Programs Listing

Prof. Sabina Rakarova, PhD

Academic position:
професор
Department:
Икономика
Phone number:
028110604
Office hours:

Professional biography:


Събина Ракарова е преподавател в департамент „Икономика” на НБУ, Магистър по Икономическа кибернетика, Доктор по икономика в научно направление икономико-математически методи и модели и Професор по Икономика (микроикономика). Автор е на повече от 40 публикации в областта на: моделирането, прогнозирането и факторния анализ на икономическия растеж; теория и методология на микроикономическия анализ; теория на фирмата и оптимизиране на фирменото управление; анализ на пазарната организация, ефективността на конкуренцията и регулирането на монопола. Участва в публикуването на първото българско издание на „Икономическа енциклопедия” и „Речник – справочник по моделиране на икономическите процеси”. Съавтор е на първия български университетски учебник „Икономикс”, както и на „Принципи на макроикономиката”, „Индустриална икономика (Industrial organization)”. Автор е на първите учебници в България по „Микроикономика – второ равнище” и „Икономика за мениджъри (Managerial economics)”. Води курсове „Въведение в икономическото мислене”, „Принципи на икономиката”, „Принципи на микроикономиката”, „Принципи на макроикономиката”, „Икономика за мениджъри”, „Индустриална икономика”, „Теория на пазарното стопанство”.


Publications:


Монография

Иикономическата теория в обучението по Бизнес администрация (методика на преподаването във ВУ), С., Демакс, 2012, 190 с.

Учебници:

1. Индустриална икономика (в съавторство), С., НБУ, 2012, гл. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 250 с.

2. Принципи на макроикономиката (в съавторство), С., НБУ, 2011, гл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 297 с.

3. Пътеводител по икономика за мениджъри (в съавторство), С., НБУ, 2013, гл. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. 200 с.

4. Пътеводител по микроикономика, С., НБУ, 2014, 294 с.

5. Да разбираме икономиката, С., НБУ, 2015, 403с.

6. Икономика : Уводен курс, Събина Ракарова, Елена Спасова, НБУ, София, 2017. 202 стр.

Статии:

Присъствието на собствеността в преподаването на икономическата теория, Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013, С.,ИК УНСС, 2014, 10 с.

Икономика на града – първата градска цивилизация, Годишник „Икономика и бизнес“, Департамент „Икономика“, НБУ, 2016, 16 с.

Икономика на знанието или когнитивен капитализъм, Годишник на департамент „Икономика“, 2017, 11с.

Учебни помагала:

1. Пътеводител по принципи на макроикономиката, НАЦИД, НД 89/2011, 103 с.

Методики

МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА

Автор на методическите препоръки, процедури и карти за оценяване (научен ръководител, рецензент, изпитна комисия).

Публикувана в сайта на НБУ, Департамент „Икономика и бизнес администрация”, Публикации, проверен на 10.01.2012 г.

Проект

Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

BG051PO001-3.1.07 – 0039.

28.05.2013 - 28.01.2015 г.

Courses from the current semester: