Социално предприемачество

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по социално предприемачество отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Тя е съобразена с тенденцията на нарастваща комплексност на социалните отношения и по тази причина е многоизмерна в дисциплинарен смисъл. Програмата е с продължителност от 2 семестъра. Обучението обхваща лекционни курсове по теми като нови форми на солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, европейски програми, социална икономика, социален капитал, статус и функции на социалното предприемачество, социални иновации и др. Палитрата от аудиторни курсове включва още проблемни кръгове като социално предприемачество, социално изключване и бедност, култура на предприемачеството, социология на проституцията и наркоманията, социална реализация на българските роми, публични политики и оценяващи изследвания и др. Предвиждат се релевантни на тематичната област на социалното предприемачество извънаудиторни учебни форми: стажове, практики, проекти и семинари.

прочети още
Социално предприемачество
 • проф. Георги Фотев, д.н. SSPM001 Нови форми на солидарност SSPM008 Социално предприемачество SSPM019 Социални политики и оценяващи изследвания (Еvaluation research) SSPM053 Семинар: Възможности и проблеми на социалния предприемач в България - І част SSPM060 Семинар: Възможности и проблеми на социалния предприемач в България - ІІ част
 • проф. Кольо Коев, д.н. SSPM006 Статус и функции на социалното предприятие SSPM061 Проект: Конструиране на модели на социално предприятие - ІІ част
 • проф. д-р Димитър Вацов SSPM002 Гражданското общество SSPM057 Проект: Изготвяне на доклад за дейността неправителствена организация SSPM066 Семинар: Култура на социалното предприемачество
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев SSPM017 Управление на проекти в областта на социалното предприемачество
 • проф. д-р Мартин Канушев SSPM011 Социология на проституцията и наркоманията SSPM020 Затвори и ресоциализация SSPM054 Практика: Събиране и анализ на данни за социални предприятия в България SSPM058 Проект: Изследване на съвременните форми на проституцията SSPM059 Проект: Обществена среда и наркомания
 • проф. д-р Христо Тодоров SSPM003 Неправителствени организации SSPM012 Мултикултурализмът в Европейския съюз SSPM056 Практика: Усвояване на добри практики в неправителствени организации
 • доц. д-р Елица Димитрова SSPM062 Семинар: Социално предприемачество и маркетинг
 • доц. д-р Ирена Николова SSPM009 Социална икономика
 • доц. д-р Румен Петров SSPM007 Социална работа и социални дейности
 • доц. д-р Теодора Карамелска SSPM005 Европейски програми SSPM014 Рискови групи SSPM051 Практика: Събиране и анализ на документи на Европейската комисия и българското правителство за социалното предприемачество SSPM052 Проект: Конструиране на модели на социално предприятие - І част SSPM065 Стаж в социално предприятие
 • доц. д-р Христо Гьошев SSPM013 Социалното предприемачество в Европейския съюз SSPM064 Семинар: Правни казуси по социално предприемачество SSPM067 Семинар: Корпоративна социална отговорност
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова SSPM010 Правна регулация на социалното предприемачество