІІ”, София, 22 юни 2012, УАСГ, стр. 49-57, ISSN1314 – 6564

6. Николай Николов, Асен Писарски, Жени Стайкова, Пристанищни комплекси, пристанища и факторът шум, сп.”Инженерна екология и опазване на околната среда”, кн.2/2012 г. , с.27-36,ISSN 1311 -8668

7. Николай Николов, Асен Писарски, Атанас Ковачев, Производствени предприятия, производствени зони и факторът шум, сп.”Инженерна екология и опазване на околната среда”, кн.1/2012 г. , стр.50-58, ISSN 1311 -8668;

8. Николов Н., Писарски А., Маждраков М., Бенов Д. Някои аспекти на проектирането на транспортни шумозащитни екрани, УАСГ, Четвърта национална конференция по пътища с международно участие, Сл.Бряг, 15–18 септември 2011 г.

9. А.Писарски, Н.Николов. Транспортни шумозащитни екрани в обкръжаващата среда. Инженерни науки, БАН, год. XLVІІІ, 2011,№1, стр.14-25, ISSN 1312-5702

10. А.Писарски, К.Ефтимиу. Архитектурно-естетически проблеми на пречиствателните станции. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София, 2010

11. Писарски, А.М., И.Л. Шубин, А.И. Никольский. Эстетическая интеграция шумозашитных барьиеров в окружающую среду. Материалы международной научно-технической конференции-Кавала, Греция, Москва, НИИСФ РААСН, 2009, стр. 155-168.

12. Писарски А.М., Шошинова И.Б. Экологические и эстетические аспекты интеграции крупных инженерных сооружений в окружающую среду - Сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 230-летию Государственного университета по землеустройству, Москва, 2009. Стр.200-207.

13. Компютърните технологии и архитектурното творчество. Инженерни науки, БАН, год. XLIV,2007,№1, стр.60-70, ISSN 1312-5702

14. А.Писарски, Е.Сентова Традиции и новаторство в научно-изследователската и преподавателска дейност на катедра “Промишлени и аграрни сгради” Сборник доклади, Юбилейна научна конференция на УАСГ, ноември 2002, София, Годишник на УАСГ, т. І, стр. 67-74

15. От двумерния чертеж до виртуалната сграда. сп."Детайли", 01/ 2001 г., стр.73-78.

Курсове от текущия семестър: