Екологични експертизи и контрол ДО

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол ДО
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106D Контрол върху шум и вибрации EEKM304D Контрол на електромагнитното замърсяване
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEKM105D Контрол на замърсяване на въздуха
 • проф. д-р Георги Желев EEKM300D Обработка на аерокосмически данни за целите на екологията и опазване на околната среда
 • проф. д-р Никола Колев EEKM108D Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005D Геология, хидрогеология и хидрология EEKM015D Семинар: Геология EEKM116D Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM120D Практика: Съвременни екологични проблеми и възможни решения EEKM200D Проект: Управление на отпадъците EEKM203D Опазване и използване на подземните богатства EEKM216D Семинар: Управление на околната среда EEKM218D Семинар: Подземни богатства EEKM230D Практика: Опазване на био- и георазнообразието EEKM302D Контрол на замърсяването на водите EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM101D Контрол на замърсяване на почвите EEKM103D Теория на екологичните експертизи
 • доц. д-р Боян Думанов EEKM109D Археология на ландшафта EEKM121D Проект: Трансформация на древни ландшафти
 • доц. д-р Георги Петров EEKM106D Контрол върху шум и вибрации EEKM304D Контрол на електромагнитното замърсяване
 • доц. д-р Илиян Боянов EEKM109D Археология на ландшафта
 • доц. д-р Надя Маринова EEKM108D Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM018D Екология и управление на околната среда EEKM019D Семинар: Устойчиво развитие и опазване на околната среда EEKM103D Теория на екологичните експертизи EEKM112D Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM120D Практика: Съвременни екологични проблеми и възможни решения EEKM200D Проект: Управление на отпадъците EEKM202D Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207D Управление и контрол на отпадъците EEKM216D Семинар: Управление на околната среда EEKM217D Семинар: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM230D Практика: Опазване на био- и георазнообразието EEKM305D Екологична сигурност EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма
 • доц. д-р Ралица Костадинова EEKM104D Екологично законодателство
 • доц. д-р Цвета Апостолова EEKM206D Контрол върху радиационното замърсяване
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева EEKM307D Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Живко Узунов EEKM109D Археология на ландшафта EEKM121D Проект: Трансформация на древни ландшафти