Клетъчна биология и вирусология

Кратко представяне на програмата:

БП „Клетъчна биология и вирусология“ РО включва две взаимно допълващи се области: Клетъчна биология и Вирусология. Те обхващат широк спектър от взаимодействия между клетъчни структури и вътреклетъчни патогени (вируси, вироиди, микоплазми, рикетсии, хламидии). Обучението се провежда в специализирани лаборатории по клетъчна биология и вирусология, микробиология и биохимия на територията на НБУ, а също и в други научни и медицински структури за задълбочено изучаване на еукариотни и прокариотни патогени, клетките на гостоприемника и туморните клетки.

Избралите програмата студенти ще изучават биологичните процеси и явления на организмово, тъканно, клетъчно, субклетъчно и молекулно равнище, използвайки съвременни физикохимични, биохимични, биофизични, генетични, микробиологични, вирусологични и физиологични методи, чрез което се формира интердисциплинарно съвременно молекулярно-биологично образование.

Студентите получават задълбочени знания по клетъчна биология, биохимия, генетика, молекулярна генетика, микробиология, вирусология, молекулярна вирусология, молекулярна имунология, биофизика, физиология на растенията, физиология на животните и човека, които са необходими и решаващи за разрешаването на актуални проблеми, като контрола и лечението на опасни вирусни инфекции и ракови заболявания.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология