Електронен каталог

ас. д-р Мария Ладовинска

ас. д-р Мария Ладовинска
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
mladovinska@nbu.bg; Мудъл НБУ (ВКС) Онлайн
https://www.facebook.com/groups/3347047912015921 Онлайн

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

2023 - Доктор по професионално направление „Филология“ и научна специалност „Филология – чужди езици“. Защитен дисертационен труд на тема - „За неясната референция на инфинитивния подлог в съвременния италиански език", Нов български университет

1997 - Магистър по Италианска филология, специализация - езиковедска, СУ „Св. Климент Охридски“

1992 - 8 СОУ „Васил Левски“, София

______________________________

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

2008-2009 - обучителни семинари за преподаватели по италиански, Италиански културен институт, София

август 2002 – квалификационен курс за преподаватели по италиански език (тема – „Дидактика и лингвистика”), Университет за чужденци, гр. Перуджа, Италия.

август 1999 – квалификационен курс за преподаватели по италиански език (тема – „Италианска цивилизация”), Университет за чужденци, гр. Перуджа, Италия.

______________________________

НАУЧНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ:

съвременно италианско езикознание, съпоставително езикознание, лингвистика на текста, теория и практика на превода, методика на преподаването на италиански език като чужд, тестване и оценяване на езиковите умения

______________________________

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

2003-понастоящем - Нов български университет, ФБО, Департамент „Чужди езици и култури“ (асистент - практически италиански за специалиасти и неспециалисти, практическа граматика, фонетика, лексикология, научно-изследователска дейност)

2001-2003 - СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет (хон. преподавател - практически италиански език и специализиран превод за нуждите на специалност „Европеистика“)

2001-2003 - ЧСОУ „Артис“ (хон. преподавател по итал. език в гимназиален курс)

2000-2001 - СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ (асистент - практически италиански език, лексика и разговор за нуждите на специалност „Италианска филология“)

1999-2000 и 2001-2002 - СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, „Италианска филология“ (хон. преподавател по италиански език)

1999-2003 - НБУ, ЦЧЕ (хон. преподавател в курс по италиански за преподаватели от НУКК (Италиански лицей), както и в курсове за граждани)

1997-1999 - НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (хон. преподавател по итал. език)

1997-2000 - 105 СОУ „Атанас Далчев“, София (преподавател по итал. език в гимназиален и начален курс)

1997 - БНР, Радио България, италианска редакция (хон. сътрудник - превод от български на италиански и изпълнение в ефир)

1997 - НУКК, Лицей с изучаване на италиански език, София (преподавател по итал. език в гимназиален курс)

1995 - 8 СОУ „Васил Левски“, София (хон. преподавател по итал. език в гимназиален курс)

______________________________

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

2007 (м. юли)- лектор в курс за повишаване на квалификацията на български преподаватели по италиански език, Пловдив, организиран от ПУ „Паисий Хилендарски”, със съдействие на МВнР на Република Италия.

2002 - съавтор на проекта за задължителна матура и на изпитните материали за пробна матура по италиански език за СОУ.

2001/2002 - съавтор в изработването на учебните програми на МОН по италиански език за СОУ.

2001 - оценител на учебната система “Progetto italiano”, изд. „Колибри”/Edilingua, предназначена за обучение по италиански език в СОУ като първи и втори чужд език.


Публикации:


СТАТИИ:

(2023) „За една особеност на подчинените изречения с инфинитив в съвременния италиански език. Гледната точка на трима италиански лингвисти“. В: „Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция на департамент„Чужди езици и култури“, 4-5 юни 2022 г.), Димитрова-Гюзелева, Светлана и Сиракова, Венета (Съст.), Издателство на НБУ, София, 2023, с. 33-43. [ISBN 978-619-233-255-6 (хартиено издание) / ISBN 978-619-233-256-3 (електронно издание)]

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/tradiciq-i-novatorstvo

(2022) „Инфинитивният подлог с неясна референция в съвременния италиански език през погледа на носителите на езика“. В: Наймушин. Б. (2022) Годишник на департамент „Чужди езици и култури“ – Том 3, 2020-2021. София: Издателство на НБУ, с. 24-48. ISSN 2603-4204 (Online)

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-3-2020-2021

(2019) „Инфинитивният подлог с неясна референция в съвременния италиански език от гледна точка на текстолингвистичния анализ“. В: Тарашева. Е. (2019) Годишник на департамент „Чужди езици и култури“ – Том 2. София: Издателство на НБУ, с. 35-54. ISSN: 2603-4204 (Online).

https://www.readcube.com/articles/10.33919%2Fflcy.19.2.2

(2018) “Il soggetto dell’infinito a referenza ambigua in italiano moderno dal punto di vista dell’analisi linguistico-testuale”. В: Спасова, М. (2018) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 4. София: Издателство на НБУ, с. 48-75, ISBN 978-619-233-023-1 (Online).

https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

(2017) „Случаите ‘главен личен глагол + инфинитив с различни подлози’ в съвременния италиански и техните интерпретации“. В: Спасова, М. (2017) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова, д.н. София: Издателство на Нов български университет, с. 41-56, ISBN 978-954-535-993-4

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-3-jubilejno-izdanie-v-chest-na-70-ata-godishnina-na-prof-pavlina-stefanova-d-n

(2016) „Текстолингвистиката като езиковедска дисциплина“. В: Спасова, М. (2016) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 2. София: Издателство на НБУ. ISSN 1313-7875

http://ebox.nbu.bg/drg16/view_lesson.php?id=5

(2015) “I casi ‘verbo reggente personale + infinito con soggetti diversi’ in italiano moderno e le loro interpretazioni”. В: Спасова, М. (2015) Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том 1. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р. Ани Леви. София: Издателство на Нов български университет, с. 104-116, ISBN 978-954-535-758-892-0

(2015) “Il questionario alla base di una ricerca empirica di linguistica testuale”, в „Знанието е сила“ – Юбилеен сборник по случай 65-ата годишнина на доц. д-р Нели Раданова. София: Издателство на Нов български университет. с. 97-112. ISBN 9789545358876

http://eprints.nbu.bg/2676/

(2014) „Разработване на анкета за емпирично текстолингвистично изследване на подлога на инфинитива в съвременния италиански език”. В: Богданов, Ст. (2014) Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика". София: НБУ, с. 124-143.

https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/tradiciqta-kato-vdyhnovenie

(2011) „‘Devono averci visti’ и ‘ci devono aver visti’ през призмата на теорията на Косериу, интерпретирана и определена от проф. Иван Кънчев като динамичен структурализъм”, в Чуждоезиково обучение, бр. 4. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ.

http://eprints.nbu.bg/1617/

(2010) „Гунвер Скюте – опит за творчески портрет на непознат у нас италианист”, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 2, 2010. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 57-58.

(2005) „Собствените имена на български и на италиански от гледна точка на теорията на превода”, в Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури”, том 6. София: НБУ, с. 249-256.

______________________________

СТАТИИ В СЪАВТОРСТВО:

(2010) М. Ладовинска, П. Петкова-Сталева, „Телевизионната реклама в обучението по италиански като чужд език”, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 4-5, 2010. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 89-98.

(2009) М. Ладовинска, П. Петкова-Сталева, „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)”, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 5, 2009. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОНМ, с. 81-90.

(2007) П. Петкова-Сталева, М. Ладовинска, „Факторът култура при изучаването на италиански като чужд език”, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 6, 2007. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, с. 13-22.

(2005) М. Нейкова, П. Петкова-Сталева, М. Ладовинска, „Необходимите стратегии и техники, за да се превърне четенето в умение”, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 4, 2005. София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, с. 42-50.

______________________________

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (с доклад):

(2022) „За една особеност на подчинените изречения с инфинитив в съвременния италиански език. Гледната точка на трима италиански лингвисти“, Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“ НБУ, 4-5 юни 2022 г.

(2014) „За неясната референция на инфинитивния подлог в съвременния италиански език“, Десета юбилейна Зимна школа „Традицията като вдъхновение" на департамент „Англицистика“, 3 февруари 2014, НБУ.

(2009) “I casi ‘verbo reggente personale + infinito con soggetti diversi’ in italiano moderno e le loro interpretazioni”, Първа международна конференция по романско езикознание, 7-8 април 2009, НБУ.

______________________________

УЧЕБНО ПОМАГАЛО:

(2003) К. Иванова, Б. Петрова-Бурмова, М. Ладовинска, „Матурата по италиански език", помагало за ученици от гимназиалната степен и зрелостници. София: ИК „Колибри”.

______________________________

ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИЯ:

(2009) Превод от италиански на статията „От името на плашилото до произхода на карнавала” на Джовани Кезич, сп. „Българска етнология“, ISSN: 1310-5213, бр. 3, 2009, с. 5-21.

http://www.carnivalkingofeurope.it/pdf/KezichScarecrowCarnival.pdf

(2005) Превод от италиански на есеистичната книга „Еротизмът“ на италианския социолог, философ и психолог Франческо Алберони. София: ИК „Колибри”.

(2003) Редактор на помагалото „Спрежение на италианските глаголи“ с автор Бисерка Петрова-Бурмова, ИК „Колибри“.

Курсове от текущия семестър: