Електронен каталог

доц. д-р Надя Маринова

доц. д-р Надя Маринова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
+359 897 909 707
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 620 II Корпус
Вторник 16:00-18:00 620 II Корпус

Професионална автобиография:


• Трите имена: Надя Иванова Миланова

• Академична длъжност: доц.

• Научна степен: доцент д-р

• Трудов стаж в Нов български университет: От 1996 поетапно и до сега

- Заемани административно управленски длъжности в НБУ:

Директор на центъра за дистанционно обучение (2002 г. – 2010 г.)

Административен директор и Зам. директор на Факултет – Център дистанционно обучение (1996 г. – 2002 г.)

- Заемани академични длъжности в НБУ

Директор на магистърски и бакалавърски програми (от 2004 г. и до сега) "Туризъм", "Управление на туризма” (на български и на чужд език), „Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство”, „Управление на бизнеса и предприемачество”, „Икономика”, „Бизнес администрация” (редовна и дистанционна ф-ма на обучение), „Екология и опазване на околната среда” (редовна и дистанционна ф-ма на обучение)

Щатен преподавател:

- гл. ас. д-р. от 2004 г.

- доцент от 2015 г.

• Образование:

- Нов български университет – академична длъжност „Доцент” - професионално направление Администрация и управление, научна специалност Социално управление (Управление на проекти за устойчиво развитие)

- ВАК – Доктор – Управление на проекти (Изследване на възможностите за повишаване на ефективността на управлението на проекти за защита от природни бедствия и опазване на околната среда)

- Нов български университет – Доктор - Управление на публични (държавни) проекти (Технико-икономически анализ и оценка на проекти за опазване на околната среда)

- УНСС – София - Магистър по икономика - Международни икономически отношения

- Университет Braunschweig - Германия - Магистър по управление - Промишлен мениджмънт

- Технически университет – София - Инженер - магистър - Съобщителна и осигурителна техника и системи

• Основни изследователски интереси в областта на: Маркетинг, Туризъм, Мениджмънт, Управление на проекти – теория и практика

• Преподавателски опит: Маркетингови стратегии в туризма, Международен стратегически маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на маркетинговата дейност в туризма, Маркетинг на туристическия бизнес, Маркетинг в алтернативния туризъм, Мениджмънт в алтернативния туризъм, Управление на проекти в сферата на международния туризъм, Управление на маркетинга, Управление на маркетинговата дейност, Управление на луксозното хотелиерство, Управление на проекти, структурни фондове и оперативни програми на ЕС, Бизнес инвестиции, Екология и опазване на околната среда

• Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

- Член на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ)

- Член на Българска асоциация за управление на проекти (БАУП)

- Вицепрезидент на Европейската мрежа от младежки центрове (ENYC)

• Участие в национални и международни проекти:

1. 2003, „От А до Я за Европа и младежта”, Министерство на външните работи – Комуникационна стратегия за присъединяването на България към ЕС, Разработчик и ръководител на проект

2. 2004, „Международна конференция "European, national and local youth policy - the power of partnership”, CEI and General secretariat for Youth – Greece, Разработчик и ръководител на проект,

3. 2005, Трансграничен Интегриран Туристически Бизнес център и Мрежа Част I, Европейския съюз и Република България, Част от екип

4. 2005, Трансграничен Интегриран Туристически Бизнес център и Мрежа част II, Европейския съюз и Република България, Част от екип

5. 2006, „Разработване и изпълнение на програма Hi-Po за управление на човешките ресурси”, ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС, Разработчик и част от управленския екип

6. 2006, Strategy for development of communications and internet based technology for EYCN, ENYC, Част от екип

7. 2007, Consultative meeting between the ENYC and the youth sector of the Council of Europe, ENYC, Част от екип

8. 2008, Practical training for youth workers - Finland, Greece, Bulgaria and Great Britain, ENYC, Част от екип

9. 2008, Training Seminar “Click With Youth”, ENYC, Разработчик и участник

10. 2008, Intercultural and Interreligious Dialogue in Youth Work, MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS OF THE CZECH REPUBLIC, Разработчик и участник

11. 2008, „Изготвяне на анализи за инвестиционния потенциал, развитието на интегриран туризъм и оценка на нуждите от обучение в трансграничния регион”, Европейския съюз и Република България, Част от екип

12. 2008, Balkan Youth Festival ‘The Balkan Youth, ENYC, Разработчик и част от управленския екип

13. 2008, Разработване на Наръчници и модулна програма за обучения, Европейския съюз и Република България, Част от екип

14. 2008, Разработване и изпълнение на програма “Откриване и развитие на млади лидери с висок потенциал”, ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС, Разработчик и част от управленския екип

15. 2009, General assembly of European Network of Youth Centres, Ministry of Education, Science and Sport of Slovenia, Част от екип

16. 2009, ИКТ и социалните мрежи, НЦЕМПИ, Разработчик и част от управленския екип

17. 2009, Арт Академия, Европейския съюз, Част от екип

18. 2009, Project Management: a Tool for Developing Leadership Competences, CVC-JUNIOR, Разработчик и Част от екип

19. 2010, Живот за парка – наша отговорност, Европейския съюз, Разработчик

20. 2010, European Forum of Youth Centres, EYC Budapest, Разработчик

21. 2010, Интелигентна младеж – интелигентна енергия и транспорт, Европейския съюз, Разработчик и ръководител на проект

22. 2010, MOBILE YOUTH IN MOBILE EUROPE –SEMINAR, Villa Elba, Разработчик и ръководител на проект

23. 2010, Seminar on Multicultural Youth work, Hyvarila Youth and Holiday Centre & Metsakartano Youth and Holiday Centre, Finland, Разработчик и участник

24. 2011, “Starway to Europe” Study Visit, Villa Elba, Разработчик и участник

25. 2011, Транспортните политики в общината – предпоставка за устойчиво развитие на общността, Европейския съюз, Разработчик и ръководител на проекти

26. 2011, Транспорт и кариерна реализация на „млада” Европа – проблеми, тенденции, стратегии, измерения, Европейския съюз, Част от екип

27. 2011, Активни Европейци за зелена Европа, Европейския съюз, Разработчик и ръководител на проекти

28. 2011, Културно многообразие, Европейския съюз, Разработчик

29. 2011, Екологичен транспорт, Европейския съюз, Разработчик и ръководител на проекти

30. 2011, Качествени обучения в транспортния сектор – ключ към насърчаването младежкото участие в еколгиочния транпосрт, Европейския съюз, Част от екип

31. 2012 г. до сега, “Професионално обучение, информационни дейности и разпространа на научни знания”, Фонд Земеделие, Мярка 111, Ръководител на проекта

32. 2013 г. до сега, „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-3.3.06


Публикации:


Монографии

- в български издателства

1. Маринова, Н., „Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво развити”, НБУ, 2012 г.;

Учебници

- в български издателства

1. Маринова, Н. в съавторство, „Икономика и екология – екология и икономика”, НБУ, 2011 г.;

2. Маринова, Н. в съавторство, „Екологичен мениджмънт” – електронно издание НБУ 2011 г.;

3. Маринова, Н. в съавторство, Международен маркетинг. Благоевград, 2010г.;

4. Маринова, Н. в съавторство, Маркетиг. Благоевград, 2010 г.;

5. Маринова, Н. в съавторство, Мениджмънт и лидерство, НБУ, С. 2008 г.;

- в български издателства

1. Маринова, Н., Маркетингова етика и социална отговорност, Трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, Тракийски университет, Стара Загора, 2013 г., под печат

2. Маринова, Н., в съавторство, Международният маркетинг и бъдещето, XI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 13”, Технически университет, Созопол, 2013 г., под печат

3. Маринова, Н., „Икономическа безопасност – основа на националната сигурност”; Научна конференция на тема “Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Национален военен университет, гр. Велико Търново, октомври 2012 г., под печат

4. Маринова, Н., „Управление на екип за работа по проект”; Юбилейна научно-практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”, Свищов, 12 и 13 октомври 2012 г., стр. 278-285

5. Маринова, Н., „Механизми на управлението на риска в проектната дейност за устойчиво развитие”, Юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии, „40 години България – космическа държава”, БАН, Том 1, Варна, 12-14.09.2012 г., стр. 311-318,

6. Маринова, Н., „Екологична безопасност и екологичен риск”, Четвърта годишна международна научна конференция „Екологизация”, 2012 г., НБУ – София, 07.08.06.2012 г., под печат

7. Маринова, Н., „Ефективно управление на проекти – основа за устойчиво развитие”, Юбилеен конгрес с международно участие – Науката и образованието в бъдещетоп - „50 години технически университет - Варна”, Технически университет, гр. Варна 2012, под печат

8. Маринова, Н., „Особености в управлението на някои нетрадиционни проекти”; Конференция „Съвременни управленски практики VII”, Том 1, БСУ, Бургас 2012, под печат,

9. Маринова, Н., „Управление на природоползването – методология и ефективност”, Трета годишна международна конференция „Екологизация 2011” 02-04 юни, Том 1, стр. 123-132, 2011 г.;

10. Маринова, Н., „Маркетингът в сферата на търговията и услуите”, Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие - “Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика" - Свищов (12.05.2011) 408 стр. - 429стр

11. Маринова, Н. “Държавата или пазарът в опазването на околната среда - единство или несъвместимост” Международна научна конференци за 20 години БСУ, “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” - Бургас 24-25 юни, Том 1, стр. 348-354, 2011 г.

12. Маринова, Н., „Проектите – необходимо средство за всяка компания”, Международна научна конференция „Управление на проекти” Трявна 15 и 16 април 2011, АПИУИ, стр. 147-161, 2011 г.;

13. Маринова, Н., в съавторство, „Early warning systems – EWS (Earthquakes and tsunamis) and their effectiveness” Седма научна конференция с международно участие „Космос, Екология, Безопасност”, 2011 г.,

14. Маринова, Н. в съавторство „Управление на природоползването – методология и ефективност”, Втора международна научна конференция ”Екологизация-2010”, НБУ, 2010 г.;

15. Маринова, Н., „Управлението на риска при проектите – важен фактор за ефективна стопанска дейност”, Конференция „Съвременни управленски практики V”, Том 1, стр. 89-98, Бургас 2010 г.

16. Маринова, Н., „Класификация и методи за управлението на проекти?, VІІІ Международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите", Варна, Том 1, АПИУИ, стр. 189-198, 2010 г.

Курсове от текущия семестър: