Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Мениджмънт на туристическия бизнес“ подготвя специалисти в професионално направление туризъм, акцентирайки върху теоретичните и приложни знания за съвременното развитие на туризма. Програмата е съобразена с най-новите тенденции и направления в областта на туризма и дава възможност на завършилите да разработват и прилагат сложни концепции в управлението на туристическата индустрия. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания и умения за ефективно управление на туристическия сектор. В теоретичен и практичен план са обхванати основните аспекти на туристическия мениджмънт, дейности и услуги. Обучението в програмата се осъществява и от изявени експерти от туристическия бизнес и държавни организационни структури.

Във всички курсове от програмата взимат участие и експерти от туристическия бизнес.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005D Корпоративно управление MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM799D Организационна култура и управление на екипи
 • проф. д-р Мариана Янева MBAM665D Управление на консултантския бизнес в туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM640D Икономика на туристическото предприятие MBAM876D Иновационен и инвестиционен мениджмънт в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова MBAM636D Мениджмънт на развлекателната индустрия MBAM638D Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия MBAM642D Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност MBAM645D Туристически пазари MBAM647D Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM649D Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност MBAM652D Проект: Туристически пазари MBAM688D Моделиране на туристически пътувания MBAM689D Управление на туристически дестинации MBAM699D Туристическа политика и устойчиво развитие MBAM872D Рекреативен мениджмънт MBAM873D Семинар: Устойчиво развитие в туризма MBAM880D Семинар: Управление на туристически дестинации MBAM883D Магистърски стаж
 • доц. д-р Милена Караилиева MBAM612D Стратегическо управление в туризма MBAM646D Управление на човешките ресурси в туризма MBAM653D Проект: Управление на човешките ресурси MBAM685D Проект: Маркетинг и реклама туризма MBAM698D Дигитален маркетинг в туризма MBAM875D Управление на качеството в туризма MBAM877D Реинжинеринг и конкурентно предимство в туризма MBAM879D Управление на потребителското поведение в туризма MBAM881D Проект: Иновационен и инвестиционен мениджмънт в туризма MBAM882D Семинар: Управление на потребителското поведение в туризма MBAM883D Магистърски стаж
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010D Банково дело MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси MBAM798D Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012D Счетоводство MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова MBAM627D Семинар: Изследователска работа към програмата MBAM641D Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM643D Международни стандарти в туризма MBAM644D Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM648D Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM650D Проект: Международни стандарти в туризма MBAM651D Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM673D Индустрия на гостоприемството MBAM874D Управление на регионалното развитие и туризма MBAM883D Магистърски стаж
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013D Финанси MBAM043D Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева MBAM647D Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM665D Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM666D Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма MBAM688D Моделиране на туристически пътувания MBAM798D Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес MBAM879D Управление на потребителското поведение в туризма MBAM882D Семинар: Управление на потребителското поведение в туризма MBAM883D Магистърски стаж
 • ас. д-р Виолета Донева-Янкулова MBAM641D Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM648D Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM689D Управление на туристически дестинации MBAM699D Туристическа политика и устойчиво развитие MBAM799D Организационна култура и управление на екипи MBAM873D Семинар: Устойчиво развитие в туризма MBAM875D Управление на качеството в туризма MBAM880D Семинар: Управление на туристически дестинации MBAM883D Магистърски стаж