Електронен каталог

доц. д-р Нели Раданова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
02/9582781; cell. 0887434485
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доцент по италианско езикознание. Научните й интереси са в областта на италианското и съпоставително езикознание, превод, културология, италианска опера, фолклор и традиции. Преводач на книги по история и фолклор от български на италиански език и на художествена и публицистична литература от италиански на български език.

Завършва СУ“Св. Климент Охридски“, специалност Италианска филология. Докторската й дисертация, защитена през 1985 г. е на тема „Кондиционалът в съвременния литературен италиански език“, a трудът, с който получава хабилитация през 2003 г. е „Футурумът и кондиционалът като граматични средства за изразяване на несвидетелска информация в италианския език“.

Преподавала е в СУ “Св. Климент Охридски“ (до 2007 г.), в Римския университет „Ла Сапиенца (1993-1997), гост-преподавател в Университета в Скопие (2002-2008 г.). Канена е за лекции в университетите в Рим, Пиза, Падуа, Пескара, Палермо. Участия в конгреси и конференции в Италия, България, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия, Русия.

Преподава в Нов български университет от 2007 г. Води занятия с бакалаври от програма „Италианистика“ по морфология и синтаксис на италианския език, италианска фразеология, стратегии на писмения превод, художествен и филмов превод и курсове в Minor програмата „Приложна лингвистика и превод (италиански език)“, както и курсът „Приказното в устната народна традиция“.

Автор на книги, студии, монографии и статии, публикувани в България, Италия, Румъния и Унгария.


Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Нели Николова Раданова

Докторска дисертация: “Il condizionale nell’italiano letterario contemporaneo”, Sofia, 1984 г.

Хабилитационен труд: Il Futuro e il Condizionale come mezzi grammaticali per l’espressione dell’informazione non testimoniale nell’italiano contemporaneo, Sofia, 2003 г.

Учебници и пособия

1978 г. Учебник по италиански език за X клас в съавторство с Василка Данчева), Печатна база на МНП, София, 1978 г.

1979 г. Учебник по италиански език за XI клас в съавторство с Василка Данчева), Печатна база на МНП, София, 1979 г.

1982 г. La sintassi dell’italiano, Corso pratico, Учебник за специалността Италианска филология, Печатна база на СУ “Св. Кл. Охридски”

1987 г. La struttra del verbo italiano, Corso teorico di morfosintassi del verbo, Sv. Kl. Ohridski, Sofia. Второ издание 1996 г.

1991 г. Италианска граматика. Глаголните форми в италианския език, Издателство 7М, София. Втори издание 1999 г.

1994 г. Corso di lingua italiana per bulgari, 3 parte, Издателска къща “Везни – 4”, София (в съавторство с Василка Данчева)

1994 г. Corso di lingua italiana per bulgari, 4 parte, Издателска къща “Везни – 4”, София (в съавторство с Василка Данчева)

2000 г. Практическа италианска граматика, Издателство “Везни – 4”, София

2002 г. Българско-италиански разговорник, Издателство “Скорпио”, София

2007 г. La sintassi dell’italiano (съавтор А. Саржоска), Университет „Св.св. Кирил и Методи”, Скопие

Научни статии и студии

1981г. Su alcuni problemi riguardanti l’insegnamento del periodo ipotetico agli studenti bulgari, in R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1981, 3. pp. 145-152.

1983 г. Opposizioni, neutralizzazioni e trasposizioni a cui partecipano le due forme del condizionale, Годишник на Софийския университет “Климент Охридски” Том 77, 1, 1983, стр. 95-120.

1983 г. Форми за изразяване на следходност по отношение на ориентационен момент в миналото. Съпоставителен анализ върху съвременния книжовен италиански и испански език. (в съавторство с Мария Китова) в: Годишник на Софийския университет ”Климент Охридски”, Том 77, 1, 1983, стр. 121-146.

Същият труд е публикуван на италиански език в научното списание R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1985, 1, pp. 1-31.

1983 г. Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език, в Съпоставително езикознание, 1983 г., кн. 3, стр. 52-59

1985 г. Sui motivi dello spostamento dei “tempi” del condizionale in italiano, in: Revue Romaine de Linguistique, , tome XXX, Romania, 1985, n. 4, pp. 386-390

1986 г. За съгласуването на времената в италианския и българския език, в: Съпоставително езикознание, 1986, кн. 1, стр. 25-30.

1987 г. Sui valori del condizionale nell’antico italiano (il Trecento), in: R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1987, n. 3, pp. 55-65.

1987 г. Un tentativo di analisi del sistema modo-temporale dell’italiano, in: Philologia, 19-20, Sofia, 1987, pp. 32-43.

1987 г. Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български език, в: Съпоставително езикознание, 1987, кн. 4, стр. 10-16.

1989 г. L’espressione della posteriorita nell’italiano e nello spagnolo del Trecento (в съавторство с Мария Китова), in: Studia Slavica Hung. 35/1-2. 1989 Akademiai Kiado, Budapest, pp. 133-147

1989 г. Деятелите в италианските вълшебни приказки (Опит за структурен анализ), в: Български фолклор, кн. 1, 1989, стр. 18-30.

1992 г. La categoria semantica “modo dell’enunciazione” e i mezzi per la sua espressione in italiano (Analisi di alcuni valori periferici della modalita verbale), in: Omul si limbajul sau, Studia linguistica in honorem Eugeniu Coseriu, Editura Universitatii “Al. Cuza”, pp. 337-350

1995 г. Начин на действие на основните глаголи от несвършен и свършен вид, в: Балканистичен форум, кн. 2, 1995, стр. 52-64

1995 г. Il problema dell’espressione della modalita verbale nel bulgaro appreso da italiani come seconda lingua, in: From Pragmatics to Syntax, Gunter Narr Verlag Tubingen, 1995, pp. 83-95

1995 г. Osservazioni sulla determinatezza dei verbi e dei nomi in bulgaro, in Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave, Atti del Convegno svoltosi a Firenze 26-28 ottobre 1995, pp. 99-112.

1995 г. L’interdipendenza fra Azione e Aspetto in bulgaro, in: Ricerche slavistiche, volume XLII 1995, La Fenice Edizioni, pp. 401-442.

2005 г. “Сложните времена и сложният кондиционал в италианския език”. В: Езикът и неговата динамична природа. Юбилеен сборник по случай 70-годишнина на Иван Кънчев. (Съставители М. Роне; Р. Алварадо; П. Моллов). София: НИБА Консулт ЕООД, 2005: 220 – 229.

2006 г. Le fiabe italiane di magia, в сборник в чест на проф. Иваничка Георгиева, под печат

Рецензии

1990 г. R. Benacchio, L. Renzi. Clitici slavi e romanzi (Quaderni patavini di linguistica. Monografie, 1.) Padova, Pubblicazioni del Dipartimento di linguistica dell’Universita di Padova e del Centro per studi di fonetica del C.N.R., 1987, 78 стр., в: Съпоставително езикознание, 1990 г., кн. 6, стр. 55-58.

1992 г. P.M.Bertinetto, Tempo, Aspetto e Azione nel verbo italiano. Il sistema dell’Indicativo. Firenze, presso l’Accademia Della Crusca, 1986, 550 стр., в: Съпоставително езикознание, 1992 г., кн. 2, стр. 69-74.

1993 г. Е. Ziumbiuleva. Aspetti interlinguistici dell’articolazione tema/rema in russo e bulgaro moderno. (Collana di studi sull’Europa Orientale/Universita degli studi di Padova, 27) Abano Terme, Piovan Editore, 1990, 158 стр., в: Съпоставително езикознание, 1993 г., кн. 2стр. 42-47.

Преводи

Книги, преведени от български на италиански език:

Al. Fol, G. Ghiuselev ed altri, Storia della Bulgaria, Bulzoni editore, Roma, 1982.

Al. Fol, La tradizione e il patrimonia dei Traci, Buzoni editore, Roma, 1984.

E. Gheorgiev, Il contributo della Bulgaria alla vita panslava e paneuropea nel Medioevo, Bulzoni editore, Roma, 1986.

Iv. Gheorgieva, Mitologia popolare bulgara, Bulzoni editore, Roma,

1991.

Iv. Elenkov, La chiesa cattolica di rito bizantino’slavo in Bulgaria, Montecchi editore, Sofia, 2000.

Iv. Elenkov, La chiesa cattolica e i cattolici in Bulgaria, Montecchi editore, Sofia, 2002.

Книги, преведени от италиански на български език:

К. Курами, М. Модуньо, Борис Христов. Живот, глас изкуство. Издателство Литературен форум, София, 1998 г.

Божествена комедия (текст, адаптиран за деца в проза от Пиеро Селва) Издателство Гема, София, 1999 г.

Конгрегация за доктрината на вярата, Посланието от Фатима, Издание на Католическата църква в България, София, 2000 г.

Т. Солера, Ф.М. Пиаве, Атила, Държавна опера Стара Загора, 2001 г.

Д.Ф. Свидеркоски, Историята на Карол, Монтеки едиторе, София, 2002 г.

У. Еко, Тайнственият пламък на кралица Лоана, издателство БАРД, София, 2006 г. (460 стр.)

М. Агус, Лек за камъни, издателство Колибри, София, 2008 г. (100 стр.)

А.Спинели, Е. Роси, За свободна и обединена Европа, Издателски проект на област Лацио, Италия. Този текст бе преведена на 23-те езика на ЕС и издаден в сътрудничество с Националния комитет за честване на сто години от рождението на Алтиеро Спинели и Римския университет "Сапеинца" (80 стр.)

Научно-популярни статии и интервюта

(в двуезичното италианско-българско списание

Куриер Италия България)

In memoriam. Осемдесет и пет години от рождението на Борис Христов, кн. 2, 1999 г., стр. 31-32.

“Човекът, който спря Хитлер” от Габриеле Нисим, кн. 4 1999 г., стр. 26-29.

На добър час!, юли-август 2000 г., стр. 54-55

Храмът на знанието, кн. 6 1999 г., стр. 35-37.

Една изключителна примиера на “Тоска”, ноември 2000 г., стр. 40-43.

Старозагорската опера на 75 години, ноември 2000 г., стр. 44-45.

Значима българско-италианска инициатива, януари 2001, стр. 36-39.

В Римския форум на Стара Загора, юли-август 2001 г., стр. 40-44.

Небето беше отворено…, юни 2002, стр. 29-31.

Заварих отворени всички врати…, септември, 2002, стр. 8-13.

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

На Нели Николова Раданова

Докторска дисертация: “Il condizionale nell’italiano letterario contemporaneo”, Sofia, 1984 г.

Хабилитационен труд: Il Futuro e il Condizionale come mezzi grammaticali per l’espressione dell’informazione non testimoniale nell’italiano contemporaneo, Sofia, 2003 г.

Учебници и пособия

1978 г. Учебник по италиански език за X клас в съавторство с Василка Данчева), Печатна база на МНП, София, 1978 г.

1979 г. Учебник по италиански език за XI клас в съавторство с Василка Данчева), Печатна база на МНП, София, 1979 г.

1982 г. La sintassi dell’italiano, Corso pratico, Учебник за специалността Италианска филология, Печатна база на СУ “Св. Кл. Охридски”

1987 г. La struttra del verbo italiano, Corso teorico di morfosintassi del verbo, Sv. Kl. Ohridski, Sofia. Второ издание 1996 г.

1991 г. Италианска граматика. Глаголните форми в италианския език, Издателство 7М, София. Втори издание 1999 г.

1994 г. Corso di lingua italiana per bulgari, 3 parte, Издателска къща “Везни – 4”, София (в съавторство с Василка Данчева)

1994 г. Corso di lingua italiana per bulgari, 4 parte, Издателска къща “Везни – 4”, София (в съавторство с Василка Данчева)

2000 г. Практическа италианска граматика, Издателство “Везни – 4”, София

2002 г. Българско-италиански разговорник, Издателство “Скорпио ви”, София

2007 г. La sintassi dell’italiano (съавтор А. Саржоска), Университет „Св.св. Кирил и Методи”, Скопие. Изданието е финансирано от TEMPUS, : JEP 18101 - 2003 New Curriculum Model for Italian Studies.

Научни статии и студии

1981г. Su alcuni problemi riguardanti l’insegnamento del periodo ipotetico agli studenti bulgari, in R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1981, 3. pp. 145-152.

1983 г. Opposizioni, neutralizzazioni e trasposizioni a cui partecipano le due forme del condizionale, Годишник на Софийския университет “Климент Охридски” Том 77, 1, 1983, стр. 95-120.

1983 г. Форми за изразяване на следходност по отношение на ориентационен момент в миналото. Съпоставителен анализ върху съвременния книжовен италиански и испански език. (в съавторство с Мария Китова) в: Годишник на Софийския университет ”Климент Охридски”, Том 77, 1, 1983, стр. 121-146.

Същият труд е публикуван на италиански език в научното списание R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1985, 1, pp. 1-31.

1983 г. Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език, в Съпоставително езикознание, 1983 г., кн. 3, стр. 52-59

1985 г. Sui motivi dello spostamento dei “tempi” del condizionale in italiano, in: Revue Romaine de Linguistique, , tome XXX, Romania, 1985, n. 4, pp. 386-390

1986 г. За съгласуването на времената в италианския и българския език, в: Съпоставително езикознание, 1986, кн. 1, стр. 25-30.

1987 г. Sui valori del condizionale nell’antico italiano (il Trecento), in: R.I.L.A., Bulzoni, Roma, 1987, n. 3, pp. 55-65.

1987 г. Un tentativo di analisi del sistema modo-temporale dell’italiano, in: Philologia, 19-20, Sofia, 1987, pp. 32-43.

1987 г. Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български език, в: Съпоставително езикознание, 1987, кн. 4, стр. 10-16.

1989 г. L’espressione della posteriorita nell’italiano e nello spagnolo del Trecento (в съавторство с Мария Китова), in: Studia Slavica Hung. 35/1-2. 1989 Akademiai Kiado, Budapest, pp. 133-147

1989 г. Деятелите в италианските вълшебни приказки (Опит за структурен анализ), в: Български фолклор, кн. 1, 1989, стр. 18-30.

1992 г. La categoria semantica “modo dell’enunciazione” e I mezzi per la sua espressione in italiano (Analisi di alcuni valori periferici della modalita verbale), in: Omul si limbajul sau, Studia linguistica in honorem Eugeniu Coseriu, Editura Universitatii “Al. Cuza”, pp. 337-350

1995 г. Начин на действие на основните глаголи от несвършен и свършен вид, в: Балканистичен форум, кн. 2, 1995, стр. 52-64

1995 г. Il problema dell’espressione della modalita verbale nel bulgaro appreso da italiani come seconda lingua, in: From Pragmatics to Syntax, Gunter Narr Verlag Tubingen, 1995, pp. 83-95

1995 г. Osservazioni sulla determinatezza dei verbi e dei nomi in bulgaro, in Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave, Atti del Convegno svoltosi a Firenze 26-28 ottobre 1995, pp. 99-112.

1995 г. L’interdipendenza fra Azione e Aspetto in bulgaro, in: Ricerche slavistiche, volume XLII 1995, La Fenice Edizioni, pp. 401-442.

2005 г. “Сложните времена и сложният кондиционал в италианския език”. В: Езикът и неговата динамична природа. Юбилеен сборник по случай 70-годишнина на Иван Кънчев. (Съставители М. Роне; Р. Алварадо; П. Моллов). София: НИБА Консулт ЕООД, 2005: 220 – 229 стр.

2008 г. "За глаголните конструкции в италианския език", статия, списание "Чуждоезиково обучение", бр. 3, 2008 г.

2009 г. I personaggi nelle fiabe di magia italiane, във "В света на човека", сборник в чест на проф. Иваничка Георгиева, УИ "Свети Климент Охридски", 2009 г., т. 2, стр. 287-300.

2009 г. „Il Futuro e il Condizionale come mezzi grammaticali per l’espressione dell’informazione non testimoniale nell’italiano contemporaneo, монография, 130 стр. Том 7 на Годишника на департамент "Чужди езици и литератури", НБУ, 2009 г.

Рецензии

1990 г. R. Benacchio, L. Renzi. Clitici slavi e romanzi (Quaderni patavini di linguistica. Monografie, 1.) Padova, Pubblicazioni del Dipartimento di linguistica dell’Universita di Padova e del Centro per studi di fonetica del C.N.R., 1987, 78 стр., в: Съпоставително езикознание, 1990 г., кн. 6, стр. 55-58.

1992 г. P.M.Bertinetto, Tempo, Aspetto e Azione nel verbo italiano. Il sistema dell’Indicativo. Firenze, presso l’Accademia Della Crusca, 1986, 550 стр., в: Съпоставително езикознание, 1992 г., кн. 2, стр. 69-74.

1993 г. Е. Ziumbiuleva. Aspetti interlinguistici dell’articolazione tema/rema in russo e bulgaro moderno. (Collana di studi sull’Europa Orientale/Universita degli studi di Padova, 27) Abano Terme, Piovan Editore, 1990, 158 стр., в: Съпоставително езикознание, 1993 г., кн. 2стр. 42-47.

Преводи

Книги, преведени от български на италиански език:

Al. Fol, G. Ghiuselev ed altri, Storia della Bulgaria, Bulzoni editore, Roma, 1982.

Al. Fol, La tradizione e il patrimonia dei Traci, Buzoni editore, Roma, 1984.

E. Gheorgiev, Il contributo della Bulgaria alla vita panslava e paneuropea nel Medioevo, Bulzoni editore, Roma, 1986.

Iv. Gheorgieva, Mitologia popolare bulgara, Bulzoni editore, Roma,

1991.

Iv. Elenkov, La chiesa cattolica di rito bizantino’slavo in Bulgaria, Montecchi editore, Sofia, 2000.

Iv. Elenkov, La chiesa cattolica e i cattolici in Bulgaria, Montecchi editore, Sofia, 2002.

Книги, преведени от италиански на български език:

К. Курами, М. Модуньо, Борис Христов. Живот, глас изкуство. Издателство Литературен форум, София, 1998 г.

Божествена комедия (текст, адаптиран за деца в проза от Пиеро Селва) Издателство Гема, София, 1999 г.

Конгрегация за доктрината на вярата, Посланието от Фатима, Издание на Католическата църква в България, София, 2000 г.

Т. Солера, Ф.М. Пиаве, Атила, Държавна опера Стара загора, 2001 г.

Д.Ф. Свидеркоски, Историята на Карол, Монтеки едиторе, София, 2002 г.

У. Еко, Тайнственият пламък на кралица Лоана, издателство БАРД, София, 2006 г.

М. Агус, Лек за камъни, издателство Колибри, София,

2008 г. (100 стр.), след спечелен конкурс, обявен от Италианското министерство на външните работи

А.Спинели, Е. Роси, За свободна и обединена Европа, Издателски проект на област Лацио, Италия, Рим, 2009 г. Този текст бе преведен на 23-те езика на ЕС и издаден в сътрудничество с Националния комитет за честване на сто години от рождението на Алтиеро Спинели и Римския университет "Сапеинца" (80 стр.)

Научно-популярни статии и интервюта

(в двуезичното италианско-българско списание

Куриер Италия България)

In memoriam. Осемдесет и пет години от рождението на Борис Христов, кн. 2, 1999 г., стр. 31-32.

“Човекът, който спря Хитлер” от Габриеле Нисим, кн. 4 1999 г., стр. 26-29.

На добър час!, юли-август 2000 г., стр. 54-55

Храмът на знанието, кн. 6 1999 г., стр. 35-37.

Една изключителна примиера на “Тоска”, ноември 2000 г., стр. 40-43.

Старозагорската опера на 75 години, ноември 2000 г., стр. 44-45.

Значима българско-италианска инициатива, януари 2001, стр. 36-39.

В Римския форум на Стара Загора, юли-август 2001 г., стр. 40-44.

Небето беше отворено…, юни 2002, стр. 29-31.

Заварих отворени всички врати…, септември, 2002, стр. 8-13.

Курсове от текущия семестър: