Електронен каталог

доц. д-р Росен Савов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0887333217
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц д-р арх Росен Савов

в катедра " Архитектура и урбанизъм" към Архитектурния факултет на Варненския Свободен Университет "Черноризец Храбър"

ОБРАЗОВАНИЕ

Защита на дисертация на тема "Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви системи за постигане на енергийна ефективност в сградите"– за образователна и научна степен доктор (ВАК-2009г)

Висше, Архитектура - ВИСИ - София - 1974

DGNB International Consultant for New Offices,Version 2014\CORE14\22.07.2014

Професионален сертификат за успешно завършен курс за обучаващи по “Енергийно обследване на сгради по метода ENSI-Ключови стойности издаден от ENSI-Energy Saving International AS, Техническия Университет София и ЕнЕфект-София - 2003г

Квалификация по "Моделно и фотомоделно проектиране и Малка електронно-изчислителна техника" , издадено от КАБ и КНИПИТУГА на 23.ІІІ.1979г

ПРОФЕСИОНАЛНО ЧЛЕНСТВО

Съюз на Архитектите в България –член от 1976г

Председател на дружеството на Архитектите към Главпроект- 1999г-2007г

Председател на секция “Архитектура и енергия” към САБ от 1998г.до сега

Член на Управителния съвет на САБ за 2007г-2010г.и 2010-2013г.

Камарата на Архитектите в България- /основател/ 1992г

Член на Управителния съвет на КАБ за 1999г.-2001г.

Член на Управителния съвет на КАБ за 2001г.-2003г.

Член на Управителния съвет на КАБ за 2003г-2004г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОПИТНОСТ

От 2014г Консултант към DGNB -German Sustainable Building Council (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)

http://www.dgnb-system.de/en/certification/dgnb-auditors-consultants/dgnb-consultants/?search_send=y&filter_Freitextsuche=&Kontakt_Firma= &Kontakt_Staat=Bulgarien&Nutzungsprofil=&Kontakt_PLZ=&Zulassungsgebiet=NutzungsprofileINT_Nutzungsprofile_anzeigen&Kontakt_Stadt=&we_lv_start_customer=10

От 2013г-2014г Ръководител катедра " Архитектура и урбанизъм" към Архитектурния факултет на Варненския Свободен Университет "Черноризец Храбър"

От 2011г – Доцент във Варненския Свободен Университет “Черноризец храбър”

От 2012г – Ключов експерт към МРРБ по ПРОЕКТ BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”

От 2004г до 2011г– Заместник кмет на Столична Община район “Изгрев”(два мандата)

От 2004г до 2011г Член на Областния съвет по енергийна ефективност на Област София

От 2004г - Лектор в програмата “Подготовка и провеждане на обучение по енергийна ефективност в сгради и индустриални обекти” към Агенцията за енергийна ефективност за обучение на специалисти по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно ЗЕЕ

От 2003г – член на Техническия съвет към Българската Асоциация за Изолациите в Строителството - БАИС

От 2003гдо 2011г Член на Националната Координационна група към АЕЕ

От 2000г –Лектор в свободно избираемата дисциплина “Енергоефективната архитектура и влиянието й върху човешкото здраве” – Архитектурен факултет-5курс към катедра “Промишлени и аграрни сгради” –УАСГ

От 2000г –2003г - Супервайзор към EMICON S.p.a.

От 2000г – до 2003г -Консултант към Министерството на Здравеопазването за обектите на ЦСМП –Лот7 финансирани от Световната банка

От 1999 - Хоноруван асистент към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на Архитектурния факултет –УАСГ

От 1999г – Председател на асоциация “Sustainable energy”-София

От 1998г - Председател на творческа секция към САБ “АРХИТЕКТУРА И ЕНЕРГИЯ”

През 1996г – В "TECHNOEXPORTSTROY" Ltd. – Рабат – Мароко

От 1984г -1999г Хоноруван асистент към катедра “Теория и история на архитектурното проектиране” –УАСГ

От 1993г до1995г - Управител на “ГЛАВПРОЕКТ” ЕООД

От 1989г до1993г - Ръководител секция “Реконструкция и модернизация” в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”

От 1982г до 1989г - Ръководител група в Научната дирекция на “ГЛАВПРОЕКТ”

През 1982г – В “ТРАНСКОМПЛЕКТ” – Лагос – Нигерия

От 1976г до 1982г - Проектант в ИПП”ТРАНСПРОЕКТ”

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научни области

От 1982 работя по проблемите на енергийната ефективност и възможността за използване на алтернативни източници на енергия в жилищното и общественото строителство.

От 2003г. работя по проблемите на общодостъпната среда за инвалиди

От 1978 до 1985 работи по проблемите на строителството с “Обемни елементи” към ДКНТП;

Научни разработки:

• “Ръководство за управление на демонстрационен проектза обновяване на жилищни едропанелни сгради” с ръководител проф д-р инж Д.Назърски - ПРООН и МРРБ - 2006г

• “Планировъчна и пространствена организация на Малки и средни предприятия-хармонизация с европейските стандарти” УАСГ 2005г (в колектив )

• Специализирано проучване относно техническото състояние и териториалното разположение на сградите изградени по ЕПЖС в гр София за нуждите на ОГП на гр.София. (автор на часта топлотехническа ефективност) – 1998г;

• През 1997г участвува в разработването на темата “Механизирана паркингова и гаражна система”;

• Серия проектни решения на жилищни сгради с използване на алтернативни източници на енергия - разработка в Научната дирекция на ИПП "Главпроект" 1988г;

• Насоки за усъвършенствуване на екологическата и енергийна целесъобразност на проектните решения на жилищните сгради и комплекси (автор на изследванията за аеродинамическата характеристика на сградите от гледна точка на тяхната екологичност и енергоефективност)- разработка в Научната дирекция на ИПП "Главпроект" 1987г;


Публикации:


АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ- ПАТЕНТ

• 1986 - авторско свидетелство за изобретение (патент) № 65533 за “обемен елемент”

• 1989г -United States Patent 4828217 – “Molding apparatus for production of concrete box-units”

http://www.wikipatents.com/US-Patent-4828217/molding-apparatus-for-production-of-concrete-box-units/Page-1

ПУБЛИКАЦИИ

• "Полуоткритите пространства в съвременното жилище", АТИ издание на БАН, кн2,1987

• Слънчеви енергийни източници - обемно-планировъчни принципи",ТСУА, бр.3,1988

• "Архитектурно-градоустройствени методи за проектиране на енергоактивни сгради с пасивно използване на слънчевата, ветровата и геотермалната енергия",ТСУА, бр.6,1989

• "Архитектурно-планировъчни проблеми на жилищните сгради с пасивни и активни слънчеви системи", ИЗВЕСТИЯ на КНИПИАТ "Главпроект", кн.5, 1989

• "Хармонията с природата - необходимост или стремеж", АРХИТЕКТУРА, бр.2, 1996

• “Скорошни проекти”, АРХИТЕКТУРА, бр.6, 1997

• “Архитектурни средства с енергийно-ефективeн потенциал или Бариерите и “АРХЕК”“ дадена за печат в “Годишника на УАСГ “ през 2001г

• “Енергийно-Ефективната архитектура – реминисценция или иновация”,сп”Детайли”, бр2,2002г

• ”Енергийната ефективност и естественото осветление”, сп “Детайли”,бр1, 2003

• ”Ветровата енергия или бариерите и “Архек”, сп.”Детайли”, бр1, 2003

• ”Светловоди”, сп”Детайли”, бр2, 2003

• “Прозрачната двойна фасада –история” , сп.”Детайли”, бр2, 2003

• “Прозрачната двойна фасада – мода или етап в развитието на енергоефективната архитектура”, сп.”Детайли”, бр2, 2003

• ”Архитектурни средства с енергийно-ефективен потенциал или бариерите и “архек””, сп”Аспекти”, бр1, 2003

• “Възобновяеми източници на енергия”, сп”Аспекти”, бр2, 2003

• “Ветровата енергия”, сп “Аспекти”, бр3, 2003

• “Слънчеви комини” , сп”Аспекти”, бр4, 2003

• "Феноменът - Инвалидност", сп"Столична община", бр6, 2006

• Публикации в списания “Столична община”, “Софийска община” и “Градове и региони” 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 по проблемите на “Местното самоуправление и енергийната ефективност” и “Местното самоуправление и общодостъпната среда за инвалиди”

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕ НА НАРЕДБИ

• "Наредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии"- КАБ-МРРБ 2003г;

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА НАШИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

• “A designer’s manual for the Energy Efficient Architecture” доклад №239 на Втория ISES (International Solar Energy Society ) Конгрес – Euro Sun –98, Portoroz, Slovenia

• “Ветровата енергия или Бариерите и “Архек”” – Научна конференция с международно участие ВСУ`2002, 29-31 май 2002, София

• “Енергийната ефективност и естественото осветление” –приет доклад за “Balkan-light`02” `Energy saving and new trends in lighting` , 3-4 Oktober- 2002, Istambul

• "Слънчеви енергийни системи"-Научна конференция с международно участие ВСУ`2005 -София, 29-31 май 2005г.

• "Енергийно ефективна архитектура и естественото осветление"- ХII Национална конференция по осветление с международно участие, Осветление`2004, Варна, 15-17 юни2004;

• "Refurbishment of social buildings in Bulgaria- specific problems and solutions" ( в съавторство с арх В.Белоева) “Retrofitting of Social Housing: Financing and Policy Options”, Thessaloniki, 7 - 8 november 2006

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

област ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

• по тема “Енергоефективната архитектура и влиянието й върху човешкото здраве” към Архитектурния факултет в УАСГ, провеждан от 2000 г.

• по програма “Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради”, приета от КС към АЕЕ на 08.03.2005 г.;

• за обучение на представителите на общините по “Енергийна Ефективност в общините”, проведен на 26-27 октомври 2005 г.;

• на тема ”Енергийна Ефективности в сградите” на Българска Строителна Камара и Българо-Германски професионален център в строителството, проведени на 19-20 април 2005 г.

• на тема “Енергийно саниране на сградите” за обучение на технически лица, проведен на 12 май 2005 г.

област ОБЩОДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ИНВАЛИДИ

• по тема "Архитектурни аспекти на достъпната среда" през 2004г за обучение на технически лица изнесена в София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград и т.н

област АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ

• по тема "Иновационно проектиране на архитектурните конктрукции" към Архитектурния факултет в Варненския Свободен Университет, лекционен курс провеждан през 2008-2009 и 2009- 2010 г.

КНИГИ

 “Енергийна ефективност – Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви термични системи за отопление” ВСУ 2012

 “Българска енциклопедия”– Трети том–Физико-матеманическа и техническа енциклопедия –раздел “Строителна физика” –29 статии , 2007г

 "Енергийна Ефективност – Топлоизолационни системи на сгради", Техника, 2006;

 "Наръчник за разработване на част ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ на техническия и работен проект", САБ –СПСДА 2002г

 "Наръчник за разработване на част ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ към проучвателните и проектни работи", МТРЖПС, 1993г.

СТУДИИ

 "Архитектурно-планировъчни проблеми на жилищните сгради с пасивни и активни слънчеви системи", ИЗВЕСТИЯ на КНИПИАТ "Главпроект", кн.5, 1989 (от 123 до 148 стр)

 "Архитектурно-градоустройствени методи за проектиране на енергоактивни сгради с пасивно използване на слънчевата, ветровата и геотермалната енергия", ТСУА, бр.6, 1989 (от стр.8 до стр.26)

 “Наръчник по енергийна ефективност”, РААБЕ, 2008-2009г

Курсове от текущия семестър: