Електронен каталог

проф. Павлинка Стефанова д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
8110371
Приемно време:

Професионална автобиография:


проф.Павлина Стефанова Стефанова д.н.

профекор, Методика на обучението по чужд (немски)език

Департамент “Романистика и Германистика”, НБУ

Научни интереси:

Методика на чуждоезиковото обучение

Обща и частна дидактика

Теория и практика на учебника по чужд език

Планиране на учебния процес

Измерване на учебните постижения по чужд език

Разработва проекти в областта на подготовката на учители по чужд език и изучаването и преподаването на чужд /немски/ език

Телефон/факс: 02/811 03 71 вътр. 2221,

моб. 0897 654646

Email: p.stefanova@nbu.bg

Научни степени:

Докторска степен: 1986 г.

Доктор на науките - 2011 г.

Професионална реализация:

От 2012 Професор по методика на обучението по немски език, НБУ

От 1999 Доцент по методика на обучението по немски език, НБУ

1995-1999 Доцент по методика на обучението по немски език, ИЧС

1992 -1995 Главен асистент по немски език, ИЧС

1972-1992 Научен сътрудник по методика на обучението по немски език

Научноизследователски институт по образованието, София

1970-1972 Преподавател по немски език , заместник-директор,

Гимназия с преподаване на чужди езици, Монтана

Академична дейност:

2006 Директор на програма «Преподавател по чужд език» - ДО

2002-2004 Ръководител на департамент "Приложна лингвистика", НБУ

1999-2003 Директор на бакалавърска програма „ Предучилищна и начална

училищна педагогика и чужд език“ и на квалификационна програма „Квалификация на учители за ранното чуждоезиково обучение“

Научни публикации:

5 самостоятелни монографии; 1 студия ; участие в колективни монографии; над 100 научни статии; 14 методически ръководства (съавторство); 19 учебни комплекси по немски език (съавторство)

Проекти:

Културни стереотипи в обучението по чужд език, международен проект по програма на ЮНЕСКО (1990-1993 г.)

Обучението по немски език като чужд в теорията и практиката, Гьоте-Институт, София и МОН, дистанционен обучителен курс за учители по немски език (2003-2005 г.)

Развитие и сенсибилизиране на езиковото съзнание в контекста на многоезичието (2006 г.) – проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Учебникът по чужд език в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение в България (2007 г.) - проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Членство в професионални организации:

Дружество на преподавателите по немски език в България, Международен съюз на преподавателите по немски език, Съюз на учените

Други:

1996 - 2012 г. главен редактор на списание Foreign Language Teaching (Чуждоезиково обучение), София

Участие в международни конгреси и национални конференции:

1993 г. – Х. Международен конгрес на преподавателите по немски език – Лайпциг/Германия

2001 г. – ХІІ. Международен конгрес на преподавателите по немски език – Люцерн/Швейцария

2005 г. - ХІІІ. Международен конгрес на преподавателите по немски език – Грац/Австрия

2000 г. – Международен конгрес на германистите от югоизточна Европа „Език – комуникация – разбирателство: Немски – езикът, който ни свързва” – Велико Търново/България

2006 г. - „Развитие и сенсибилизиране на езиковото съзнание в контекста на многоезичие”, Европейска академия /EURAC/, Болцано/Италия

2007 г.- ХХІІ. конгрес на Германското дружество за чуждоезикови изследвания, университет „Юстус Лийбих” Гийсен/Германия

Участие в националните конференции на дружеството на преподавателите по немски език в България от неговото създаване (1991 г.)

Лични данни:

Образование:

1970 г. висше, София, СУ “Св. Кл. Охридски”, Немска филология

1966 г. средно, Ловеч, Гимназия с преподаване на немски език


Публикации:


Списък на публикациите на доц. д-р Павлина Стефанова Стефанова

(до получаване на научното звание доцент от ВАК с протокол 13 №11 от 12.07.1995 г.)

Монографии

1. Стефанова П. (1983): Развитие на диалогичната реч на учениците в обучението по чужд (немски) език. ДИ “Народна просвета” , С.

Участие в колективни монографии

1. Котова И., …. П.Стефанова и др.(1977): Проблеми на ефективността на методите на обучение в общообразователното училище. НИИО, С.

2. Стефанова П., В.Дикова.(1989): Методика на обучението по немски език 5-7 клас . ДИ “Народна просвета”, С.

3. Котова И., … П.Стефанова и др.(1990): Интегрални структури в учебното съдържание (хуманитарно направление). ДИ “Народна просвета”, С.

4. Барух Мартине … Baruch Martine, …. Pavlina Stefanova ,…(1995): Stereotypes culturels et apprentissage des langues, Editee par la Commission francaise pour lUNESCO. Paris

Студии

1. Стефанова П., Й.Симеонова, Р.Цанева. (1991): Проект за система на обучението по чужд език. НИИО, С.

2. П.Лазаров, … ,П. Стефанова и др. (1991): Определяне на държавните стандарти и системата за оценка на средното образование. НИИО, С.

Методически ръководства

1. Стефанова П., В.Гачева (1979): Ръководство за учителя на седми клас, Deutsch. ДИ Народна просвета, С.

2. Стефанова П., К.Василева (1980): Ръководство за учителя на осми клас. Немски език. ДИ Народна просвета, С.

3. Стефанова П., К.Василева (1981): Методическо ръководство за учителя . Девети клас. Немски език. ДИ Народна просвета, С.

4. Стефанова П., Д.Величкова (1985): Система на учебно-възпитателната работа в 5 клас, част трета – немски език. ДИ Народна просвета . С.

5. Стефанова П., А.Среткова (1986): Система на учебно-възпитателната работа в шести клас, част трета – немски език. ДИ Народна просвета, С.

6. Стефанова П., Д.Стойчева, А.Среткова (1989): Методически насоки по немски език за девети клас на ЕСПУ. ДИ Народна посвета. С.

7. Стефанова П., П.Стефчев, А.Среткова (1990): Методически насоки по немски език за десети клас на ЕСПУ. ДИ Народна просвета, С.

8. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva (1994): Lehrerhandbuch, „Start in Deutsch 1“,ДИ Народна просвета, С.

9. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva (1995): Lehrerhandbuch, „Start in Deutsch 2“,ДИ Народна просвета, С.

Научни статии

1. Стефанова П. (1977): За факторите, обуславящи метода на обучение по чужд език. Сп. Руски и западни езици, кн.1

2. Стефанова П. (1977): Езиковите структури в началния етап на обучението по немски език.В: Известия на НИИОО, том 1, С.

3. Стефанова П. Активизирующая роль методов обучения иностранному язьiку. Тезисьi.IV международньiй семинар аспирантов и молодьiх ученьiх педагогов, 19-28 сентября 1979 года, Ческе Будейовице, ЧССР

4. Стефанова П. (1981): Новият учебен комплекс по немски език за девети клас, сп. Руски и западни езици, кн.4

5. Стефанова П. (1982): Диалогичната реч на учениците в обучението по чужд (немски) език. Сп.Руски и западни езици, кн.2

6. Стефанова П. (1983): Система от упражнения за развитие на диалогичната реч в обучението по чужд (немски) език. Сп. Руски и западни езици, кн.2

7. Стефанова П. (1983): За лингвистичните особености на диалогичната реч в немски и български език. Сп. Руски и западни езици, кн.5

8. Стефанова П.(1984): Методически основи на обучението по диалогична реч(немски език). Руски и западни езици, кн.2

9. Владимирова Т., П.Стефанова и др. (1984): Изисквания към езиковата подготовка и развитие на на учениците в ЕСПУ, сп. Народна просвета, С., кн.11

10. Stefanova P. (1984): Ubungsfolge zur Entwicklung der dialogischen Rede. Germanistisches Jahrbuch, S.

11. Стефанова П. (1985): Учебникът по немски език за пети клас на ЕСПУ. Сп. Чуждоезиково обучение, кн.2

12. Стефанова П. (1985): Специфика на езиковите знания по немски език в пети клас. Сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4

13. Стефанова П., Д. Величкова (1986): Съдържание и структура на учебния комплекс по немски език в шести клас. Сп. Чуждоезиково обучение, кн.3

14. Стефанова П., Й.Семионова, Р. Цанева (1987): Тенденции в развитието на методиката на обучението по западни езици. Известия на НИИОО, кн.ХХХIII том 1, С.

15. Симеонова Й., П. Стефанова, Р.Цанева. (1987): Цели на обучението по западни езици. Известия на НИИОО, кн. ХХХIII том 2

16. Стефанова П. (1987): Възможности за оптимизиране на учебно-възпитателния процес по чужд език. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.4

17. Стефанова П., Й.Симеонова, Р.Цанева (1987): Интегративни тенденции в обучението по чужд език. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.6

18. Стефанова П. (1988): Структура и съдържание на учебниците по немски език за осми клас. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.3

19. Стефанова П. (1988): За приемствеността в обучението по чужд език. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.5

20. Пъндева Р., Стефанова П. (1988): Учебно съдържание по западни езици. Известия на НИИОО, кн. ХХХIV том 1

21. Стефанова П. (1988): За единен подход при формирането на лингвистичните понятия по роден и чужд език. Сб. Проблеми на овладяването на чужд език. ДИ Народна просвета, С.

22. Стефанова П., Р. Цанева (1989): Система на чуждоезиковата подготовка (западни езици). Сп. Народна просвета, кн. 3

23. Стефанова П., Д.Стойчева, Кр.Мирчева (1989): Резултати от обучението по немски език в седми клас. Сп.Чуждоезиково обучение, кн. 2

24. Стефанова П. (1989): За единен подход в обучението по роден и чужд език. Сб. Постижения и перспективи в научноизследователската работа на НИИОО, част втора, С.

25. Стефанова П., Д.Стойчева (1989): Учебникът по немски език за девети клас на ЕСПУ. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.3

26. Стефанова П., Д.Стойчева, Кр.Мирчева (1989): Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от учебно-възпитателната работа в седми клас на ЕСПУ – Немски език, Унив. изд. ”Кл.Охридски”, С.

27. Стефанова П. (1989): Страноведският аспект в обучението по чужд език. Сб. Общуване и култура, СУ Кл.Охридски, ЦИУУРК, С.

28. Стефанова П., П.Стефчев. (1990): Учебникът по немски език за десети клас на ЕСПУ. Сп. Чуждоезиково обучение, кн.3

29. Стефанова П., Т.Шопов, Р.Цанева (1990): Проект за система на чуждоезиковото обучение в средното училище. Сп. Болгарская русистика, кн. 6

30. Стефанова П. (1990): Проблеми на разширеното изучаване на немски език. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.5

31. Стефанова П., Р.Цанева (1991): Диференцираната подготовка по западен език. Известия на НИИО, С.

32. Стефанова П., Й.Симеонова, Р.Цанева (1991): Великобритания, Германия и Франция в представите на българските ученици. Чуждоезиково обучение кн.2

33. Стефанова П., Кр.Мирчева , А.Крупев (1991): Тестове за обучението по немски език в пети-осми клас на СОУ. Чуждоезиково обучение кн.4-5

34. Стефанова П. и др. (1992): Проект за държавни образователни изисквания за знания и умения и оценяването им по учебния предмет Чужд език в средното училище. Чуждоезиково обучение кн.1

35. Стефанова П. и др. (1992): Нов учебник по немски език за дванадесети клас на СОУ. Чуждоезиково обучение кн.3

36. Стефанова П. (1992): По въпроса за целите на обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, кн. 5

37. Stefanova P. (1993): Projekt fur Rahmenrichtlinien fur den Deutschunterricht in der bulgarischen Schule. 10. Internationale Deutschlehrertagung. Thesen. Leipzig

38. Патев П., П.Стефанова и др. (1993): Входно-изходно равнище на учебния предмет Чужд език в българското основно училище. Сп.Чуждоезиково обучение, кн.4

39. Стефанова П. (1993): За чуждоезиковото обучение в променяща се България. Педагогика кн.12

40. Стефанова П. (1994): За потребностите от чужди езици у нас. Чуждоезиково обучение кн.2/3

41. Стефанова П., Д.Стойчева (1994): Нов учебен комплект по немски език за 5.клас. Чуждоезиково обучение кн.4

42. Стефанова П. (1994): Kulturstereotype im Deutschunterricht. Germanistisches Jahrbuch. Bulgarien 1994, Ansichten, DAAD

43. Стефанова П. , Д. Стойчева (1995): Нов учебен комплект по немски език за 6. клас. Чуждоезиково обучение, кн.3

44. Патев П., П. Стефанова и др. (1995): Входно-изходно равнище на учебния предмет чужд език. Първа част – ВИР за гимназиалната степен на СОУ. Втора част – ВИР за езиковите гимназии. Чуждоезиково обучение кн.4/5

Учебни комплекти и пособия

1. Стефанова П., В. Гачева. Deutsches Lehrbuch fur die 7. Klasse. ДИ Народна просвета, С., 1979,1982, 1985

2. Стефанова П., К. Василева. Deutsch fur die 8. Klasse. ДИ Народна просвета, С., 1980, 1983, 1986

3. Стефанова П., К. Василева. Deutsch fur die 9. Klasse. ДИ Народна просвета, С., 1981, 1984, 1987

4. Стефанова П., Д. Стойчева, А.Среткова. Deutsch fur die 5. Klasse. ДИ Народна просвета, С., 1985, 1988, 1991

5. Стефанова П., Д. Стойчева, А.Среткова. Deutsch fur die 6. Klasse. ДИ Народна просвета. С., 1986, 1989, 1992

6. Стефанова П., Д. Стойчева. Deutsch fur die 9. Klasse. ДИ Народна просвета, С., 1989, 1992 , 1995, 1998

7. Стефанова П., Д. Стойчева, А.Среткова. Deutsch fur die 9. Als Wahlfach. ДИ Народна посвета, С., 1989

8. Стефанова П., П. Стефчев, А.Среткова. Deutsch fur die 10.Klasse. Изд. Просвета, С., 1990, 1993

9. Стефанова П., П. Стефчев, Кр.Мирчева. Deutsch fur die 12. Klasse. Изд. Просвета, С., 1992, 1995

10. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Start in Deutsch 1“ ( Lehrbuch, Arbeitsheft, 2 Cassetten). Изд. Просвета, С., 1994

11. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Start in Deutsch 2“ ( Lehrbuch, Arbeitsheft, 2 Cassetten). Изд. Просвета, С., 1995

Списък на публикациите на доц. д-р Павлина Стефанова Стефанова

(след получаване на научното звание доцент)

Монографии

1. Стефанова П. (1999): Методика на чуждоезиковото обучение . Основни въпроси. Изд. ПАРАДИГМА, С.

2. Стефанова П. (2007): Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. Изд. CIELA ,С.

3. Стефанова П. (2007): Учебният комплекс по чужд език в теорията и практика на чуждоезиковото обучение, изд. АНУБИС, С.

4. Стефанова П. (2011): Ръководството на преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Теоретичен модел.. С., изд. Фараго 165 с.

5. Стефанова П. (2014): Методика на обучението по съвременни езици, С., изд. на НБУ, 267 с.

Студии

1. Стефанова П. Чуждият език в началния етап на основната образователна степен (2007): в сб. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Изд. FABER, В.Търново, с. 89 – 126

Методически ръководства

1. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva (1996): Lehrerhandbuch, „Start in Deutsch 3“,ДИ Народна просвета, С.

2. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva (2001): Lehrerhandbuch „Der Topf auf dem Kopf“, Verlag ANUBIS, Sofia

3. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva, Rossiza Bresoeva (2005):Lehrerhandbuch „Der Wundertopf “, Verlag ANUBIS, Sofia

4. Stefanova Pavlina, Daniela Stojtscheva (2006): Lehrerhandbuch, „Deutsch fur dich“ 5. Klasse, Verlag ANUBIS, Sofia

5. Stefanova Pavlina, Elena Savova (2007): Lehrerhandbuch, „Deutsch fur dich“ 6. Klasse, Verlag ANUBIS, Sofia

Научни статии

1. Стефанова П., Т.Шопов (1996): Как да разбираме входно-изходното равнище на чуждоезиковото обучение. Педагогика кн.2

2. Стефанова П., Т.Шопов (1996): Изследване на постиженията в обучението по чужд език в средното училище. Чуждоезиково обучение кн.6

3. Стефанова П., Д.Стойчева (1996): Учебните комплекти по чужд език – основно средство за осъществяване на планираната комуникативна компетентност, Чуждоезиково обучение, кн.3-4

4. Стефанова П. (1996): Входно-изходните равнища по английски, френски,немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа. Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. НБУ, С.

5. Стефанова П. (1996): Дейностно ориентирано медийно възпитание в обучението по чужд език. Чуждоезиково обучение, кн. 6

6. Stefanova P.(1996), Deutschlehrerausbildung fur die Primarstufe, in: Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verstandigung – die Sprache, die uns verbindet, Universitatsverlag „Hll. Kyrill und Method“, Veliko Tarnovo

7. Стефанова П. (1998): Ранно чуждоезиково обучение – проблеми, перспективи. Педагогика кн.8-9

8. Стефанова П. (1998): Ранното чуждоезиково обучение – приоритет в българското образование? В: Сб. Проблеми на българското образование , С.

9. Стефанова П. (1999): По въпроса за планирането в учебния процес по чужд език. Чуждоезиково обучение, кн.5

10. Стефанова П. (2000), Списание “Чуждоезиково обучение в информационния век”, Чуждоезиково обучение, кн.1

11. Стефанова П. (2001), За проверката на постиженията в ранното ЧЕО . Чуждоезиково обучение, кн.3-4

12. Стефанова П., (2001): За подготовката на учители за ранното чуждоезиково обучение, сп. Педагогика, кн.5

13. Stefanova P.(2001): Das Schweiz-Bild in einem bulgarischen Lehrwerk, In: Mosaik, Goethe-Institut Sofia

14. Stefanova, P.(2001): Nicht verbal trotzdem kommunikativ, in: BDV info, Nr.1, Sofia

15. Stefanova, P. (2001): Aus- und Weiterbildung von Primarlehrern mit Fremdsprache in Bulgarien, Mehr Sprache – mehrsprachig – mit Deutsch: Konzepte und Thesen. IDV, Luzern

16. Stefanova, P.(2002): Ausbildung von Primarlehrern fur die bulgarische Grundschule, in: сб. Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, НБУ

17. Stefanova, P. (2002): Das Lese- und Horverstehen - Voraussetzung fur die Schulermotivation im fruhen DaF-Unterricht, Чуждоезиково обучение, кн.5-6

18. Stefanova, P. (2002): Mehrsprachigkeit und fruhbeginnender Fremdsprachenunterricht, Smaller Languages in the Big World, British Council, LETTERA

19. Stefanova, P.(2003): Das Lernennernen im (fruhen) DaF-Unterricht, (wie) geht denn das? , сп.Чуждоезиково обучение, кн.4

20. Стефанова П. (2003): Международен семинар за преподаватели по немски език в рамките на проекта „Deutsch in Li-La“ на програмата LINGUA на Европейския съюз, сп. Чуждоезиково обучение кн.1

21. Стефанова П. (2003): Променя ли се чуждоезиковото обучение в България?, сб. Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение , годишник на департамент “Приложна лингвистика”, НБУ

22. Стефанова П. (2004): Auf dem Suche nach dem „guten“ Lehrwerk fur den DaF-Unterricht, сп. Чуждоезиково обучение кн.2

23. Стефанова П. (2005): Анализиране и оценяване на учебни системи по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение кн.1

24. Стефанова П., П.Петкова, М.Нейкова (2005): Стратегии на учене на чужд език , сб. “Език, литература, култура”, годишник на департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ

25. Стефанова П. (2005): Учебният комплект по немски език за четвърти клас, сп. Чуждоезиково обучение кн.4

26. Стефанова П. (2005): Има ли място детската литература в чуждоезиковото обучение?, сп. Чуждоезиково обучение кн.5

27. Stefanova P. (2005): Handlungsorientierter Umgang mit Texten aus der Kinderliteratur im DaF-Unterricht der Grundschule, Begegnungssprache Deutsch Motivation Herausforderung Perspektiven. Thesenband. XIII. IDV 2005 Graz, S.115

28. Stefanova P. (2005): Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht der Grundschule, в „Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule“, изд. Westermann, Braunschweig

29. Стефанова П. (2006): Немският като втори чужд език в контекста на многоезичието, сп. Чуждоезиково обучение кн.2

30. Stefanova P. (2007): Was konnen ein Loffel und eine Schussel machen? Kreativer Ungang mit Texten aus der Kinderliteratur im DaF-Unterricht der Grundschule. Mosaik (Regionale Deutschlehrerzeitschrift), Heft 7, Goethe-Institut Bulgarien, S.

31. Стефанова П. (2007): Учебникът по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение кн.2

32. Stefanova P. (2011): Academic perspectives from Bulgaria. В: The Common European Framework of Reference: European and global perspectives on cultural politics and educational influences, Edited by Michael Byram and Lynne Parmenter, Council of Europe,'Platform of Resources and References for Plurilingual and Intercultural Education'AND Autobiography of Intercultural Encounters,www.coe.int/lang ,Bristol. Buffalo. Toronto, 86-96

33.Stefanova P. (2011): Wir und die Deutschen im Spiegel unserer Vorstellungen (Eine empirische Untersuchung). . В: “Deutsche und Bulgaren. Das Bild vom Anderen im Wandel der Zeit”, двуезичен сборник , С., фондация "Ханс Зайдел" с.31-46; 92-107

34. Стефанова П. (2011): Ние и другите в огледалото на нашите представи (емпирично изследване), сп. Чуждоезиково обучение, кн.1, с. 34-45

35. Стефанова П. (2011): Езикоусвояване и чуждоезиково обучение, Електронен годишник на департамент „Чужди езици и литератури”

36. Стефанова П. (2011): Какво ни помага и какво ни пречи да учим чужди езици? В сб. Език, литература, многоезичие. С., изд. на НБУ, с. 377-384

37. Stefanova P. (2012): Wir und die Deutschen im Spiegel unserer VorstellungenВ Езикът на културата и културата на езика, В. Търново, изд. Фабер, с. 294-305

38. Stefanova P. (2013): „Junge Lernende im Mittelpunkt des vorschulischen Fremdsprachenunterrichts” BDV Magazin, Dezember, с. 18-25

39. Стефанова П. (2013): Билингвално предучилищно обучение, в сп. Чуждоезиково обучение, 2

40. Стефанова П. (2013): Jugendliterarur im DaF-Unterricht – в сб. Времената отлитат, написаното остава!, С., изд. на НБУ, с.307 – 319

41. Стефанова П. (2014): Ръководството за преподавателя в учебните комплекси по съвременни езици в представите на българските специалисти – в сб. Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies, Sofia, St, Kliment Ohridski University Press, 589-601

42. Стефанова П. (2014): Учебният комплекс по чужд език – процесът и продуктът - в сб. Езикът – наука и практика, изд. на НБУ, с. 525-541

43. Stefanova P. (2014): Jugendliteratur im DaF-Unterricht ,Wege fur Bildung, Beruf und Gesellschaft mit Deutsch als Fremd- und Zweisprache, Universitatsverlag Gottingen, S.291-305

44. Стефанова П.(2014): Езикът – наука и практика, в сп. Чуждоезиково обучение, 4, с.399-402

45. Стефанова П. (2014): Обучението по съвременни езици в постметодическия контекст, www.optima-bg.org

Учебни комплекси и пособия

1. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Start in Deutsch 1“ ( Lehrbuch, Arbeitsheft, 2 Cassetten). Изд. Просвета, С., 1996, 1998; Изд. АНУБИС, С. 2000

2. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Start in Deutsch 2“ ( Lehrbuch, Arbeitsheft, 2 Cassetten). Изд. Просвета, С., 1997, 1999; Изд. АНУБИС, С. 2001

3. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Start in Deutsch 3“ (Lehrbuch, Arbeitsheft). Изд. Просвета, С. 1996, 1999; Изд. АНУБИС, С. 2002

4. Стефанова П. Д. Стойчева . Lehrwerk „Start in Deutsch 4“ (Lehrbuch, Arbeitsheft). Изд. Просвета, С., 1998

5. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Der Topf auf dem Kopf“ (Lehrbuch, Arbeitsheft, 1 Kassette), ANUBIS, 2000, 2001

6. Стефанова П., Д. Стойчева, Р. Брезоева. Lehrwerk „Der Wundertopf“ (Lehrbuch, Arbeitsheft, 1 Kassette), ANUBIS, 2005

7. Стефанова П., Д. Стойчева. Lehrwerk „Deutsch fur dich“ 5. Klasse (Lehrbuch, Arbeitsheft, 1 Kassette), ANUBIS, 2006

8. Стефанова П., Е. Савова, А. Ламбова (2006): Пособие по немскоезична детска литература. Издателски център, НБУ

9. Стефанова П., Е. Савова. Lehrwerk „Deutsch fur dich“ 6. Klasse (Lehrbuch, Arbeitsheft, 1 Kassette), ANUBIS, 2007

10. Стефанова П., Е. Савова, А. Ламбова: Пособие по немскоезична юношеска литература. Издателски център, НБУ (под печат)

Рецензии:

1. Стефанова П. (1999): Тодор Шопов. Вторият език (аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 1998 , сп. Чуждоезиково обучение кн.1

2. Стефанова П. (1999): Относно осъществявянето на проекта „Квалификация на дипломирани начални учители за ранното чуждоезиково обучение”, сп. Чуждоезиково обучение кн.6

3. Стефанова П. (2002): Сборник „Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ІІІ том, сп. Чуждоезиково обучение кн.4

4. Стефанова П., Й. Симеонова (2002): Т. Шопов. Чуждоезиковата методика. Университетска библиотека №413. С.

5. Стефанова П. (2006): Мария Стойчева. Европейска езикова политика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски” – рецензия, сп. Чуждоезиково обучение кн.3

6. Стефанова П. (2007): За европейската езикова политика. Стойчева М. Европейска езикова политика. София, 2006 – рецензия, сп. Български език и литература кн.1

Съставителство:

1. Сборник „Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ІІІ том, НБУ, 2002

2. Сборник „Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ІV том, НБУ, 2003

Редакция

доц. д-р Боян Вълчев, СУ / д-р Мария Стойчева, СУ / доц. д-р Павлина Стефанова, НБУ / Веселина Попова, МОН – Обща европейска езикова рамка – учене, преподаване, оценяване, МОН, изд. RELAXA 2006

Курсове от текущия семестър: