Електронен каталог

д-р Калчо Таушанов

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на преподавателя

ИМЕ: Калчо Неделчев Таушанов

ОБРАЗОВАНИЕ:

Магистърска степен по “Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата”;

Магистърска степен “Право”, квалификация “Юрист”;

Образователна и научна степен “Доктор по право”.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА

ДЕЙНОСТ: От 1983 г. по проблемите на:

• организацията и тактиката на оперативно-издирвателната дейност;

• организацията и управлението в сферата на сигурността и охраната на обществения ред;

• административно право и процес.

ПУБЛИКАЦИИ: 26 публикации - монографични изследвания, студии, статии и научни доклади по проблемите на правото, организацията и управлението на вътрешния ред и сигурност:

o “Проблеми на усъвършенстване дейността на агентурния апарат на икономическа полиция”, М. 1981 г.

o “Legal decree on the secret cooperation in Republik of Bulgaria”, Сб. „Безбедност”, Скопие, 1993 г.

o „Обучението на полицейските служители в светлината на новия закон за МВР”, Сб. Новите правни разпоредби за дейността на МВР – предизвикателствата на реформата” с., 1999 г.

o „Система за подбор подготовка и развитие в кариерата в службите на пожарна и аварийна безопасност – Сборник материали от международна научна конференция на темя: “Пожарната и аварийна безопасност през ХХІ век – пътят към Европа” Академия ня МВР, С. 2002 г.

o «System for recruitment, training and career development of police officials”, ICPO Interpol, 2002.

o „В служба и защита на обществото». С. 2002 г.

o «Еuropaeische und regionale Zusammenarbeit der Akademie des Innenministeriums der Republik Bulgarien” – Сп. “Закон и жизнь”, бр. 9, Кишинеу, 2003 г.

o „Правна регламентация на разузнавателната общност» – Сб. “Икономика и вътрешна сигурност”, С. 2003 г.

o «Сигурността и ватрешният ред при присъединяването на България към евроатлантическите структури». С. 2004 г.

o «Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия». С. 2004 г. и др.

o o Опазване на обществения ред и защита от бедствия. В съавт., С. 2014 г. Проект № К12-22-1/29.09.2012 г., финансиран от ЕСФ по ОПАК 2007 - 2013 г.

o «Актуални правни проблеми на дейността на МВР», VІІІ научна конференция с международно участие «Гражданска безопасност – 2017», С. 2017 г

В НБУ води бакалавърски курс “Оперативно-издирвателна дейност” и магистърски курсове: „Основи на разузнаването“, „Мениджмънт на сигурността” и „Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави".

В Академия на МВР води бакалавърски курс „Противопожарно право“ и магистърски курсове: “Право на ЕС“, Управление на човешките ресурси“, „Разследване на пожари и аварии“, „Управление на националната сигурност“.

TEЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА : моб. тел. 0888/ 504420;

e-mail ktaushanov @ abv.bg


Публикации:


26 публикации - монографични изследвания, студии, статии и научни доклади по проблемите на правото, организацията и управлението на вътрешния ред и сигурност:

o “Проблеми на усъвършенстване дейността на агентурния апарат на икономическа полиция”, М. 1981 г.

o “Legal decree on the secret cooperation in Republik of Bulgaria”, Сб. „Безбедност”, Скопие, 1993 г.

o „Обучението на полицейските служители в светлината на новия закон за МВР”, Сб. Новите правни разпоредби за дейността на МВР – предизвикателствата на реформата” с., 1999 г.

o „Система за подбор подготовка и развитие в кариерата в службите на пожарна и аварийна безопасност – Сборник материали от международна научна конференция на темя: “Пожарната и аварийна безопасност през ХХІ век – пътят към Европа” Академия ня МВР, С. 2002 г.

o «System for recruitment, training and career development of police officials”, ICPO Interpol, 2002.

o „В служба и защита на обществото». С. 2002 г.

o «Еuropaeische und regionale Zusammenarbeit der Akademie des Innenministeriums der Republik Bulgarien” – Сп. “Закон и жизнь”, бр. 9, Кишинеу, 2003 г.

o „Правна регламентация на разузнавателната общност» – Сб. “Икономика и вътрешна сигурност”, С. 2003 г.

o «Сигурността и ватрешният ред при присъединяването на България към евроатлантическите структури». С. 2004 г.

o «Управление на кризи от техногенен, природен и екологичен характер в съвременните условия». С. 2004 г. и др.

o o Опазване на обществения ред и защита от бедствия. В съавт., С. 2014 г. Проект № К12-22-1/29.09.2012 г., финансиран от ЕСФ по ОПАК 2007 - 2013 г.

o «Актуални правни проблеми на дейността на МВР», VІІІ научна конференция с международно участие «Гражданска безопасност – 2017», С. 2017 г. и др.

Курсове от текущия семестър: