Политически мениджмънт и публични политики

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на политическия анализ и политическата практика. Обучението в програмата преминава през курсове по сравнителни политически системи и публични политики, политически маркетинг и политическо лидерство, методи за анализ на публични политики, политическа психология и лобизъм. Извънаудиторните учебни форми включват Ad hoc курсове, самостоятелни работи и проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики