Електронен каталог

преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0896 788 750
Приемно време:

Професионална автобиография:


Телефон:

Мобилен телефон: 0896 788 750

Дата и място на раждане: 25.08.1951, София

Националност: българска

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Институция:

Централно-европейски университет, Будапеща (CEU, Budapest)

Дата: от ... до... 07.-08. 1998 и 07.-08. 1999

Диплома: 2 сертификата по културно наследство и интеграция на мултикултурните градове 1700-1989

Институция:

Централно-европейски университет, Прага (CEU, Prague)

Дата: от ... до... 02.-05. 1992

Диплома: Диплома по история и философия на изкуството и архитектурата на Централно-европейския университет

Институция:

Институт по теория и история на градоустройството и архитектурата (сега Център по архитектурознание), БАН

Дата: от ... до... 1975-1979 (аспирантура)

Диплома: защитен хабилитационен труд (1999)

Институция: Висш инженерно-строителен институт (сега УАСГ)

Дата: от ... до... 1969-1974

Диплома: Магистратура по архитектура

Други специализации:

Институт по теория и история на архитектурата и градоустройството, Цюрих (GTA, ETH, Zuerich) (1998);

Институт по славянознание, Москва (1989)

Център по консервация на културното наследство, Виена (1982)

Езици: скала на компетентност – от 1 до 5 (1 – отлично; 5 - базисно):

език четене говорене писане

Английски език 1 2 2

Френски език 4 4 4

Руски език 1 2 2

Членство в професионални организации:

1. Съюз на архитектите в България;

2. Камара на архитектите в България;

3. Българската национална секция за документиране и опазване на паметниците на модерното движение DOCOMOMO, UNESCO (зам. председател 2001-2006).

Други компетенции (компютърна грамотност и др.):

1. MS Office 2000, Auto CAD

2. Шофьорски лиценз

Позиция:

Дата: от ... до...: От дек. 2007

Място: София

Институция: Нов български университет

Позиция: Преподавател

Описание: Курсове: Архитектура на града – история и въведение в теорията – I и II част - ARTB 303 и ARTB 403;

Архитектурно студио: Архитектура на града – I и II част - ARTB 304 и ARTB 404;

ARTB329 - Тренинг към курс ARTB 303;

ARTB428 - Тренинг към ARTB 403

Дата: от ... до...: Ян. 1979 до сега

Място: София

Институция: Център по архитектурознание, БАН

Позиция: Архитект (историк)

Описание: Изследователска работа в областта на история и теория на градоустройството и архитектурата, опазване на културното наследство.

Дата: от ... до...: От окт. 2005 до дек. 2007

Място: София

Институция: Нов български университет

Позиция: Хоноруван преподавател

Описание: Курсове: Архитектура на града – история и въведение в теорията – I и II част - ARTB 303 и ARTB 403;

Архитектурно студио: Архитектура на града – I и II част - ARTB 304 и ARTB 404;

ARTB329 - Тренинг към курс ARTB 303;

ARTB428 - Тренинг към ARTB 403

Стаж: 32

Квалификация (съответна на преподавателската работа):

• Преподавател по Теория на териториалното планиране и културното наследство. Европейски политики. Летен курс, проект ХЕРМЕС, Баухаус университет, Ваймар, Ваймар, 2004;

• Преподавател по история на българската архитектура и градоустройство 18-19 в., Българо-френска програма по консервация на паметници на архитектурното и урбанистичното наследство, НИПК и МК (2005, 2006)

. Преподавател - хоноруван, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Философски факултет, Катедра "Културология", Дисциплина - Архитектурно-етнографски комплекси (от 2005/06);

• Консултантска дейност, координация и управление на проекти (в т.ч. международни)

2. Професионален опит (последните 3 години)

дата място компания позиция описание

2006-08 София ETP Ръководител на екип Зеленият пояс – най-дългата хабитатна с/на в Европа - България, INTERREG IIIB CADSES

2004-05 София Център по архитектурознание, БАН

ръководител Архитектурното наследство. Политики на опазване и нормативност (приет от НС, дек. 2005);

2004-05 София НЦТР Член на колектив ОУП на г. Стара Загора

2004 София НЦТР Член на колектив Стратегия за развитие на Община Костинброд

2003 София НЦТР Член на колектив

2003- 04 Ивайловград, България Център за трансгранични културни политики, Ивайловград, Thracian University “Democritos: Архитектурен ф-т, Ксанти, Гърция

(PHARE Cross-Border Co-operation) консултант, лектор Културното наследство, опазване и използване като ресурс за икономическо развитие

2004-2006 София НЦТР, INTERREG III B CADSES

Координатор (предствител на НЦТР) ХЕРМЕС – Културното наследство и новите медии за устойчиво регионално развитие” (INTERREG III B CADSES

2001 Александруполис, Гърция Университет Демокритус, Архитектурен ф-т, Ксанти, Гърция

(INTERREG II A) консултант, лектор Културни пътища в Гръцка и Българска Тракия

2002-2005 София Национален център за регионално развитие експерт, изследовател, проектант, координатор и ръководител на проекти Изследователска работа, планиране и проектиране, планови документи, анализи на законови приложения, анализ на чужд опит, национални и международни проекти

2003-2004 София НЦТР Член на колектив Национална стратегия за регионално развитие на Р. България

2003-2004 София, Варна, Търново, Пловдив НЦТР ръководител Комуникационна стратегия за присъединяване на Р. България към ЕС в областта на регионалното развитие

2003 София Национален център за регионално развитие експерт Създаване на механизъм за обратна връзка за политиките за регионално развитие

2003 София Национален център за регионално развитие Член на екипа Национална комплексна устройствена схема

2003

София Национален център за регионално развитие Член на екипа Устойчиво развитие на селските райони в България


Публикации:


Йорданова М. 2012 Национална концепция за пространствено развитие. Раздел 3.5.2. Територии с културни ценности; Резюме: 95-103 стр.

Курсове от текущия семестър: